Demensomsorg för invandrare

En handbok

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
I de nordiska länderna har troligen fler än en halv miljon människor en demenssjukdom eller lindriga kognitiva störningar. Antalet personer med demens förväntas öka kraftigt efter 2020 när efterkrigstidens generation uppnår hög ålder. I gruppen ingår även många personer med migrantbakgrund, som kom till Norden på 1960-, 1970- och 1980-talet.Demens och personer med migrantbakgrund är ett område där policyansvariga och praktiker behöver mer kunskap för att säkerställa en jämlik vård. Personer med utländsk bakgrund löper lika stor risk att utveckla en demenssjukdom som de som är födda i Norden, men färre söker vård. Demens tolkas olika runt om i världen.Nordiskt demensnätverk, som koordineras av Nordens välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet, arbetar för att bidra till bättre kvalitet, säkerhet, mer innovation samt mer och bättre kunskap inom demensområdet. Nordens välfärdscenter koordinerar även tre temanätverk för experter på målgrupper som är relativt små i de nordiska länderna var för sig: demens och etniska minoriteter, demens och urfolk samt demens och intellektuell funktionsnedsättning.Demensomsorg för invandrare riktar sig till dig som är verksam inom demensomsorg i ett nordiskt land, och dagligen möter personer med migrantbakgrund. Handboken finns på danska, finska, norska och svenska. Den har inspirerats av Alzheimer Europes rapport The development of intercultural care and support for people with dementia from minority ethnic groups (2018).Alzheimer Europes publikation riktar sig till policyansvariga. Den här handboken däremot har initierats av temanätverket för demens och etniska minoriteter som ett svar på praktikers behov av lättillgänglig och aktuell kunskap, anpassad till nordiska förhållanden. En kortfattad ingång till kunskapsläget, i handboksformat har saknats i länderna. Demensomsorg för invandrare är ingen vetenskaplig publikation, men tar avstamp i författarnas egen forskning. Elva olika nätverksmedlemmar har bidragit. Tillsammans representerar de två nationella kunskapscentra och sex olika universitet eller universitetssjukhus i tre nordiska länder.Nordens välfärdscenters uppdrag är att bidra till utbyte av nordiska erfarenheter och kunskap om vård, omsorg och livskvalitet för kvinnor och män med demens. Vår förhoppning är att denna skrift ska ge bättre förutsättningar för personcentrerad vård för den växande gruppen nordbor som har migrantbakgrund och lever med demens.