Danske sygedagpenge

Danske sygedagpenge
Her kan du læse om reglerne for at modtage danske sygedagpenge.

Du kan få sygedagpenge hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark. Men der kan være undtagelser hvis du for eksempel bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

Har du ret til danske sygedagpenge?

Hvis du er lønmodtager

Hvis du bor i et andet nordisk land og arbejder i Danmark, gælder de danske regler som hovedregel for dig hvis du ikke arbejder mere end 25 % i det land hvor du bor. Ellers gælder reglerne i det land hvor du bor.

Hvis du bor i Danmark og arbejder i et andet nordisk land, gælder de danske regler som hovedregel hvis du arbejder mere end 25 % i Danmark. Ellers gælder reglerne i det land hvor du arbejder.

Hvis du er i tvivl om du er omfattet af de danske regler, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

For at være berettiget til sygedagpenge skal du opfylde mindst ét af følgende krav:

 • Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.
 • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
 • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov.
 • Du er ansat i fleksjob.

Du kan læse mere på borger.dk.

Hvis du er selvstændig eller medarbejdende ægtefælle

Du kan læse reglerne der gælder selvstændige på borger.dk.

Hvis du er ledig

Du kan som ledig have ret til sygedagpenge, hvis du opfylder en af betingelserne:

 • Du ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var blevet syg.
 • Du ville have haft ret til arbejdsmarkedsydelse, hvis du ikke var blevet syg.

Du kan også opfylde kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis du inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.

Du kan læse mere på borger.dk.

Hvis du er studerende

Som studerende har du som hovedregel ikke ret til sygedagpenge medmindre du har optjent retten ved at arbejde.

Hvis du modtager dansk SU til en videregående uddannelse, kan du søge om tillæg af SU-klip.

Hvis du modtager studiestøtte fra et andet nordisk land, skal du kontakte den myndighed der udbetaler din studiestøtte, for nærmere oplysninger.

Hvordan søger du om sygedagpenge?

Det følgende gælder for lønmodtagere. Hvis du er selvstændig eller ledig, kan du læse nærmere på borger.dk.

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver hurtigst muligt, og senest to timer efter at din arbejdstid er begyndt, medmindre der er fastsat noget andet i et personalecirkulære eller lignende.

Når du er fraværende på grund af sygdom, er det arbejdsgiveren og/eller kommunen, der udbetaler sygedagpengene.

Sygedagpenge fra din arbejdsgiver

Får du ikke udbetalt fuld løn fra din arbejdsgiver når du er syg, skal din arbejdsgiver udbetale sygedagpenge til dig i de første 30 kalenderdage. Dette kræver dog at du har været ansat hos din arbejdsgiver i en vis periode. Du kan læse nærmere om dette på borger.dk.

Sygedagpenge fra din kommune

Hvis du ikke har ret til løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du anmode om sygedagpenge fra kommunen.

Hvis du er lønmodtager, kan du som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode. Inden de 22 uger er gået, foretager kommunen en revurdering af din situation og tager stilling til om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode.

Du kan læse de nærmere betingelser for såvel lønmodtagere, selvstændige og ledige på borger.dk.

Samtale senest efter fire ugers sygdom

Senest efter fire ugers sygdom skal din arbejdsgiver indkalde dig til en samtale, der har til formål at finde løsninger på, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til din arbejdsplads. Hvis din sygdom er langvarig, er der måske mulighed for eksempelvis at starte op på nedsat tid eller med arbejdsopgaver, der bliver tilpasset dine behov.

Hvis dit sygdomsforløb forventes at vare mere end otte uger, vil du skulle indgå i et opfølgningsforløb hos kommunen.

Jobafklaringsforløb efter 22 uger

Hvis kommunen vurderer, at din periode med sygedagpenge ikke kan forlænges efter 22 ugers sygdom, men du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, vil du overgå til et jobafklaringsforløb. I et jobafklaringsforløb modtager du ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau uden hensyn til, om du har formue eller en ægtefælle/samlever. Forløbet varer højst to år, men det er muligt at indgå i flere jobafklaringsforløb hvis kommunen vurderer at du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Hvis du er delvis uarbejdsdygtig

Ved delvis uarbejdsdygtighed kan du få nedsatte sygedagpenge. Det er en betingelse, at lægen skønner, at du kun kan arbejde delvist, eller at du skal have ambulante behandlinger.

Du kan på ethvert tidspunkt i et sygedagpengeforløb vælge at raskmelde dig delvis og begynde at arbejde på nedsat tid. Du vil modtage løn for de timer, du arbejder, samtidig med sygedagpenge for de timer, du er sygemeldt.

Du skal være fraværende fra arbejdet i mindst fire timer om ugen for at få udbetalt sygedagpenge.

Standbyordning hvis du er alvorligt syg

Sygemeldte der har en alvorlig sygdom som gør at det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at være i kontakt med kommunen, behøver hverken at have samtaler eller deltage i tilbud.

Det gælder for eksempel ved diagnoser som kræft eller svært hjertesvigt. Fritagelsen kaldes standby-ordningen.

Hvis du mener at du bør fritages, skal du angive det på oplysningsskemaet eller kontakte kommunen.

Du kan miste retten til sygedagpenge

Du kan miste retten til sygedagpenge:

 • hvis du ikke ønsker at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion, i forbindelse med at du afviser lægebehandling
 • hvis du forhaler helbredelsen af din sygdom
 • hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning og tilbud
 • hvis du ikke opfylder din pligt til at anmelde eller dokumentere dit sygefravær.

Hvad gælder hvis du er langtidssygemeldt eller kronisk syg?

Din arbejdsgiver kan få refunderet udgifterne til sygedagpenge allerede fra din første sygedag hvis du har en væsentligt forøget risiko for fravær på grund af en langvarig eller kronisk sygdom. Det kræver, at du og din arbejdsgiver indgår en særlig aftale med kommunen, som kaldes en § 56-aftale.

Du kan læse mere om aftalen på borger.dk.

Hvad gælder hvis du har fået en arbejdsskade eller erhvervssygdom?

Du kan læse hvordan du anmelder en arbejdsskade eller en erhvervssygdom på borger.dk. Her finder du også oplysninger om erstatning og om hvem der kan hjælpe med din sag.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om sygedagpenge, skal du kontakte din kommune. Hvis du er i tvivl om du er omfattet af de danske regler, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.