Om Nordisk arbeidsgruppe for biologisk mangfold

Nordisk arbeidsgruppe for biologisk mangfold (NBM) skal stanse tapet av biologisk mangfold i Norden og dermed sørge for fortsatt robuste økosystemer, og fortsette å tilby de økosystemtjenestene som er nødvendige for velferd og økonomisk vekst.

NBM fokuserer hovedsakelig på biologisk mangfold og økosystemer, naturvern, friluftsliv, landskap, kulturmiljøer og økosystemtjenester, samt på å sørge for at biologisk mangfold og økosystemtjenester tas i betraktning i arbeidet med både klimatilpasning og klimaendringer.   NBMs arbeid er knyttet til Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for miljø og klima, og særlig til kapittel 5 om biologisk mangfold.

NBMs aktiviteter skal bidra aktivt til de nordiske miljømyndighetenes arbeid. Gruppen samler inn data og kunnskap, formidler informasjon om beste praksis og støtter samarbeidet mellom miljømyndighetene i de nordiske landene. NBMs medlemmer består av nordiske eksperter på miljø, natur og kulturarv.   Gruppens arbeid er basert på en rekke internasjonale avtaler, herunder FNs konvensjon om biologisk mangfold og den europeiske landskapskonvensjonen.

Hvert år finansierer NBM en rekke prosjekter innenfor et bestemt tema som omfattes av gruppens mandat, eller flere ulike temaer i en bredere kontekst. I løpet av et år fordeler NBM som regel cirka fire millioner danske kroner, som går til mellom fem og åtte prosjekter. Dersom emnet for et prosjekt dekkes av mer enn én av arbeidsgruppene, kan prosjektet motta midler fra mer enn én arbeidsgruppe under Nordisk ministerråd.   NBMs arbeid og prioriteringer er beskrevet i detalj i de årlige arbeidsprogrammene. NBM rapporterer direkte til Nordisk ministerråd for miljø og klima (MR-MK) og Nordisk embetsmannskomité for miljø- og klimaspørsmål (EK-MK). Når NBM har besluttet om temaet for et år, oppfordrer man til søknader om midler til prosjekter der bestemte spørsmål adresseres.