Norsk förtidspension

Elderly people dancing

Elderly people dancing

Photographer
Yadid Levy/norden.org
Här kan du läsa om reglerna för att få norsk förtidspension (uføretrygd). Reglerna är olika i de olika nordiska länderna.

Förtidspensionen ska ersätta förlorad inkomst på grund av permanent sjukdom eller skada. Din försörjningsförmåga påverkar om du är berättigad till full förtidspension eller delvis förtidspension.

Kan du få norsk förtidspension?  

För att ha rätt till förtidspension i Norge måste du i regel uppfylla följande villkor:

  • Du måste vara mellan 18 och 67 år.
  • Du måste ha varit medlem i den norska offentliga socialförsäkringen folketrygden de senaste tre åren innan du blev sjuk. Du som har varit bosatt i andra EES-länder kan ha rätt att lägga ihop dina socialförsäkringsperioder enligt EES-avtalets regler om social trygghet. Då hämtar man in dokumentation om socialförsäkringstid från det aktuella landet och ser om du har haft en socialförsäkring i ett EES-land som gällt tre år i följd innan du blev arbetsoförmögen.  
  • Sjukdom eller skada ska vara den främsta anledningen till att din försörjningsförmåga är nedsatt.
  • Lämplig behandling och arbetsinriktade åtgärder ska ha genomförts.
  • Din försörjningsförmåga måste vara permanent nedsatt med minst 50 procent på grund av sjukdom eller skada.

Du måste ha genomfört lämplig behandling och arbetsinriktade åtgärder innan du kan få förtidspension. Undantag från arbetsinriktade åtgärder kan bara göras om det finns uppenbara skäl för att dessa inte är lämpliga.

Det är arbets- och välfärdsmyndigheten NAV som ansvarar för förtidspension i Norge.

Hur beräknas förtidspensionen?

Den inkomst som du hade de sista åren innan du blev sjuk används för att beräkna din förtidspension. Om du har haft låg eller ingen inkomst alls har du ändå rätt till ett lägsta belopp. Hur länge du har varit eller kommer att vara medlem i den norska socialförsäkringen (folketrygden) påverkar också förtidspensionen. Detta kallas socialförsäkringstid (trygdetid). Det är din socialförsäkringstid i Norge som har betydelse för beräkningen av din norska förtidspension. Socialförsäkringstiden i ett annat nordiskt land är relevant om du inte uppfyller villkoren på minst tre år av sammanhängande medlemskap i Norge innan du blev arbetsoförmögen.

Är du ung och blir arbetsoförmögen gäller särskilda regler, och minimikravet är högre än för andra.

Du betalar vanlig inkomstskatt på förtidspension. NAV får ditt skattekort automatiskt från den norska skattemyndigheten Skatteetaten.

Hur ansöker du om förtidspension?

Om du bor i Norge

Du kan ansöka om norsk förtidspension elektroniskt om du bor i Norge. Om du har bott utomlands eller har barn under 18 år måste du skicka din ansökan med posten. Dina möjligheter att arbeta måste klarläggas innan en ansökan om förtidspension kan behandlas av NAV. Därför är det viktigt att du har kontakt med NAV innan du ansöker om förtidspension.

Om du bor i ett annat nordiskt land

Om du är bosatt i ett annat nordiskt land, men har tidigare varit medlem i den norska socialförsäkringen (folketrygden) kan du har tjänat in rätten till förtidspension från Norge. Det är landet du är folkbokförd i som ansvarar för att vidarebefordra din ansökan om förtidspension till norska socialförsäkringsmyndigheten. Kontakta socialförsäkringsmyndigheten i landet du bor i och fråga hur du ska gå till väga.

Vad bör du tänka på när du ansöker om förtidspension från flera länder?

Tänk på att varje nordiskt land har sina egna regler som styr rättigheterna till olika förmåner. Du kan uppfylla kriterierna för förtidspension i Norge utan att nödvändigtvis uppfylla kriterierna för förtidspension från de andra nordiska länderna.

Handläggningstiden varierar i de olika länderna. Om du har frågor om när din ansökan om förtidspension ska behandlas bör du ta direkt kontakt med de utländska socialförsäkringsmyndigheterna. 

Kan du få något tillägg utöver förtidspension?

Kan du ta med norsk förtidspension till ett annat nordiskt land?

Du kan i regel ta med dig förtidspensionen till andra EES-länder. När du flyttar utomlands kan du inte ta med dig tillägget för unga arbetsoförmögna. Om du flyttar utomlands är det viktigt att du sätter in dig i hur det påverkar din förtidspension och din rätt till hälso- och sjukvårdstjänster i Norge och utomlands. Innan du flyttar kan NAV göra en bedömning av vad du kan ta med.

Kan du arbeta och få förtidspension samtidigt?

Du kan arbeta så mycket du har möjlighet till när du får förtidspension. Det lönar sig att arbeta eftersom förtidspension tillsammans med förvärvsinkomst är högre än enbart förtidspension.

Vad händer med förtidspensionen vid dödsfall?

Den norska förtidspensionen förfaller vid dödsfall.

Hur ska du betala skatt när du får norsk förtidspension i utlandet?

Mer information om beskattning av pension och förtidspension i Norden hittar du på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta NAV om du har frågor om förtidspension (uføretrygd). 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.