Kunskap skapar framtiden

30.10.19 | Nyhet
Undervisning
Fotograf
Ritzau Scanpix
Framtiden är inte något som bara kommer. Vi skapar den. Därför har de nordiska länderna ett gemensamt fokus på framtidens kompetenser. Utbildning och forskning är grunden för en hållbar utveckling i ett välintegrerat Norden.

Den 30 oktober 2019 lade Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning fram sitt reviderade samarbetsprogram för Nordiska rådet. Det nya samarbetsprogrammet gäller perioden 2019–2023, och målsättningen är att Norden också i framtiden ska vara en ledande region för kunskap och välfärd. 

Statsministrarnas vision 2030 är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Ambitionen är att samarbetet om utbildning och forskning bidrar till att realisera denna vision, och därmed också till att realisera de globala målen för hållbar utveckling.

Med ett samhälle i snabb förändring står utbildning och forskning som grundläggande förutsättningar för en positiv utveckling. Här finner vi många av nyckelorden för vad som ska till för att skapa morgondagens Norden. Detta gäller till exempel kunskap, innovation, demokratiskt medborgarskap, tillit, öppenhet, jämställdhet, mångfald och inkluderande värdegemenskap, trivsel och välfärd.

Samarbetet tar utgångspunkt i flexibelt och livslångt lärande, och täcker hela livsloppet från de allra minsta till de allra äldsta. Fokus ligger på allt från grundläggande kompetenser till högre utbildning och vuxnas lärande samt möjligheten att lära sig nytt genom hela livet. Förskollärare, lärare och andra utbildare är nyckelpersoner i detta samarbete, eftersom de bidrar till att förbereda medborgarna på framtidens samhälle. 

- Lärarna har det viktigaste uppdraget i samhället. De formar framtiden varje dag, säger Islands minister för undervisning, forskning och kultur Lilja Dögg Alfreðsdóttir.

Lärarna har det viktigaste uppdraget i samhället. De formar framtiden varje dag

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands minister för undervisning, forskning och kultur

I det nordiska samarbetet används mycket resurser på att möjliggöra mobilitet. Mobilitet bidrar till ömsesidigt erfarenhetsutbyte och lärande, samt till bättre språk- och kulturförståelse. Sammantaget ger detta en upplevelse av att Norden är en gemenskap.

Tillsammans med kultursektorn har utbildningsministrarna ansvar för språksamarbetet och ministerrådet kommer att under den kommande perioden arbeta med att identifiera den nordiska intressegemenskapen på språkområdet.

Forskningssamarbetet ska bidra till forskningsbaserad kunskap av internationell kvalitet och styrka. Detta krävs för att lösa de samhällsutmaningar vi står inför.

Därför finns det nordiska forskningsprogram inriktade på allt från klimat och miljö, hälsa och välfärd, samhällssäkerhet, jämställdhet, hållbar stadsutveckling, till digitalisering och framtidens utbildningar.

- Det är vårt mål att forskningsprogrammen ska byggas upp kring vår vision 2030 om ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Vi ska fortsätta leva upp till de höga ambitionerna för samarbetet, säger generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet Paula Lehtomäki.

Det är vårt mål att forskningsprogrammen ska byggas upp kring vår vision 2030 om ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Vi ska fortsätta leva upp till de höga ambitionerna för samarbetet.

Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet