Handlingsplan för Vision 2030

Handlingsplan for vores vision 2030
Fotograf
Unsplash.com, Maud Lervik/Norden.org og Visit Denmark
Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030 är godkänd av de nordiska samarbetsministrarna och gäller för perioden 2021-24.

Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ, som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns 12 mål. De strategiska prioriteringarna och målen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande 4 åren. Handlingsplanen är uppdelad i 12 delar, kopplade till de 12 målen.

Styrning, uppföljning och rapportering

För att säkra att arbetet med Vision 2030 verkligen leder till de önskade resultaten, upprättas en modell för löpande evaluering av utvecklingen. Vi har skapat ett antal utvecklingsindikatorer, som ger oss möjlighet att följa med hur arbetet framskrider i hela Norden. Samtidigt utvärderas den kollektiva insatsen i arbetet med att bli världens mest hållbara och integrerade region.

 

Vi kommer särskilt att följa med vilken effekt de initiativ som har antagits inom det nordiska samarbetet har, och hur de bidrar till den samlade bilden av regionen. Resultaten av ministerrådets arbete kommer att samlas upp i två rapporter. Rapporteringsprocessen för handlingsplanen består av en halvtidsutvärdering på våren år 2022, och en slutrapportering till de nordiska statsministrarna under våren 2024.

Tvärgående perspektiv och ökande involvering av civilsamhället

I juni 2020 beslutade de nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) att Nordiska ministerrådet under perioden 2021 – 2024 ska stärka sin samverkan med civilsamhället i Norden. Samtidigt fattades också beslut om en ny policy för integrering av tre tvärgående perspektiv i allt arbete inom Nordiska ministerrådet.

De tvärgående perspektiven som ska påverka all verksamhet i Nordiska ministerrådet är:  

  1. Hållbar utveckling
  2. Jämställdhet
  3. Ett barnrätts- och ungdomsperspektiv

 

Nordiska ministerrådet har redan från tidigare ett aktivt samarbete med civilsamhället, men den modell som nu tas i bruk introducerar nya insatsområden, samtidigt som tydligare ramar för samarbetet byggs upp. Involveringen av civilsamhället ska ske målinriktat, med stöd av ett nytt nordiskt civilsamhällesnätverk. Dessutom skapas en struktur för offentliga konsultationer på det nordiska samarbetets webbplats, Norden.org.

 

Ett stödprogram upprättas för att ge civilsamhällets aktörer möjlighet att söka medel för att mötas på tvärs av de nordiska länderna. Genom ökat stöd till civilsamhällsorganisationer vill man öka kontakterna mellan de nordiska länderna och därigenom skapa en bättre förståelse för varandras kultur och språk. Utöver det nyupprättade stödprogrammet, har Nordiska ministerrådet ett flertal andra program, som också är tillgängliga för nordiska civilsamhällsorganisationer.

Tvärsektoriellt samarbete

En central målsättning i handlingsplanen är att det tvärsektoriella samarbetet inom Nordiska ministerrådet ska öka. På det här sättet vill man förbättra samarbetets kvalitet och göra det mer effektivt

De nordiska samarbetsministrarna har beviljat 40 MDKK per år i perioden 2021 – 2024 för tvärsektoriella projekt. De tvärsektoriella projekten ingår i  handlingsplanen för Vision 2030 och har koppling till flera av de tolv målen för att arbeta för ett Grönt, Konkurrenskraftigt och Socialt Hållbart Norden.

Under perioden 2021–24 kommer Nordiska ministerrådet speciellt att fokusera på:

1. Koldioxidneutralitet och klimatanpassning

Stärka forskning och utveckling och främjande av lösningar som stödjer koldioxidneutralitet och klimatanpassning, bland annat avseende transport-, bygg-, livsmedels- och energiområdet.

2. Biologisk mångfald

Bidra till att säkerställa biologisk mångfald och hållbart nyttjande av Nordens natur och hav.

3. Hållbar produktion

Främja cirkulär och biobaserad ekonomi, hållbar och konkurrenskraftig produktion, hållbara livsmedelssystem samt resurseffektiva och giftfria kretslopp i Norden.

4. Hållbar konsumtion

Göra det mycket enklare och mer attraktivt för nordiska konsumenter att prioritera hälsosamma och miljö- och klimatvänliga val med en gemensam satsning på hållbar konsumtion.

5. Det internationella miljö- och klimatsamarbetet

Bidra till en positiv utveckling i det internationella miljö- och klimatsamarbetet, bland annat genom att främja nordiska gröna lösningar i resten av världen.

6. Kunskap och innovation

Stödja kunskap och innovation och göra det lättare för företag i hela Norden att till fullo utnyttja de utvecklingsmöjligheter som den gröna, tekniska och digitala omställningen och den växande bioekonomin skapar.

7. Arbetsliv

Utveckla färdigheter och välfungerande arbetsmarknader som matchar kraven som den gröna omställningen och den digitala utvecklingen ställer och som stödjer den fria rörligheten i Norden.

8. Fri rörlighet och gränshinder

Dra nytta av digitalisering och utbildning för att binda de nordiska länderna ännu närmare varandra.

9. Välfärd för alla

Bidra till en god, jämställd och trygg hälsa och välfärd för alla.

10. Inkluderande grön och digital omställning

10. Arbeta för att få med alla nordiska medborgare i den gröna omställningen och den digitala utvecklingen, utnyttja potentialen i omställningen samt motverka att klyftorna i samhället ökar på grund av omställningen.

11. Samverkan med civilsamhället

Ge det nordiska civilsamhället, särskilt barn och unga, en starkare röst och delaktighet i det nordiska samarbetet samt öka deras kunskaper om grannländernas språk och kultur 

12. Tillit och sammenhållning i Norden

Upprätthålla tilliten och sammanhållningen i Norden, de gemensamma värderingarna och den nordiska gemenskapen med fokus på kultur, demokrati, jämställdhet, inkludering, icke-diskriminering och yttrandefrihet