Om Nordisk arbetsgrupp för biologisk mångfald

Nordisk arbetsgrupp för biologisk mångfald (NBM) arbetar för att hejda förlusten av biologisk mångfald i Norden och därmed säkerställa att ekosystemen förblir robusta och fortsätter att leverera ekosystemtjänster som är nödvändiga för välfärd och ekonomisk tillväxt.

NBM fokuserar främst på biologisk mångfald och ekosystem, naturvård samt på friluftsliv, landskap, kulturmiljöer, ekosystemtjänster och på att se till att man tar hänsyn till biologisk mångfald och ekosystemtjänster i arbetet med både klimatanpassning och klimatförändringar.
 
NBM:s arbete är kopplat till Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för miljö och klimat, särskilt till kapitel 5 om biologisk mångfald.

NBM:s verksamhet ska tydligt bidra till nordiska miljöorganisationers arbete. Gruppen sammanställer data och kunskap, förmedlar information om bästa praxis och stöder samarbete mellan de nationella miljöorganisationerna i regionen. NBM:s medlemmar består av nordiska experter inom miljö, natur och kulturarv.
 
Gruppens arbete bygger på flera internationella avtal, bland annat FN:s konvention om biologisk mångfald och den europeiska landskapskonventionen.

Varje år finansierar NBM ett antal olika projekt, antingen inom ett specifikt tema som omfattas av gruppens uppdrag eller inom flera olika teman i ett större sammanhang. Ett genomsnittligt år anslår NBM cirka fyra miljoner danska kronor till mellan fem och åtta projekt. Om ämnet för ett projekt omfattas av mer än en av Nordiska ministerrådets arbetsgrupper kommer de också att få medel från mer än en arbetsgrupp.
 
NBM:s arbete och prioriteringar beskrivs i detalj i de årliga arbetsprogrammen. NBM rapporterar direkt till Nordiska ministerrådet för miljö och klimat (MR-MK) och Nordiska ämbetsmannakommittén för miljö och klimat (ÄK-MK). När NBM har beslutat om sitt årliga tema uppmuntrar man projekt att ansöka om finansiering för att ta itu med en specifik fråga.