Overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til høyere utdanning

01.01.70 | Deklarasjon
Denne utgaven er uoffisiell og tilpasset for økt tilgjengelighet. Originaleksemplaret av overenskomsten og endringsavtalene finnes hos utenriksdepartementet i Finland. Overenskomsten ble opprinnelig inngått 3. september 1996. Dette er en uoffisiell og tilpasset utgave av overenskomsten som inneholder endringene som er gjort som følge av endringsavtaler 13. mars 2000, 3. november 2006, 23. april 2009, 31. oktober 2012, 2. november 2015 og 17. mai 2018. Preambler og sluttbestemmelser inngår ikke i denne utgaven, med unntak av sluttbestemmelsene i den seneste endringsavtalen, som forlenger overenskomstens gyldighet inntil annet avtales.

Informasjon

Artikkel 1

Partene forplikter seg gjensidig til å gi utdanningssøkende som er bosatt i et annet nordisk land adgang til sin offentlige høyere utdanning på samme eller likeverdige vilkår som søkere fra sitt eget land. En utdanningssøkende som er berettiget til å søke høyere utdanning i det land vedkommende er bosatt, er også berettiget til å søke høyere utdanning i de andre nordiske land. Partene forplikter seg videre til på beste måte å arbeide for at tilsvarende anvendes på private, offentlig godkjente og finansierte høyere utdanningsinstitusjoner. Med høyere utdanning menes i denne overenskomst

i Danmark: utdanninger ved institusjoner for høyere utdanning og høyere utdanning ved andre utdanningsinstitusjoner som forutsetter videregående utdanning eller tilsvarende kvalifikasjoner;

i Finland: utdanninger ved universitet, høyskoler og yrkeshøyskoler og tilsvarende utdanning som bygger på studenteksamen eller annen utdanning som gir studiekompetanse;

i Island: alle utdanninger som bygger på studenteksamen eller likeverdige kvalifikasjoner;

i Norge: utdanning ved universiteter og høyskoler eller tilsvarende som bygger på gjennomført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende studiekompetansegivende utdanning;

i Sverige: utdanninger ved universiteter og høyskoler eller tilsvarende som bygger på nasjonale program i videregående skole eller tilsvarende kvalifikasjoner og som omfattes av høgskoleforordningen.

Overenskomsten gjelder ikke for adgang til forskerutdanning.

Artikkel 2

Bestemmelsene i denne overenskomsten innebærer ikke noe unntak fra de regler om oppholdstillatelse som gjelder i de respektive land.

Bestemmelsene i denne overenskomsten er ikke til hinder for bilaterale avtaler mellom partene om kjøp eller liknende av studieplasser innen særskilte utdanninger.

Artikkel 3

Dersom det stilles krav til særlige kvalifikasjoner eller faglige kunnskaper for å bli tatt opp til en bestemt høyere utdanning, skal utdanningssøkende fra de andre nordiske land oppfylle disse kravene på tilsvarende vilkår som landets egne søkere.

Artikkel 4

Dersom adgangen til høyere utdanning er begrenset, gjøres opptaket av søkere fra de andre nordiske land etter samme eller tilsvarende regler som gjelder for søkere fra eget land. En skal bestrebe seg på å anvende utvalgsregler som så langt som mulig likestiller utdanningssøkende fra de andre nordiske land med søkere fra eget land.

Artikkel 5

Partene er enige om at en utdanningssøkende som har gjennomgått en del av sin høyere utdanning hos en av partene med godkjent resultat, skal få denne del godskrevet for tilsvarende utdanning hos en annen part. Vurderingen av de prestasjoner som påberopes tilligger den høyere utdanningsinstitusjon hvor godskrivingen ønskes.

Artikkel 6

Partene skal sørge for å informere om utdanningsmulighetene ved de ulike institusjoner for høyere utdanning i hele Norden.

Artikkel 7

Danmark, Finland, Norge og Sverige betaler for hvert kalenderår en godtgjørelse til studielandet for sine studenter i et annet nordisk land. Island er unntatt fra denne bestemmelsen.

Nordisk ministerråd godkjenner størrelsen av den godtgjørelse som hvert av de fire landene skal betale.

Det skal betales for 75 prosent av det antallet studenter som får studiestøtte fra det land der studenten er bosatt og etter dette landets regler, for slike høyere utdanninger som omfattes av artikkel 1. Den årlige godtgjørelsen per student er DKK 22 000. Godtgjørelsen per student stiger fra DKK 22 000 til DKK 26 000 år 2013, og til DKK 30 000 år 2014. For 2014 års godtgjørelse skal det i tillegg foretas en indeksregulering etter dansk konsumprisindeks (forbrukerprisindeks). Reguleringen gjøres av Nordisk ministerråds sekretariat, basert på et anslag fra Danmarks Statistik over prisutviklingen i Danmark fra januar 2013 til januar 2014. Deretter skal godtgjørelsen indeksreguleres på samme måte påfølgende år. Betalingen mellom landene avregnes som en minskning eller økning i det enkelte lands andel i det årlige budsjettet for det nordiske samarbeidet.

Artikkel 8

Som underlag for beregningen av antall studenter brukes statistiske opplysninger som de nordiske studiestøttemyndighetene årlig utarbeider etter oppdrag fra Nordisk ministerråd. Studenter til og fra Færøyene, Grønland og Åland skal ikke medtas og heller ikke studenter innen forskerutdanning, studenter som inngår i artikkel 2 andre avsnitt, samt studenter innen Nordisk program for lærere, utdanningssøkende og studenter (NORDPLUS) eller annet tilsvarende utvekslingsprogram.

For det kalenderår som avtalen trer i kraft, beregnes betalingen etter de statistiske opplysningene for undervisningsåret 1994/95. Antallet studenter innen uspesifisert høgre utdanning skal ikke medtas. For de derpå følgende to kalenderår beregnes betalingen etter de statistiske opplysningene for undervisningsåret 1995/96 respektive 1996/97 om ikke Nordisk ministerråd vedtar noe annet.

Artikkel 9

Partene skal i fellesskap følge overenskomstens anvendelse og foreta de forholdsregler som utviklingen kan gi anledning til. Med dette for øye nedsetter Nordisk ministerråd et rådgivende utvalg, som etter behov skal rapportere til Nordisk ministerråd om overenskomstens anvendelse og som kan foreslå endringer og tilføyelser til overenskomsten.

Sluttbestemmelser til avtale om endring av overenskomsten 17. mai 2018

Artikkel 1

Overenskomsten skal gjelde inntil annet avtales.

Artikkel 2

Denne avtalen trer i kraft 30 dager etter den dag da alle partene har gitt beskjed til det finske utenriksdepartementet om at de har godkjent avtalen.

Denne avtalen opphører når overenskomsten opphører.

For Færøyenes, Grønlands og Ålands vedkommende trer avtalen i kraft 30 dager etter at det finske utenriksdepartementet er blitt underrettet om at avtalen skal ha gyldighet for Færøyene og Grønland, respektive Åland.

Det finske utenriksdepartementet meddeler de øvrige partene om mottakelsen av disse meddelelser og tidspunktet for overenskomstens ikrafttredelse.

Artikkel 3

Originaleksemplaret av denne avtalen deponeres i det finske utenriksdepartementet som oversender de øvrige partene bekreftede kopier av den.

Denne avtalen underskrives av utdanningsministrene fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Avtalen finnes i et eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk. Alle tekster har samme gyldighet.

Contact information