Nordisk ministerråd og barn og unge

Børn i skolegård
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Norden skal være det beste stedet i verden å være barn og ung. Det er Nordisk ministerråds visjon for arbeidet for og med barn og unge, supplert av ministerrådets overordnede visjon: Sammen er vi sterkere om et grenseløst, innovativt, synlig og utadvendt nordisk samarbeid, som er vedtatt av Samarbeidsministrene (MR-SAM).

Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK) er ministerrådets rådgivende og koordinerende organ i barne- og ungdomsspørsmål. NORDBUKs arbeidsområder omfatter alle samarbeidsområdene innenfor Nordisk ministerråd. Les mer om NORDBUK:

Strategi for barn og unge

Med utangspunkt i FNs barnekonvensjon skal Nordisk ministerråd arbeide for å sikre og fremme barn og unges rettigheter samt fremme deres muligheter for å utøve disse rettighetene og ta del i samfunnet. Det betyr at alle barn og unge i Norden skal ha rett til gode levekår og innflytelse uansett kjønn, kjønnsidentitet eller -uttrykk, etnisk tilhørighet, religion eller annen trosretning, nedsatt funksjonsevne, seksuell legning eller alder. Alle barn og unge har rett til sosial og økonomisk trygghet, god fysisk og psykisk helse, fritid og kultur, identitet og språk samt mulighet for utdanning og utvikling. Alle barn og unge skal ha mulighet til å påvirke sitt eget liv, sitt nærmiljø og samfunnet generelt.

De nordiske samarbeidsministrene vedtok i 2016 strategien Barn og unge i Norden – en tverrsektoriell strategi for Nordisk ministerråd 2016–2024.

De overordnede målene med strategien er at (1) hele ministerrådet i større utstrekning skal integrere et barnerettighets- og ungdomsperspektiv i sitt arbeid og dermed i høyere grad belyse og ta hensyn til barn og unges egne stemmer. Og at (2) Nordisk ministerråd i større utstrekning skal fokusere på de tre strategiske innsatsområdene som strategien utpeker som sentrale for arbeidet fram til 2022.

De strategiske innsatsområdene er:

  • Økt støtte til og inkludering av utsatte barn og unge
  • Fortsatt samarbeid med og støtte til sivilsamfunnet
  • Forbedret kunnskapsdeling og bedre innsatser med tanke på økt kompetanse på området

Les den overordnede strategien:

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

Arbeidet med strategien for barn og unge i Norden skal bidra til implementeringen av Handlingsplan 2021–2024 og dens tolv spesifikke mål med spesielt fokus på mål 9: Nordisk ministerråd skal bidra til god, likestilt og trygg helse og velferd for alle  Nordisk ministerråd skal gi det nordiske sivilsamfunnet, og da spesielt barn og unge, en sterkere stemme og økt deltakelse i det nordiske samarbeidet samt øke deres kunnskap om nabolandenes språk og kultur. Arbeidet med strategien skal også fremme implementeringen av Policy for integrering av tverrgående perspektiver i bærekraftig utvikling, likestilling og barne- og ungdomsperspektivet.