Anders Eriksson (Hovedindlæg)

Information

Gerð
Framsöguræða
Ræðunúmer
333
Notandi
Speaker role
miljø- og naturresusrseudvalgets talperson
Dagsetning

Herr president! Ca 40 000 skepp passerar Öresund under ett år. Passagen är smal jämfört med trafikvolymen, och det finns ett rätt stort behov av insatser för att minska allvarliga olyckor i framtiden. Trafiken i Öresund regleras av ett avtal som undertecknades år 1857. Enligt avtalet är det inte obligatoriskt med lotsning i Öresund, men IMO har dock antagit några rekommendationer när det gäller trafiken i området, rekommendationer som även beskriver vilka typer av fartyg och gods som med fördel bör söka hjälp av lots genom Öresund. De flesta rederier följer dessa rekommendationer, men inte alla.

Miljö- och naturresursutskottet stöder förslaget att de nordiska regeringarna ser över möjligheten att utveckla Öresundfördraget och uppdatera det för morgondagens risker. Det är fråga om ett internationellt vatten, och regleringen kommer att få konsekvenser också för utomnordiska länder, däribland Ryssland, som är en stor exportör av olja. Därför anser utskottet att det vore lämpligt att ta upp frågan i Helcom, där alla Östersjöländer ingår. Utskottet rekommenderar därför att de nordiska regeringarna gemensamt med andra Östersjöländer utreder möjligheterna att stärka miljö- och sjösäkerheten i Öresund.

Vi anser också att den svenska och danska regeringen med fördel bör samarbeta för att analysera olika fall. När resultatet av den analysen finns är det viktigt att respektive regering överväger vad som är möjligt att göra inom ramen för befintliga avtal för att minska riskerna för sjöfarten i Öresund.

Jag vill avsluta med att säga att fartygstrafiken har många fördelar jämfört med landtransporter när det gäller miljöpåverkan. Därför är det viktigt att nationella och bilaterala initiativ för att främja miljö- och sjösäkerheten i Öresund inte orsakar ökad byråkrati eller försvagar sjöfartens konkurrenskraft, som redan är ansträngd.