326. Johanna Karimäki (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
326
Speaker role
Udvalget for Kundskab og Kulturs talsperson
Dagsetning

Ärade president, kära nordiska vänner! De nordiska länderna är kända för att erbjuda utbildningar av hög kvalitet, som är tillgängliga för alla och som baserar sig på den nyaste forskningen. Forskningsinvesteringarna har ökat betydligt i Norden under perioden 2007-2015. Detta, tillsammans med den gemensamma nordiska forskningsbudgeten, vittnar om att forskning och vetenskap är en viktig och prioriterad del av det nordiska samarbetet.

I den forskningspolitiska redogörelsen som Nordiska ministerrådet offentliggjorde under Nordiska rådets session i Helsingfors i oktober 2017 poängteras att fokus i det nordiska forskningssamarbetet under de senaste åren har varit på finansieringssidan – på bekostnad av samarbetet på forskarnivå och inom forskarutbildning, mobilitet och nätverk.

Mittengruppen lade i somras fram ett förslag om Nordiskt Universitet. I behandlingen av förslaget i utskottet för kunskap och kultur har förslaget konkretiserats och också bytt namn. Utskottet anser, i linje med ministerrådets redogörelse, att nordiskt forskningssamarbete i allt högre grad bör omfatta forskningspolitik och samarbete mellan forskningsinstitutionerna. Om den forskning som i dag bedrivs i de nordiska länderna samordnas, till exempel via gemensamma doktorandprogram, kan Nordens styrkor – integration, tillit och rörlighet för arbetskraft och studenter – bättre tas till vara.

Utskottet anser att forskning blir, om möjligt, ännu viktigare i framtiden, då bland annat klimatförändringar, grön omställning och digitalisering skapar både utmaningar och möjligheter. Dessa förändringar sker i alla nordiska länder, och vissa av dem går inte att lösa var för sig. De ska lösas tillsammans. Nordiska ministerrådet har redan ett Nordic Master program och utskottet föreslår nu att Nordiska ministerrådet utreder möjligheterna för att etablera ett Nordic PhD program för att öka möjligheterna för nordiska forskarstudenter att samarbeta med varandra. Utskottet hoppas att Nordiska rådet vill stödja förslaget.

Förslaget är även i linje med mål 4 av de Globala målen: Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.