Danske sykepenger

Danske sygedagpenge
Her kan du lese om reglene for å motta danske sykepenger.

Du kan få sykepenger hvis du er ute av stand til å jobbe på grunn av sykdom eller fordi du har kommet til skade. Det krever i utgangspunktet at du bor i Danmark og betaler skatt av inntekten din i Danmark. Men det kan finnes unntak hvis du for eksempel bor i et annet EU-land eller flytter innenfor EU eller til et land som Danmark har inngått en særskilt avtale med.

Har du rett til danske sykepenger?

Hvis du er lønnsmottaker

Hvis du bor i et annet nordisk land og jobber i Danmark, gjelder de danske reglene som hovedregel for deg hvis du ikke jobber mer enn 25 % i landet du bor i. Ellers gjelder reglene i landet du bor i.

Hvis du bor i Danmark og jobber i et annet nordisk land, gjelder de danske reglene som hovedregel hvis du jobber mer enn 25 % i Danmark. Ellers gjelder reglene i landet du jobber i.

Hvis du er i tvil om du er omfattet av de danske reglene, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

For å være berettiget til sykepenger, må du oppfylle minst ett av følgende krav:

 • Du er sysselsatt og har vært det minst 240 timer i de siste seks avsluttede kalendermånedene før første sykefraværsdag. I minst fem av disse månedene har du vært sysselsatt minst 40 timer hver måned.
 • Hvis ikke du hadde blitt syk, ville du hatt rett til dagpenger ved arbeidsledighet eller midlertidig arbeidsmarkedsytelse.
 • Du har i løpet av den siste måneden avsluttet en yrkesrettet utdanning som varte minst 18 måneder.
 • Du er elev i lønnet praksisplass i en utdanning som er regulert ved i henhold til lov.
 • Du er ansatt i en "fleksjobb".

Du kan lese mer på borger.dk.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller arbeider i ektefellens bedrift

Du kan lese reglene som gjelder selvstendige, på borger.dk.

Hvis du er arbeidsledig

Du kan som arbeidsledig ha rett til sykepenger hvis du oppfyller en av betingelsene:

 • Du ville hatt rett til arbeidsledighetsdagpenger hvis du ikke hadde blitt syk.
 • Du ville hatt rett til arbeidsmarkedsytelse hvis du ikke hadde blitt syk.

Du kan også oppfylle kravet om tilknytning til arbeidsmarkedet hvis du i løpet av den siste måneden har avsluttet en yrkesrettet utdanning som varte minst 18 måneder.

Du kan lese mer på borger.dk.

Hvis du er student

Som student har du som hovedregel ikke rett til sykepenger med mindre du har opptjent retten ved å jobbe.

Hvis du mottar dansk SU til en høyere utdanning, kan du søke om tillegg av SU-klipp.

Hvis du mottar studiestøtte fra et annet nordisk land, må du kontakte myndigheten som utbetaler studiestøtten, for nærmere opplysninger.

Hvordan søker du om sykepenger?

Følgende gjelder for lønnsmottakere. Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller arbeidsledig, kan du lese mer på borger.dk.

Du må melde deg syk til arbeidsgiveren din så fort som mulig, og senest to timer etter at arbeidstiden har begynt, med mindre det er fastsatt noe annet i et personalrundskriv eller lignende.

Når du er fraværende på grunn av sykdom, er det arbeidsgiveren og/eller kommunen som utbetaler sykepengene.

Sykepenger fra arbeidsgiveren

Får du ikke utbetalt full lønn fra arbeidsgiveren din når du er syk, skal arbeidsgiveren utbetale sykepenger til deg de første 30 kalenderdagene. Dette krever imidlertid at du har vært ansatt hos arbeidsgiveren i en viss periode. Du kan lese mer om dette på borger.dk.

Sykepenger fra kommunen

Hvis du ikke har rett til lønn eller sykepenger fra arbeidsgiveren, må du søke om sykepenger fra kommunen.

