Nordiska ministerrådet och barn och unga

Børn i skolegård
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Norden ska vara den bästa platsen i världen att vara barn och ung på. Det är Nordiska ministerrådets vision för arbetet för och med barn och unga, kompletterad med ministerrådets övergripande vision: Tillsammans är vi starkare i ett gränslöst, innovativt, synligt och utåtriktat nordiskt samarbete, som har antagits av samarbetsministrarna (MR-SAM).

Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) är ministerrådets rådgivande och samordnande organ i barn- och ungdomsfrågor. NORDBUKs arbetsområden omfattar alla samarbetsområden inom Nordiska ministerrådet. Läs mer om NORDBUK:

Strategi för barn och unga

Med utgångspunkt i FN:s barnkonvention ska Nordiska ministerrådet arbeta för att säkerställa och främja barn och ungas rättigheter samt främja deras möjligheter att utöva dessa rättigheter och delta i samhället. Det innebär att alla barn och unga i Norden ska ha rätt till goda levnadsvillkor och inflytande oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla barn och unga ska ha rätt till social och ekonomisk trygghet, god fysisk och psykisk hälsa, fritid och kultur, identitet och språk samt möjlighet till utbildning och utveckling. Alla barn och unga ska ges möjlighet att påverka sitt eget liv, sin närmiljö och samhället i stort.

De nordiska samarbetsministrarna antog 2016 strategin Barn och unga i Norden – en tvärsektoriell strategi för Nordiska ministerrådet 2016–2024.

De övergripande målen med strategin är (1) att hela ministerrådet i större utsträckning ska integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i sitt arbete och därmed i högre grad lyfta fram och ta hänsyn till barn och ungas egna röster, (2) att Nordiska ministerrådet i större utsträckning ska fokusera på de tre strategiska insatsområdena som strategin pekar ut som centrala för arbetet fram till 2022.

De strategiska insatsområdena är

  • ökat stöd till och inkludering av utsatta barn och unga
  • fortsatt samarbete med och stöd till civilsamhället
  • förbättrat kunskapsutbyte och bättre insatser för ökad kompetens inom området.

Läs den övergripande strategin:

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030

Arbetet med strategin för barn och unga i Norden ska bidra till genomförandet av Handlingsplan 2021–2024 och dess tolv specifika mål, med särskilt fokus på mål 9: Nordiska ministerrådet ska bidra till en god, jämställd och trygg hälsa och välfärd för alla; och mål 11:  Nordiska ministerrådet ska ge det nordiska civilsamhället, särskilt barn och unga, en starkare röst och ökad delaktighet i det nordiska samarbetet samt öka deras kunskaper om grannländernas språk och kultur. Arbetet med strategin ska också främja genomförandet av policyn för integrering av övergripande perspektiv gällande hållbar utveckling, jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv.