Stärkt samarbete ska ge Norden grönare bostads- och byggsektor

14.09.20 | Nyhet
Kaare Dybvad och Paula Lehtomäki på bo- och byggministermöte 2020.

Kaare Dybvad och Paula Lehtomäki

Fotograf
Matts Lindqvist

Danmarks bostadsminister Kaare Dybvad Bek och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki på digitalt bo- och byggministermöte den 14 september.

Bostads- och byggsektorn i Norden ska bli mer hållbar och konkurrenskraftig. Det ska bland annat ske genom ökat nordiskt samarbete kring cirkulärt byggande, harmonisering av byggregler och ökat samarbete på EU-nivå.

Det här enades de nordiska bo- och byggministrarna om på ett digitalt möte den 14 september. På mötet godkände ministrarna bland annat en handlingsplan som innehåller de viktigaste nordiska insatserna inom bostads- och byggsektorn för perioden 2021 - 2024. Sammanlagt satsas 62 miljoner danska kronor på att få en mer klimatvänlig byggsektor.

Ministrarna diskuterade också återhämtningen av ekonomin efter covid-19-pandemin, där byggsektorn spelar en viktig roll. De konstaterade att handlingsplanen utgör en god plattform för arbetet med att lyfta bostads- och byggsektorn efter pandemin.

Satsning på gröna och innovativa lösningar

Handlingsplanen innehåller en rad satsningar på innovativa och gröna lösningar, där målet är att Norden ska bli ledande inom hållbart och konkurrenskraftigt boende och byggande med minskad miljö- och klimatpåverkan.

- Målet är ambitiöst, men de nordiska länderna har redan kommit en god bit på vägen. Våra företag ligger långt framme i den gröna omställningen och de är mycket medvetna om att de måste satsa på hållbara lösningar för att vara konkurrenskraftiga också i framtiden. De åtgärder vi nu har enats om på nordisk nivå ska stödja företagen i deras hållbarhetsarbete, säger Danmarks bostadsminister Kaare Dybvad Bek, som är ordförande för de nordiska bostads- och byggministrarna under 2020.

Handlingsplanen är ett verktyg som ska bidra till att de nordiska länderna når målet i visionen om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region fram till 2030.

Samarbete stärks på EU-nivå

På mötet enades ministrarna också om att stärka sitt samarbete på europeisk nivå. Inom EU pågår ett arbete med att ta fram strategier för en hållbar byggd miljö och diskussioner om en ny byggproduktförordning förs. Detta arbete är av stor betydelse också för de nordiska länderna.

Det finns ett stort nordiskt intresse att kommande EU-regler i så hög grad som möjligt ligger i linje med det klimatarbete som företagen i Norden redan nu gör. Möjligheterna att påverka EU-processerna är större om de nordiska länderna kan ha en gemensam syn i förhandlingarna.

Tre områden prioriteras

Det är särskilt tre områden där ministrarna vill att samarbetet ska fördjupas på EU-nivå. Det handlar om revisionen av regleringar gällande byggprodukter (Construction Products Regulation, CPR), EU:s mekanism för frivillighet gällande byggföretagens insatser för att minska sina CO2-utsläpp och det gäller bestämmelser för hur man ska mäta en byggnads CO2-utsläpp under hela dess livscykel.

- Det är glädjande att se den starka vilja som finns hos våra ministrar att öka samarbetet inom boende och byggande. Över en tredjedel av de nordiska ländernas CO2-utsläpp kommer från just den här sektorn, så alla åtgärder som främja hållbarhet är mer än välkomna. Det långsiktiga målet är en starkare nordisk byggmarknad, som i slutändan ska leda till mer hållbara och billigare bostäder, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.