Nordisk erklæring om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning Reykjavikerklæringen (Revidert 2016)

02.11.16 | Deklarasjon
Norden er et åpent utdannings- og arbeidsmarkedsområde. Det nordiske samarbeidet innenfor disse sektorene er omfattende, dyptgående og unikt, og må opprettholdes og utvides.

Informasjon

Vedtatt
02.11.2016
Sted
Köpenhamn

15. mars 1971 underskrev Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U) Avtalen om kulturelt samarbeid, som hadde til hensikt å bedre mulighetene ved å gjøre det lettere for studenter innen høyere utdanning og andre å studere og avlegge eksamen ved utdanningsinstitusjoner i andre nordiske land, samt å sikre gjensidig godkjenning av eksamener, deleksamener og annen dokumentasjon på gjennomført utdanning.

9. juni 2004 underskrev MR-U Nordisk erklæring om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning (Reykjavik-erklæringen). Denne var basert på Europarådets og Unescos Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen (Lisboakonvensjonen, 1997) med tillegg. Reykjavikerklæringen skulle bidra til tettere samarbeid om gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner innenfor høyere utdanning i Norden. MR-U har nå vedtatt å revidere Erklæringen.

Ifølge ministrene for nordisk samarbeid (MR-SAM) er en av de sentrale utfordringene å skape best mulige forhold for bevegelsesfrihet for mennesker og bedrifter i regionen. Derfor vil de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland samarbeide for å sikre at ny nasjonal lovgivning og måten de nordiske landene implementerer EU-lovgivningen på, ikke skaper nye hindre for bevegelsesfriheten i regionen.

De nordiske landene har samarbeidet på utdanningsfeltet i mange år, både innenfor Lisboakonvensjonens rammer og som medlemmer av Det europeiske området for høyere utdanning.[1]  Dermed har landene betraktelig tillit til det eksisterende systemet for gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner innenfor høyere utdanning. Nordic Recognition Network (NORRIC), som omfatter ENIC-NARIC-kontorene[2]  i alle de nordiske landene, har aktivt tatt opp og løst problemer knyttet til godkjenning og bedret kvalitet og effektivitet i godkjenningspraksisen i regionen. Som en konsekvens har de nordiske landene en unik mulighet til å posisjonere seg som foregangsland innenfor automatisk godkjenning,[3] som vil kunne bidra til enda tettere samarbeid om felles retningslinjer for vurdering og god praksis for godkjenning av grader, studiers varighet og realkompetanse.

Ministrene for utdanning og forskning satte opp nordiske mål og retningslinjer i den opprinnelige Reykjavikerklæringen. Denne reviderte versjonen vil føre til enda tettere samarbeid mellom relevante organer, fungere som basis for tilpasning til skiftende omstendigheter og gjøre felles oppfølging av utvikling innenfor høyere utdanning både på nordisk og europeisk nivå lettere.

 

Den reviderte Reykjavikerklæringen vil sørge for at:

  • kvalifikasjoner fra høyere utdanning i regionen blir godkjent i de andre landene i Norden
  • de nordiske landene vil samarbeide for å kunne ta i bruk systemer for automatisk godkjenning av sammenlignbare kvalifikasjoner innenfor høyere utdanning i regionen, i samsvar med målene for Det europeiske området for høyere utdanning
  • de nordiske landene fortsetter å styrke det administrative og metodologiske samarbeidet om evaluering av kvalifikasjoner fra nordiske og andre land, for eksempel ved å etablere arbeidsgrupper og utveksle informasjon og gode praksiser innenfor høyere utdanning, spesielt via NORRIC-nettverket. Relevante departementer, myndigheter og høyere utdanningsinstitusjoner i Norden vil bli aktivt involvert i samarbeidet og informasjonsutvekslingen.
  • nasjonale organer kontinuerlig vurderer måten Erklæringen implementeres og tas i bruk på, registrerer tematisk eller aktuell utvikling som krever spesiell oppmerksomhet, og aktivt involverer relevante interessenter i arbeidet.

 

MR-U vil overvåke hvordan denne Erklæringen blir anvendt i praksis, og iverksette de tiltak utviklingen krever.

2. november 2016, København

 

Undertegnere

Ulla TørnæsUndervisnings- og forskningsministerDanmark

Torbjørn Røe IsaksenKunnskapsministerNorge

Sanni Grahn-LaasonenUndervisnings- och kulturministerFinland

Helene Hellmark KnutssonMinister för högre utbildning och forskningSverige

Illugi GunnarssonUndervisnings- og kulturministerIsland

Rigmor DamUddannelse-, forskning- og kulturministerFærøerne

Doris JakobsenMinister for uddannelse, kultur, forskning og kirkeGrønland

Tony AsumaaUtbildnings- och kulturministerÅland

[1] Det europeiske området for høyere utdanning (EHEA) ble lansert i mars 2010, under ministerkonferansen Budapest og Wien.

[2] European Network of National Information Centres on academic recognition and mobility (ENIC), National Academic Recognition Information Centres (NARIC).

[3] Som definert av EHEA Pathfinder Group on Automatic Recognition: "Automatisk godkjenning av en grad fører til at en søker som har kvalifikasjoner på et visst nivå, automatisk får rett til å bli vurdert for deltakelse i et program for videre studier på neste nivå i et hvilket som helst annet EHEA-land (adgang)."