Om Nordiska rådets utskott

Udvalget for vækst og udvikling i Norden
Fotograf
André H. Jamholt / norden.org
Det politiska samarbetet kring konkreta frågor sker främst i Nordiska rådets fackutskott och i presidiet, som är det ledande organet.

Alla politiska frågor bortsett från utrikes- och säkerhetspolitiska ärenden, som är presidiets ansvar, behandlas i ett av rådets fackutskott.

Från förslag till beslut

Ett förslag som framförs av en medlem eller en grupp av medlemmar hänvisas till det relevanta utskottet för behandling. Utskottet kan till exempel välja att sända förslaget på remiss till olika instanser i de enskilda länderna, hålla en så kallad hearing där experter deltar eller på annat sätt skaffa fram fakta för eller emot förslaget.

Utskottets förslag sänds i form av ett så kallat betänkande till Nordiska rådets ledningsorgan, presidiet eller till plenarförsamlingen, för ett beslut om vad man rekommenderar att de nordiska regeringarna eller Nordiska ministerrådet ska företa sig angående förslaget.

Olika former för faktasökning

Ett utskott kan även använda sig av faktasökning för att avgöra om det är motiverat att framföra ett förslag om nordiska samarbetsinitiativ. Utskotten kan ha underutskott eller arbetsgrupper för avgränsade uppgifter under en viss period. Några av utskottets medlemmar kan således skaffa ytterligare information med syfte att avgöra om utskottet ska gå vidare och försöka utforma förslag på det aktuella området. Underutskotten eller arbetsgruppen kan också ha i uppdrag att komma med konkreta förslag till utskottet. Ibland arrangerar utskotten seminarier och konferenser med målet att skapa uppmärksamhet kring eller delta i debatten om en viss nordisk problemställning.

Utskottsmötena är inte offentliga

Nordiska rådets utskott har upp till 18 medlemmar inklusive ordförande och vice ordförande. Utskottsmötena är inte offentliga. Konferenser och seminarier är dock ofta öppna för andra än medlemmarna och särskilt inbjudna.

Nationella och internationella kontakter

Nordiska rådets utskott samarbetar med motsvarande utskott i de nationella parlamenten och i Baltisk församling, som är det parlamentariska samarbetsorganet i Estland, Lettland och Litauen, samt med andra relevanta internationella organisationer.

Kontrollkommittén

Nordiska rådet har också en kontrollkommitté med det huvudsakliga uppdraget att kontrollera hur aktiviteter som finansieras via gemensamma nordiska medel framskrider samt att antagna beslut blir genomförda. Därtill finns det en valkommitté som förbereder de val som äger rum på Nordiska rådets sessioner.

Val på sessionen

Utskottens ordförande, vice ordförande och medlemmar, presidiet och Kontrollkommittén för det kommande kalenderåret väljs på Nordiska rådets ordinarie session på hösten.

Nordiska rådets utskott