Nordisk Ministerråd og børn og unge

Børn i skolegård
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Norden skal være det bedste sted i verden at være barn og ung. Det er Nordisk Ministerråds vision for arbejdet for og med børn og unge, suppleret af ministerrådets overordnede vision: Sammen er vi stærkere om et grænseløst, innovativt, synligt og udadvendt nordisk samarbejde, som er blevet vedtaget af Samarbejdsministrene (MR-SAM).

Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK) er ministerrådets rådgivende og koordinerende organ i børne- og ungdomsspørgsmål. NORDBUK's arbejdsområder omfatter alle samarbejdsområder inden for Nordisk Ministerråd. Læs mere om NORDBUK:

Strategi for børn og unge

Med udgangspunkt i FN's Børnekonvention skal Nordisk Ministerråd arbejde for at sikre og fremme børn og unges rettigheder samt fremme deres muligheder for at udøve disse rettigheder og tage del i samfundet. Det betyder, at alle børn og unge i Norden skal have ret til gode levevilkår og indflydelse uanset køn, kønsidentitet eller -udtryk, etnisk tilhørsforhold, religion eller anden trosretning, nedsat funktionsevne, seksuel observans eller alder. Alle børn og unge har ret til social og økonomisk tryghed, god fysisk og psykisk sundhed, fritid og kultur, identitet og sprog samt mulighed for uddannelse og udvikling. Alle børn og unge skal have mulighed for at påvirke deres eget liv, deres nærmiljø og samfundet generelt.

De nordiske samarbejdsministre vedtog i 2016 strategien Børn og unge i Norden – en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2024

De overordnede mål med strategien er, at (1) hele ministerrådet i større udstrækning skal integrere et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv i sit arbejde og dermed i højere grad belyse og tage hensyn til børn og unges egne stemmer. Og at (2) Nordisk Ministerråd i større udstrækning skal fokusere på de tre strategiske indsatsområder, som denne strategi udpeger som centrale for arbejdet frem til 2022.

De strategiske indsatsområder er:

  • Øget støtte til og inklusion af udsatte børn og unge
  • Fortsat samarbejde med og støtte til civilsamfundet
  • Forbedret videndeling og bedre indsatser med henblik på øget kompetence på området

Læs den overordnede strategi:

Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030

Arbejdet med strategien for børn og unge i Norden skal bigrade til implementeringen af Handlingsplan 2021 - 2024 og dens 12 specifikke mål med særligt fokus på mål 9: Nordisk Ministerråd skal bidrage til en god, ligestillet og tryg sundhed og velfærd for alle; og mål 11:  Nordisk Ministerråd skal give det nordiske civilsamfund, og især børn og unge, en stærkere stemme og en øget deltagelse i det nordiske samarbejde samt øge deres viden om nabolandenes sprog og kultur. Arbejdet med strategien skal også fremme implementeringen af Policy for integration af tværgående perspektiver i bæredygtig udvikling, ligestilling og børne- og ungeperspektivet.