Nordiska ministerrådet och barn och unga

Børn i skolegård
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Nordiska ministerrådet fastställde en ny tvärsektoriell strategi för barn och unga i början av år 2016. I strategin slås visionen med Nordiska ministerrådets barn- och ungdomsarbete fast: Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga.

Målet är att arbetet med barn och ungdomar i Nordiska ministerrådet ska skapa goda levnadsvillkor för barn och unga samt öka deras möjlighet till inflytande.

Alla barns och ungas rätt till goda levnadsvillkor och inflytande ska främjas på lika villkor oavsett kön, etnisk, kulturell eller socioekonomisk bakgrund, ålder, bostadsort, sexuell läggning eller funktionshinder.

Ministerrådets rådgivande och koordinerande organ i barn- och ungdomsfrågor är Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK). NORDBUKs arbetsområden innefattar alla samarbetsområden inom Nordiska ministerrådet. Läs mer om NORDBUK:

Strategin för barn och unga

Med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter ska Nordiska ministerrådet arbeta för att skydda och främja barn och ungas rättigheter samt främja deras möjligheter att utöva dessa rättigheter och kunna vara delaktiga i samhället. Det innebär att alla barn och unga i Norden ska ha rätt till goda levnadsvillkor och inflytande oavsett kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla barn och unga har rätt till social och ekonomisk trygghet, god fysisk och psykisk hälsa, fritid och kultur, identitet och språk samt möjlighet till utbildning och utveckling. Alla barn och unga ska ges möjlighet att påverka sitt eget liv, sin närmiljö och samhället i stort.

De övergripande målen med strategin är att (1) hela ministerrådet i större utsträckning ska integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i sitt arbete och därmed i högre grad belysa och beakta barn och ungas egna röster. Samt att (2) Nordiska ministerrådet i större utsträckning ska fokusera på de tre strategiska insatsområdena som denna strategi pekar ut som centrala för arbetet fram till 2022.

De strategiska insatsområdena är:

  • Stärkt stöd till och inkludering av utsatta barn och unga
  • Fortsatt samverkan och stöd till civilsamhället
  • Förbättrad kunskapsdelning och kompetenshöjande insatser

Läs den övergripande strategin:

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030

Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ, som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns 12 mål. De strategiska prioriteringarna och målen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande 4 åren. Handlingsplanen är uppdelad i 12 delar, kopplade till de 12 målen.