Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Ministerdeklaration om forsknings- och näringssamarbete

03.09.04 | Deklaration
Det moderna samhällets utveckling drivs av kunskap och förnyelseförmåga. Företagens förmåga att utveckla produkter och tjänster med högt kunskaps-innehåll är viktigt för tillväxten och en hållbar samhällsutveckling. Forskning av högsta kvalitet och innovationer, som skapar grund för expanderande och nya företag, är avgörande förutsättningar för framtida välstånd.

Information

Adopted
03.09.2004
Location
København

Det moderna samhällets utveckling drivs av kunskap och förnyelseförmåga. Företagens förmåga att utveckla produkter och tjänster med högt kunskapsinnehåll är viktigt för tillväxten och en hållbar samhällsutveckling. Forskning av högsta kvalitet och innovationer, som skapar grund för expanderande och nya företag, är avgörande förutsättningar för framtida välstånd.

De nordiska länderna är etablerade kunskapssamhällen. Den globala konkurrensen skärps emellertid och särskilt små länder riskerar att bli utsatta. De nordiska länderna utgör därvid inte något undantag, trots uppnådda framgångar. Gemensamma forskningsansträngningar i Norden ger ökad internationell styrka. Bred kunskapsbas och spetskunskap inom strategiska områden är en styrka som bättre kan utnyttjas i ett nordiskt samarbete. Samarbetet mellan de nordiska länderna i syfte att stimulera innovationer baserade på ny kunskap ökar konkurrenskraften för näringslivet i Norden. Ett djupare samarbete skulle göra det möjligt att i högre grad än idag dra nytta av de olika ländernas styrkor.

Ett nordiskt forsknings- och innovationsrum är ett viktigt komplement till EU:s insatser för att öka Europas konkurrenskraft och kan stärka de nordiska länderna inom EU. Genom samverkan blir det lättare att attrahera världsledande forskare, forsknings- och näringsinvesteringar samt innovationsinsatser till Norden. Samverkan även med Estland, Lettland och Litauen blir en naturlig del av det nordiska forsknings- och innovationsrummet.

Vi, ministrar, med ansvar för forsknings- och näringspolitik i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland åtar oss att samarbeta för att stärka relationerna i de nordiska länderna mellan forskning och näring.

Vi välkomnar rapporterna ”Vitbok om nordisk forskning och innovation” (NORIA-rapporten från oktober 2003) samt ”Förslag till ett nordiskt innovationspolitiskt samarbetsprogram 2005-2010” (den s.k. Innovationsboken från maj 2004) som bakgrundsdokument för etablering av ett starkt samarbete mellan forskning och näringsliv.

Vi välkomnar också det nordiska innovationspolitiska samarbetsprogrammet 2005-2010, med NICe som en viktig aktör, och parallellt upprättandet av ett samlat organ för nordisk forskningssamarbete, NordForsk. Dessa ställningstaganden ger en god grund för att vidareutveckla och fördjupa samarbetet inom forsknings- respektive innovationsområdet, mellan den nordiska nivån och nationella aktörer.

Vi understryker att de nordiska länderna och de självstyrande områdena måste följa och vidareutveckla det nya nordiska innovationspolitiska samarbetsprogrammet. Vi är övertygade om att ett ökat nordiskt samarbete kring innovationssystem, samutnyttjande av resurser, tätare kontakter och större öppenhet mellan nationella innovationsaktörerna, erfarenhetsutbyten m.m. 2 kan vidareutveckla och ytterligare stärka regionens tillväxt och konkurrenskraft. Programmet ska i de konkreta projekten prioritera samarbetsområden med tydlig ansvarsfördelning, som är värdeskapande för inblandade innovationsaktörer.

Vi understryker också att de insatser som görs för att öka samarbetet mellan de nordiska ländernas nationella forskningsinsatser kan få avgörande betydelse för att Nordens starka ställning i den internationella forskningen skall kunna upprätthållas. Samverkan kan öka forskningsinvesteringarna i Norden.

Vi är eniga om att det framtida nordiska forsknings– respektive innovationssamarbetet skall ske i vardera NordForsk och NICe. Men det skall också ske i samarbete för att underlätta forskningsresultatens omvandling till produkter, tjänster och ekonomisk utveckling. I denna samverkan skall Norden vinna ett ytterligare försteg. Tillsammans bildar de det nordiska forskningsoch innovationsrummet.

De nordiska forsknings- och näringsministrarna kommer årligen att samla ett Nordiskt dialogforum för att ge det Nordiska rummet för forskning och innovation nya impulser. Forskningsministrarna och näringsministrarna uppmanar NordForsk och NICe til et förstärkt samarbete. En representant från NordForsk är observatör i NICe:s styrelse och vice versa. NordForsk:s och NICE:s sekretariat skall samarbeta tätt med varandra. Vid behov är vi beredda att mötas tillsammans för att ge samarbetet mellan forskning och innovation nödvändig kraft.

Vi har nu tagit ett antal initiativ till att förstärka det nordiska forskningsoch innovationssamarbetet genom:

  • att forskningsministrarna i mars 2004 beslutat om genomförandet av ett nordiskt forsknings- och innovationsrum.
  • att näringsministrarna i september 2004 beslutat att ett ”Nordiskt innovationspolitiskt samarbetsprogram 2005-2010” ska påbörjas.
  • att näringsministrarna den 1 januari 2004 inrättat Nordisk InnovationsCenter (NICe) vars verksamhet omfattar bl.a. att stärka den innovativa miljön i Norden, bidra till samarbete mellan företag och forskningsmiljöer, entreprenörskap samt därutöver insatser för att främja en väl fungerande inre marknad i Norden, bl.a. genom att avlägsna gränshinder.
  • att forskningsministrarna vid årsskiftet 2004-2005 skapar ett nytt organ för samnordisk forskningsfinansiering, NordForsk – inom vilket länderna, baserat på nationella prioriteringar, skall stödja forskningsområden och projekt med hög kvalitet och med nordiskt styrka.

 

Det nya nordiska forsknings- och innovationssamarbetet är viktigt i sig självt och som ett exempel på hur regionalt samarbete kan spela en ökad roll i EU och i en värld präglad av både ökat beroende och ökad konkurrens.

Contact information