Makroøkonomiske analyser innen miljøområdet

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Rapporten gir en oversikt over makroøkonomiske analyser innenfor temaene klima- og langtransporterte luftforurensninger, og omhandler analyser: for hele verden med fokus på EU/Europa med fokus på ett av de nordiske landene Utgangspunktet er et begrenset utvalg av studier som til sammen gir et representativt bilde av den eksisterende litteraturen. Analyser av klimatiltakenes kostnadseffektivitet viser at denne avhenger både av kostnadene knyttet til klimaendringer og tiltakskostnadene. Det er også viktig hvordan kostnader i fjern fremtid verdsettes i forhold til kostnader i dag og i nær fremtid. Normalt brukes kalkulasjonsrenter på 3-6 %. Dette gir som typisk resultat at de optimale klimagassutslippene ikke er vesentlig lavere enn de som følger uten spesielle tiltak. Sternrapporten bruker en lavere diskonteringsrente (1,4 %), og konkluderer med at en optimal klimagassutvikling bør stabilisere de samlede klimagassene i atmosfæren til ca 500–550 ppm CO2-ekvivalenter. I de fleste analysene konkluderes det med at den nødvendige prisen på CO2-utslipp for å oppnå stabilisering på 450 ppm CO2 er klart under 40 dollar per tonn CO2 i dag og stigende over tid, i flere studier til 40-60 dollar i 2050. De beregnede kostnadene er av noenlunde samme størrelsesorden i de forskjellige analysene. Stabilisering på ca 550 ppm CO2-ekvivalenter vil koste i størrelsesorden 1 % av verdens BNP i 2050, men med betydelig usikkerhet (en kostnad over 3 % av BNP kan ikke utelukkes).
Publikasjonsnummer
2007:557