Harmonisering av nordisk litteraturstatistik

Teknisk rapport

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
I denna promemoria och tekniska rapport sammanställer Kulturanalys Norden en genomgång av litteraturstatistik i de nordiska länderna. Vi tar vår utgångspunkt i tabell CULT17 som redovisas i Nordic Statistics Database (NSD). I rapporten redovisar vi även förutsättningarna för en fortsatt harmonisering av standarder för statistiken över publicerade böcker. För att utveckla statistiken till ökad jämförbarhet är vår rekommendation att länderna framöver på ett samstämmigt sätt även inkluderar digital utgivning och egenutgivning. Vidare är rekommendationen att länderna undersöker möjligheterna till att leverera en separat variabel - ”varav barn- och ungdomsböcker” – utöver nuvarande genreuppdelning. Att främja en långsiktig och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik är en prioriterad uppgift för Kulturanalys Norden. Vi tittar bland annat på vad som räknas in i de olika områdena, hur de är definierade och hur frekvent och vid vilka tidpunkter man samlar in statistiken. Detta är den femte rapporten i serien. Sedan tidigare har vi utrett statistikområdena teatrar, offentliga kulturutgifter, sysselsättning inom kultursektorn, bibliotek, film samt museer. Publikationen är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik. Det är etablerat på initiativ av Nordiska Ministerrådet och ligger sedan 2016 som uppdrag hos Myndigheten för kulturanalys.
Publikationsnummer
2024:025