Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä lapset ja nuoret

Børn i skolegård
Valokuvaaja
Yadid Levy / Norden.org
Pohjola on maailman paras paikka lapsille ja nuorille. Tämä on Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisoyhteistyön visio, joka tukee Pohjoismaiden pääministerien visiota Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena.

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) on Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisokysymysten neuvoa-antava ja koordinoiva elin. NORDBUK työskentelee kaikilla Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöalueilla. Lisätietoja NORDBUKista:

Lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategia

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii suojelemaan ja edistämään lasten ja nuorten oikeuksia sekä heidän mahdollisuuksiaan hyödyntää näitä oikeuksia ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Tämän johdosta kaikilla lapsilla ja nuorilla Pohjoismaissa tulee olla oikeus hyviin elinolosuhteisiin ja vaikutusmahdollisuus riippumatta sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai muusta vakaumuksesta, toimintarajoitteesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus sosiaaliseen ja taloudelliseen turvaan, hyvään fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, vapaa-aikaan ja kulttuuriin, identiteettiin ja kieleen sekä mahdollisuus koulutukseen ja kehitykseen. Kaikille lapsille ja nuorille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä, lähiympäristöönsä ja yhteiskuntaan laajemmin.

Pohjoismaiden ministerineuvosto hyväksyi vuonna 2016 strategian Lapset ja nuoret Pohjolassa: Pohjoismaiden ministerineuvoston poikkihallinnollinen strategia 2016–2024.

Strategian yleistavoitteet ovat seuraavat: 1) Koko ministerineuvoston tulee sisällyttää lasten ja nuorten oikeuksien näkökulma entistä paremmin työhönsä ja tuoda siten lasten ja nuorten omia näkemyksiä enemmän esiin ja kiinnittää niihin huomiota. 2) Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee keskittyä entistä enemmän strategian esiin nostamiin kolmeen strategiseen painopistealueeseen, joiden kanssa tehdään työtä vuoden 2022 loppuun.

Strategiset painopistealueet ovat seuraavat:

  • haavoittuvassa asemassa olevien lasten tukeminen ja osallistaminen
  • kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävän yhteistyön jatkaminen ja tukeminen
  • parempi tiedon jakaminen sekä osaamisen vahvistaminen.

Lue koko strategia:

Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030 -toimintasuunnitelma

Lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategiaan liittyvä työ tukee Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030 -toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Erityisesti tuetaan tavoitetta 9, jonka mukaan Pohjoismaiden ministerineuvosto edistää hyvää, tasa-arvoista ja turvallista terveyttä ja hyvinvointia Pohjolassa, sekä tavoitetta 11:  Pohjoismaiden ministerineuvosto antaa Pohjoismaiden kansalaisyhteiskunnalle, erityisesti lapsille ja nuorille, vahvemman äänen ja osallisuuden pohjoismaisessa yhteistyössä, ja lisää heidän tietojaan naapurimaiden kielistä ja kulttuureista. Strategiatyö tukee myös Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaperiaatteita, jotka koskevat kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyttämistä ministerineuvoston työhön.