Nordisk deklaration om erkännande av bevis avseende högre utbildning Reykjavik-deklarationen (reviderad 2016)

02.11.16 | Deklaration
Norden är ett öppet utbildnings- och arbetsmarknadsområde. Det omfattande och djupgående nordiska samarbetet inom dessa områden är unikt. Det skall bevaras och utvecklas.

Information

Vedertaget
02.11.2016
Plats
Köpenhamn

Den 15 mars 1971 beslutade Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) genom att underteckna Avtal om kulturellt samarbete att vidga möjligheterna för studerande inom högre utbildning och andra hemmahörande i ett nordiskt land att utbilda sig och avlägga examen vid de övriga nordiska ländernas utbildningsinstitutioner samt att åstadkomma ömsesidigt erkännande av examina, delexamina eller andra dokument på utbildningsprestationer. 

Den 9 juni 2004 undertecknade MR-U Nordisk deklaration om erkännande av bevis avseende högre utbildning (Reykjavik-deklarationen). Den byggde på Europarådets och Unescos gemensamma Konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (Lissabonkonventionen, 1997) och dess bilagor. Reykjavik-deklarationen skulle fungera som ett verktyg för fördjupat samarbete om ömsesidigt erkännande inom högre utbildning i Norden. MR-U har nu beslutat att revidera deklarationen.

Enligt de nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) är en av de viktigaste utmaningarna hur man skapar bästa möjliga förutsättningar för fri rörlighet för personer och företag i Norden. Med detta i åtanke kommer de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland att arbeta tillsammans för att säkerställa att ny nationell lagstiftning och det sätt på vilket de nordiska länderna genomför EU:s lagstiftning inte skapar nya hinder för fri rörlighet i regionen.

De nordiska länderna har under många år samarbetat inom utbildning, både i samband med Lissabonkonventionen och som medlemmar i det europeiska området för högre utbildning[1]. Länderna har under denna tid byggt upp ett stort förtroende för det befintliga systemet med ömsesidigt erkännande inom högre utbildning. Det nordiska nätverket för erkännande av utbildningar (NORRIC), som omfattar ENIC-NARIC-kontoren[2] i samtliga nordiska länder, har aktivt arbetat med och löst problem i samband med erkännande samt höjt kvaliteten och ökat effektiviteten när det gäller tillämpningen i Norden. Det har lett till att Norden har fått en unik möjlighet att bli pionjär inom området för automatiskt erkännande[3], vilket kommer underlätta ett ännu närmare samarbete om gemensamma bedömningsriktlinjer och god praxis när det gäller erkännande av examina, studiernas längd och tidigare lärande.

Utbildnings- och forskningsministrarna fastställde mål och riktlinjer i den ursprungliga Reykjavik-deklarationen. Denna reviderade version kommer att leda till ett ännu närmare samarbete mellan berörda organ, ligga till grund för anpassning till förändrade omständigheter och underlätta det gemensamma uppföljningsarbetet av utvecklingen inom högre utbildning på både nordisk och europeisk nivå.

Den reviderade Reykjavik-deklarationen kommer att säkerställa att

  • kvalifikationer för högre utbildning från ett nordiskt land erkänns i de andra nordiska länderna.
  • de nordiska länderna samarbetar för att tillämpa system för automatiskt erkännande av jämförbara kvalifikationer inom högre utbildning i Norden, enligt målen för det europeiska området för högre utbildning.
  • de nordiska länderna fortsätter stärka administrativt och metodologiskt samarbete om utvärdering av kvalifikationer från nordiska och andra länder, t.ex. genom bildande av arbetsgrupper och genom det pågående utbytet av information och god praxis inom högre utbildning, i synnerhet via nätverket NORRIC. Berörda ministerier, myndigheter och universitet och högskolor i Norden kommer att delta aktivt i samarbetet och informationsutbytet.
  • nationella organ kontinuerligt granskar det sätt på vilket deklarationen genomförs och tillämpas, kartlägger sådan utveckling som kräver särskild uppmärksamhet och aktivt engagerar berörda aktörer i detta arbete.

MR-U kommer att övervaka hur denna deklaration tillämpas i praktiken och vidta de åtgärder som krävs på grund av utvecklingen.

Den 2 november 2016, Köpenhamn

Undertegnere

Ulla Tørnæs Undervisnings- og forskningsminister Danmark

Torbjørn Røe Isaksen Kunnskapsminister Norge

Sanni Grahn-Laasonen Undervisnings- och kulturminister Finland

Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning Sverige

Illugi Gunnarsson Undervisnings- og kulturminister Island

Rigmor Dam Uddannelse-, forskning- og kulturminister Færøerne

Doris Jakobsen Minister for uddannelse, kultur, forskning og kirke Grønland

Tony Asumaa Utbildnings- och kulturminister Åland

 

[1] The European Higher Education Area (EHEA) lanserades i mars 2010 under ministerkonferensen i Budapest-Wien.

[2] European Network of National Information Centres on academic recognition and mobility (ENIC), National Academic Recognition Information Centres (NARIC).

[3] Automatiskt erkännande enligt EHEA Pathfinder Group: ”Automatiskt erkännande av en examen leder till att en sökande med kvalifikationer på en viss nivå automatiskt får rätt att prövas för tillträde till fortsatta studier på nästa nivå i ett annat EHEA-land (tillträde).”