Nordisk Ministerråd og børn og unge

Børn i skolegård
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Nordisk Ministerråd fastsatte i begyndelsen af 2016 en ny tværsektoriel strategi for børn og unge. I strategien slås visionen for Nordisk Ministeråds børne- og ungdomsarbejde fast: Norden skal være det bedste sted i verden for børn og unge.

Målet er, at arbejdet med børn og unge i Nordisk Ministerråd skal skabe gode levevilkår for børn og unge samt øge deres mulighed for indflydelse.

Alle børn og unges ret til gode levevilkår og indflydelse skal fremmes på lige vilkår uanset køn, etnisk, kulturel eller socioøkonomisk baggrund, alder, adresse, seksuel orientering eller funktionsevne.

Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK) er ministerrådets rådgivende og koordinerende organ i børne- og ungdomsspørgsmål. NORDBUK's arbejdsområder omfatter alle samarbejdsområder inden for Nordisk Ministerråd. Læs mere om NORDBUK:

Strategi for børn og unge

Med udgangspunkt i FN's Børnekonvention skal Nordisk Ministerråd arbejde for at sikre og fremme børn og unges rettigheder samt fremme deres muligheder for at udøve disse rettigheder og tage del i samfundet. Det betyder, at alle børn og unge i Norden skal have ret til gode levevilkår og indflydelse uanset køn, kønsidentitet eller -udtryk, etnisk tilhørsforhold, religion eller anden trosretning, nedsat funktionsevne, seksuel observans eller alder. Alle børn og unge har ret til social og økonomisk tryghed, god fysisk og psykisk sundhed, fritid og kultur, identitet og sprog samt mulighed for uddannelse og udvikling. Alle børn og unge skal have mulighed for at påvirke deres eget liv, deres nærmiljø og samfundet generelt.

De overordnede mål med strategien er, at (1) hele ministerrådet i større udstrækning skal integrere et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv i sit arbejde og dermed i højere grad belyse og tage hensyn til børn og unges egne stemmer. Og at (2) Nordisk Ministerråd i større udstrækning skal fokusere på de tre strategiske indsatsområder, som denne strategi udpeger som centrale for arbejdet frem til 2022.

De strategiske indsatsområder er:

  • Øget støtte til og inklusion af udsatte børn og unge
  • Fortsat samarbejde med og støtte til civilsamfundet
  • Forbedret videndeling og bedre indsatser med henblik på øget kompetence på området

Læs den overordnede strategi:

Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030

Handlingsplanen beskriver, hvordan Nordisk Ministerråd skal arbejde for at nå visionens mål gennem en række initiativer, som er knyttet til visionens strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurrencedygtigt Norden og Et socialt bæredygtigt Norden. Der er 12 mål knyttet til de strategiske prioriteringer. De strategiske prioriteringer og målene skal fungere som rettesnor for al virksomhed i Nordisk Ministerråd i de kommende fire år. Handlingsplanen er opdelt i 12 dele, som er knyttet til de 12 mål.