Ministrar vill stärka det nordiska transportsamarbetet

07.05.20 | Nyhet
Malmtåg
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
De nordiska transportministrarna vill stärka samarbetet inom transportsektorn. Ministrarna höll ett informellt digitalt möte den 7 maj och enades om att öka samarbetet inom en del områden, med tonvikt på gröna och hållbara lösningar.

Transportsektorn spelar en viktig roll i det gröna skiftet, och utvecklingen går i snabb takt mot en högre grad av elektrifiering av transporter, mer hållbara drivmedel och satsningar på en framtida mer hållbar infrastruktur. En stor del av transporterna är gränsöverskridande och därför vill de nordiska transportministrarna undersöka på vilka områden det lönar sig att samarbeta mera.

På mötet nämndes flera konkreta och potentiella samarbetsområden och ministrarna enades om att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att identifiera de områden där det bäst lönar sig att arbeta tillsammans inom ramen för Nordiska ministerrådet.

Ministrarna diskuterade också covid-19 och särskilt utmaningarna med att åter börja öppna upp samhällena efter epidemin. Ministrarna konstaterade att de nordiska länderna står inför liknande utmaningar och kan lära en hel del av varandra.

Stort fokus på hållbara lösningar

År 2019 antog Nordiska ministerrådet en ny vision med målet att bli världens mest hållbara region till 2030 och för att lyckas krävs det gemensamma nordiska tvärsektoriella satsningar, även inom transportområdet.

De nordiska transportministrarna betonade på mötet vikten av satsningar på hållbara lösningar.

- Den danska regeringen har en klar målsättning om att Danmarks samlade CO2-utsläpp ska reduceras med 70 procent till 2030. Det kan bara lyckas om vi också bidrar på transportområdet. Jag arbetar därför mycket aktivt med att säkra att det finns en tydlig grön linje i de avtal och beslut som jag kommer att ingå och träffa som transportminister under kommande år, för det råder inget tvivel om att klimatutmaningarna är stora och allvarliga. Därför ser jag också mycket positivt på det nära samarbete vi har mellan de nordiska länderna. Det är viktigt att vi får ett starkt grönt Norden som inspiration både för oss själva och resten av världen, säger Danmarks transportminister Benny Engelbrecht, som var ordförande för mötet.