Hvis du er lønnsmottaker, kan du som hovedregel få sykepenger i 22 uker i løpet av en nimånedersperiode. Innen de 22 ukene har gått, foretar kommunen en revurdering av situasjonen din og tar stilling til om det er mulighet for å forlenge sykepengeperioden.

Du kan lese mer om betingelsene for både lønnsmottakere, selvstendige og arbeidsledige på borger.dk.

Samtale senest etter fire ukers sykdom

Senest etter fire ukers sykdom skal arbeidsgiveren innkalle deg til en samtale som har til formål å finne løsninger for hvordan og når du kan vende tilbake til arbeidsplassen. Hvis sykdommen er langvarig, er det kanskje mulighet for eksempelvis å begynne med redusert arbeidstid eller med arbeidsoppgaver som blir tilpasset dine behov.

Hvis sykdomsforløpet forventes å vare mer enn åtte uker, må du delta i et oppfølgingsløp hos kommunen.

Arbeidsavklaringsforløp etter 22 uker

Hvis kommunen anser at din periode med sykepenger ikke kan forlenges etter 22 ukers sykdom, men du fortsatt er arbeidsudyktig på grunn av sykdom, vil du gå over på et arbeidsavklaringsforløp. I et arbeidsavklaringsforløp mottar du ressursforløpsytelse på kontanthjelpsnivå uten hensyn til om du har formue eller en ektefelle/samboer. Forløpet varer høyst to år, men det er mulig å inngå i flere arbeidsavklaringsforløp hvis kommunen anser at du fortsatt er arbeidsudyktig på grunn av sykdom.

Hvis du er delvis arbeidsudyktig

Ved delvis arbeidsudyktighet kan du få nedsatte sykepenger. Det er en betingelse at legen vurderer at du bare er delvis arbeidsdyktig, eller at du må ha ambulant behandling.

Du kan på ethvert tidspunkt i et sykepengeforløp velge å friskmelde deg delvis og begynne å jobbe redusert tid. Du vil motta lønn for de timene du jobber, og sykepenger for de timene du er sykemeldt.

Du må være fraværende fra jobben minst fire timer i uka for å få utbetalt sykepenger.

Standbyordning hvis du er alvorlig syk

Sykemeldte som har en alvorlig sykdom som gjør at det ikke er hensiktsmessig eller mulig å være i kontakt med kommunen, behøver verken å ha samtaler eller delta på tilbud.

Det gjelder for eksempel ved diagnoser som kreft eller alvorlig hjertesvikt. Fritaket kalles standby-ordningen.

Hvis du mener at du bør fritas, må du oppgi det på opplysningsskjemaet eller kontakte kommunen.

Du kan miste retten til sykepenger

Du kan miste retten til sykepenger:

 • hvis du ikke ønsker å bidra til at saken forelegges regionens kliniske funksjon i forbindelse med at du avviser legebehandling
 • hvis du forsinker helbredelsen av din egen sykdom
 • hvis du uten rimelig grunn unnlater å medvirke til kommunens oppfølging og tilbud
 • hvis du ikke oppfyller din plikt til å melde fra om eller dokumentere sykefraværet

Hva gjelder hvis du er langtidssykemeldt eller kronisk syk?

Arbeidsgiveren kan få refundert utgiftene til sykepenger allerede fra første sykedag hvis du har en vesentlig økt risiko for fravær på grunn av en langvarig eller kronisk sykdom. Det krever at du og arbeidsgiveren din inngår en særskilt avtale med kommunen som kalles en § 56-avtale.

Du kan lese mer om avtalen på borger.dk.

Hva gjelder hvis du har fått en arbeidsskade eller en arbeidsrelatert sykdom?

Du kan lese hvordan du anmelder en arbeidsskade eller en arbeidsrelatert sykdom, på borger.dk. Her finner du også opplysninger om erstatning og om hvem som kan hjelpe deg med saken.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Hvis du har spørsmål om sykepenger, må du kontakte kommunen din. Hvis du er i tvil om du er omfattet av de danske reglene, må du kontakte Udbetaling Danmark.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.