Projektet Ilmari, Finland

Informasjonsprosjektet Ilmari
Deltagere: Nuorten Akatemia (De Unges Akademi), Luonto-Liitto (Naturforbundet, medlemsorganisation i Finlands naturskyddsförbund), Dodo, Maan ystävät (Jordens Venner), Finland.

Informationsprojektet ”Ilmari” har fra 2003 til 2006 forøget folkeskolens ældste klasser og gymnasieelevers interesse for og viden om klimaforandringer og bæredygtig levevis.

Projektets miljøorganisationer har uddannet sine aktivister til såkaldte miljøambassadører, som har besøgt skolerne og holdt pædagogiske og engagerende oplæg for eleverne.

De unge er blevet opfordret til aktiv deltagelse gennem spil, lege og diskussioner, og projektet blev i et speciale vurderet positivt af eleverne selv.

Internetservicen ”Note” har ydet økonomisk støtte i form af fri, elektronisk adgang til undervisningsmateriale, og miljøambassadørerne har også tilbudt de unge aktiviteter uden for skoletimerne som fx internetspil, miljøklubber og temaaftener.

Projektet opfordrer de unge til selvstændig vurdering og stillingtagen til miljørigtige valg i hverdagen og påvirkning af både den førte politik og den internationale miljødebat. Projektet er finansieret af det finske Handels- og Industriministerium.