Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä lapset ja nuoret

Børn i skolegård
Valokuvaaja
Yadid Levy / Norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvosto hyväksyi vuoden 2016 alussa lapsi- ja nuorisoyhteistyölle uuden monialaisen strategian. Strategiassa vahvistetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisotyön visio: ”Pohjola on maailman paras paikka lapsille ja nuorille.”

Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisoyhteistyön tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille hyvät elinolosuhteet ja lisätä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan

sukupuolesta, etnisestä, kulttuurisesta tai sosioekonomisesta taustasta, iästä, asuinpaikasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai vammaisuudesta riippumatta.

Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisoyhteistyön neuvonantajana ja koordinaattorina toimii Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK). Komitean toimiala kattaa Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikki yhteistyöalueet. Lisätietoja NORDBUKista:

Lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategia

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii suojelemaan ja edistämään lasten ja nuorten oikeuksia sekä heidän mahdollisuuksiaan hyödyntää näitä oikeuksia ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Tämän johdosta kaikilla lapsilla ja nuorilla Pohjoismaissa tulee olla oikeus hyviin elinolosuhteisiin ja vaikutusmahdollisuus sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai muusta vakaumuksesta, toimintarajoitteesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä riippumatta. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus sosiaaliseen ja taloudelliseen turvaan, hyvään fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, vapaa-aikaan ja kulttuuriin, identiteettiin ja kieleen sekä mahdollisuus koulutukseen ja kehitykseen. Kaikille lapsille ja nuorille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä, lähiympäristöönsä ja yhteiskuntaan laajemmin.

Strategian yleistavoitteet ovat: 1.) Koko ministerineuvoston tulee sisällyttää lasten ja nuorten oikeuksien näkökulma entistä paremmin työhönsä ja tuoda siten lasten ja nuorten omia näkemyksiä enemmän esiin ja kiinnittää niihin huomiota. 2.) Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee keskittyä entistä enemmän strategian esiin nostamiin kolmeen strategiseen painopistealueeseen, joiden kanssa tehdään työtä vuoden 2022 loppuun.

Strategiset painopistealueet ovat seuraavat:

  • Heikossa asemassa olevien lasten tukeminen ja osallistaminen
  • Yhteistyön jatkaminen ja kansalaisyhteiskunnan tukeminen
  • Parempi tiedon jakaminen sekä osaamisen vahvistaminen

Lue koko strategia:

Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030 -toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmassa kuvataan toimia, joilla Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii saavuttamaan vision tavoitteet kolmella strategisella painopistealueella: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Painopistealueisiin liittyy 12 tavoitetta. Alueet ja tavoitteet ohjaavat Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkea toimintaa seuraavien neljän vuoden ajan. Toimintasuunnitelma on jaettu tavoitteiden mukaisesti 12 osaan.