Nordisk deklaration om anerkendelse af beviser vedrørende videregående uddannelser Reykjavikdeklarationen (revideret 2016)

02.11.16 | Deklaration
Norden udgør et åbent uddannelses- og arbejdsmarkedsområde. Det omfattende og dybtgående nordiske samarbejde inden for disse områder er enestående. Det skal bevares og udvikles.

Information

Vedtaget
02.11.2016
Sted
Köpenhamn

Den 15. marts 1971 underskrev Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) Aftale om kulturelt samarbejde, som havde til formål at udvide mulighederne for studerende ved videregående uddannelser og andre personer ved at gøre det nemmere at uddanne sig og gå til eksamen ved de øvrige nordiske landes uddannelsesinstitutioner samt at skabe gensidig anerkendelse af eksaminer, deleksaminer og andre beviser vedrørende uddannelsesmæssige præstationer.

Den 9. juni 2004 underskrev MR-U Nordisk deklaration om anerkendelse af beviser vedrørende videregående uddannelser (Reykjavikdeklarationen). Den var baseret på Europarådets og UNESCOs fælles Konvention om anerkendelse af beviser inden for videregående uddannelse i Europa (Lissabonkonventionen, 1997) og dennes bilag. Reykjavikdeklarationen havde til formål at fremme et tættere samarbejde om gensidig anerkendelse af beviser for videregående uddannelse i Norden. MR-U har nu besluttet sig for at revidere deklarationen.

Ifølge ministrene for nordisk samarbejde (MR-SAM) er én af de helt store udfordringer at finde ud af, hvordan man skaber de bedst mulige forudsætninger for menneskers og virksomheders frie bevægelighed i regionen. Med dette in mente vil de nordiske lande, Færøerne, Grønland og Åland samarbejde om at sikre, at ny nationale lovgivning og den måde, hvorpå de nordiske lande implementerer EU-lovgivning, ikke skaber nye hindringer for den frie bevægelighed i Norden.

De nordiske lande har i mange år samarbejdet på uddannelsesområdet, både inden for Lissabonkonventionen og som medlemmer af det europæiske område for videregående uddannelse (EHEA).[1] Landene har derfor stor tiltro til det eksisterende system med gensidig anerkendelse af beviser for videregående uddannelse. Det nordiske anerkendelsesnetværk (NORRIC), som omfatter ENIC- og NARIC-kontorerne [2] i de enkelte nordiske lande, har aktivt taget sig af og løst problemer i forbindelse med anerkendelse og sikret en højere kvalitet og effektivitet i regionens praksisser for anerkendelse. Det har ført til, at Norden nu har en unik mulighed for at positionere sig som en pioner inden for automatisk anerkendelse,[3] hvilket vil skabe et endnu tættere samarbejde om fælles retningslinjer og god praksis for anerkendelse af eksaminer, studievarighed og realkompetence.

Forsknings- og undervisningsministrene definerede de nordiske mål og retningslinjer i den oprindelige Reykjavikdeklaration. Denne reviderede version vil føre til et endnu tættere samarbejde mellem de relevante institutioner, fungere som afsæt for tilpasning til ændrede behov og fremme den fælles opfølgning på udviklingen inden for videregående uddannelser både på nordisk og europæisk niveau.

 

Den reviderede Reykjavikdeklaration vil sikre, at:

 

  • beviser fra videregående uddannelser i regionen bliver anerkendt i de andre nordiske lande
  • de nordiske lande samarbejder om at nå det fælles mål om at indføre systemer til automatisk anerkendelse af sammenlignelige beviser fra videregående uddannelser i regionen i overensstemmelse med målene i det europæiske område for videregående uddannelse
  • de nordiske lande bliver ved med at styrke deres administrative og metodologiske samarbejde om evalueringen af beviser, som er opnået i Norden og i andre lande, fx ved nedsættelse af arbejdsgrupper og løbende udveksling af information og god praksis inden for videregående uddannelser, især via NORRIC-netværket. De relevante ministerier, myndigheder og højere uddannelsesinstitutioner i Norden vil spille en aktiv rolle i samarbejdet og informationsudvekslingen
  • nationale institutioner løbende evaluerer den måde, hvorpå deklarationen implementeres og finder anvendelse, identificerer aktuelle eller faktiske udviklingsområder, som kræver særlig opmærksomhed, og aktivt involverer relevante interessenter i dette arbejde

 

 

MR-U vil holde øje med, hvordan denne deklaration finder anvendelse i praksis og iværksætte de tiltag, som udviklingen giver anledning til.

Den 2. november 2016, København

 

Undertegnere

Ulla Tørnæs Undervisnings- og forskningsminister Danmark

Torbjørn Røe Isaksen Kunnskapsminister Norge

Sanni Grahn-Laasonen Undervisnings- och kulturminister Finland

Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning Sverige

Illugi Gunnarsson Undervisnings- og kulturminister Island

Rigmor Dam Uddannelse-, forskning- og kulturminister Færøerne

Doris Jakobsen Minister for uddannelse, kultur, forskning og kirke Grønland

Tony Asumaa Utbildnings- och kulturminister Åland

 

[1] Det europæiske område for videregående uddannelse (EHEA) blev lanceret i marts 2010 på ministerkonferencen i Budapest og Wien.

[2] Det europæiske netværk af nationale informationscentre for akademisk mobilitet og anerkendelse (ENIC) og de nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse (NARIC).

[3] I henhold til definitionen fra EHEA Pathfinder Group on Automatic Recognition: “Automatisk anerkendelse af en eksamen medfører, at en ansøger, der har beviser på et vist niveau, automatisk kan tages i betragtning til optagelse på et studie ét niveau over dennes eksamen i et hvilket som helst EHEA-land (adgang)”.