Juha Sipilä (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
10
Notandi
Speaker role
Statsminister
Dagsetning

Arvoisa puheenjohtaja! Ymmärrän hyvin nämä huolet, mitä Nord Stream 2 -hankkeeseen liittyy. Ensinnäkin lähdemme siitä, että Euroopan unionissa täytyy käydä keskustelu siitä, onko tämä energiaunionin tavoitteiden mukaista, ja sen mukaisesti sitten asiassa edetä. Suomessa vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että tämä hanke on Suomen päätöksenteon näkökulmasta, kun se kulkee Suomen talousvesien kautta, lähinnä ympäristölupakysymys, ja suhtaudumme tähän vastaavalla tavalla kuin Nord Stream 1:n lupaa käsiteltäessä. Tämähän ei kulje Suomen alueen kautta vaan talousvesien kautta, ja sikäli tämä on hieman erilainen lupakysymys kuin esimerkiksi Tanskalla on. Mutta ennen kaikkea odotamme Euroopan unionin tasolla käytävää keskustelua siitä, onko tämä yhteisten Euroopan energiaunionin tavoitteiden mukaista.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade ordförande! Jag förstår mycket väl farhågorna kring projektet Nord Stream 2. För det första utgår vi ifrån att vi i Europeiska unionen måste diskutera om detta är förenligt med målen för energiunionen och handla enligt det. I Finland råder bred enighet om att detta projekt ur finländsk synvinkel närmast handlar om miljötillstånd, eftersom det passerar Finlands ekonomiska zon, och vi förhåller oss till detta som till behandlingen av tillståndet för Nord Stream 1. Detta passerar ju inte finländskt territorium utan Finlands ekonomiska zon, och det är sålunda en litet annorlunda tillståndsfråga än för till exempel Danmark. Men framför allt förväntar vi oss en diskussion på EU-nivå om huruvida det är förenligt med de gemensamma målen för den europeiska energiunionen.