Støtte til hjælpemidler i Danmark

Blind mand med førerhund og stok på banegård i Danmark

Blind mand med førerhund og stok på banegård i Danmark

Photographer
Yadid Levy/norden.org
Her kan du læse om mulighederne for få støtte til hjælpemidler hvis du har et langvarigt behov. For eksempel hvis du har en funktionsnedsættelse eller en kronisk sygdom.

Hvis du har lovligt ophold i Danmark, og har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har du ret til at søge om støtte tilhjælpemidler fra det offentlige, Det er kommunen der træffer afgørelse om støtte til hjælpemidler.

Hjælpemidler i hverdagen

Hvis du eller dit barn har et varigt fysisk eller psykisk handicap der kan aflastes med hjælpemidler i hverdagen, kan du søge din kommune om at låne et hjælpemiddel eller om at et tilskud til at du selv kan købe det.

Din kommune kan give støtte til hjælpemidler, visse forbrugsgoder og ændringer eller skift af din bolig hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet er at du skal kunne leve en så normal og selvstændig tilværelse som muligt selv om du har et handicap.

Det har ingen betydning hvorfor din funktionsevne er nedsat. Det kan være medfødt eller opstået senere efter sygdom eller ulykke. Det er ikke din diagnose der er afgørende, men de følger du har på grund af din lidelse.

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

 • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • kan lette dagligdagen i dit hjem
 • er nødvendigt i dit arbejdsliv.

Hjælpemidler kan være tekniske hjælpemidler som for eksempel:

 • ganghjælpemidler
 • kørestole
 • særlige senge
 • mindre hjælpemidler til dit køkken eller bad

Hjælpemidler kan være kropsbårne som for eksempel:

 • støttekorset
 • arm- eller benproteser
 • brystprotese
 • paryk (ved varigt hårtab)
 • stomihjælpemidler
 • ortopædisk fodtøj eller fodindlæg
 • høreapparater
 • særlig beklædning
 • synshjælpemidler

Ved bevilling af nogle hjælpemidler, som for eksempel ortopædisk fodtøj, er der en egenbetaling. 

Du skal søge kommunen inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på om du kan få tilskud, eller hvor meget du kan få. Tilskuddet er skattefrit.

Du kan få nærmere oplysninger hos din kommune. Se link nederst i teksten.  

Hjælpemidler til arbejde og uddannelse

Hvis du har en funktionsnedsættelse der medfører barrierer i forbindelse med dit arbejde, din uddannelse eller et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan du få bevilget hjælpemidler. Støtten kan bevilges som udlån eller tilskud.

Hjælpemidler kan være:

 • undervisningsmateriale
 • arbejdsredskaber 
 • mindre arbejdspladsindretninger 

Det er en betingelse at:

 • hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på din arbejdsplads eller uddannelsesinstitution
 • udgiften ligger ud over hvad din arbejdsgiver forudsættes at afholde
 • hjælpemidlet er af afgørende betydning for at du kan deltage i tilbuddet, fastholde beskæftigelse eller selvstændig virksomhed
 • hjælpemidlet kompenserer for din begrænsning i arbejdsevnen.

Du skal kontakte jobcentret i din kommune for at få nærmere oplysninger. Se link nederst i teksten.

Helbredstillæg for pensionister

Pensionister har mulighed for at søge kommunen om almindeligt eller udvidet helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling. Det er din økonomi som afgør om du kan få tilskud.

Du kan få nærmere oplysninger hos din kommune. Se link nederst i teksten.

Hvad skal du gøre hvis du får støtte fra ét nordisk land og flytter til Danmark?

Hvis du skal flytte til Danmark fra et andet nordisk land og der får støtte til hjælpemidler, vil du ofte skulle søge om støtte i Danmark i stedet for i det land du flytter fra. Du bør derfor kontakte den myndighed der har bevilget dig hjælpemidler i det land du flytter fra, og den danske kommune du ønsker at flytte til, inden du flytter. Se link nederst i teksten.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din kommune.  

Mere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.