Dansk sjukpenning

Danske sygedagpenge
Här kan du läsa om reglerna för att få dansk sjukpenning.

Du kan få sjukpenning om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada. Det kräver i regel att du bor i Danmark och betalar skatt på din inkomst i Danmark. Men det kan finnas undantag om du till exempel bor i ett annat EU-land eller flyttar inom EU eller till ett land som Danmark har ingått ett separat avtal med.

Har du rätt till dansk sjukpenning?

  Om du är löntagare

  Om du bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Danmark gäller de danska reglerna i huvudsak för dig om du inte arbetar mer än 25 procent i det land där du bor. I annat fall gäller reglerna i det land där du bor.

  Om du bor i Danmark och arbetar i ett annat nordiskt land gäller de danska reglerna i huvudsak om du arbetar mer än 25 procent i Danmark. I annat fall gäller reglerna i det land där du arbetar.

  Om du är osäker på ifall du omfattas av de danska reglerna kan du kontakta Udbetaling Danmark.

  För att vara berättigad till sjukpenning ska du uppfylla minst ett av följande krav:

  • Du är anställd och har varit det i minst 240 timmar inom de senaste avslutade sex månaderna före den första sjukfrånvarodagen. Under minst fem av dessa månader har du varit anställd i minst 40 timmar varje månad.
  • Om du inte hade blivit sjuk skulle du ha haft rätt till arbetslöshetsersättning eller tillfälligt arbetsmarknadsstöd.
  • Du har inom den senaste månaden avslutat en yrkesutbildning på minst 18 månader.
  • Du är avlönad praktikant inom en utbildning som regleras i enlighet med lagen.
  • Du är anställd inom ramen för flexjobb.

  Du kan läsa mer på borger.dk.

  Om du är egenföretagare eller medarbetande äkta hälft

  Du kan läsa reglerna som gäller för egenföretagare på borger.dk.

  Om du är arbetslös

  Som arbetslös kan du ha rätt till sjukpenning om du uppfyller ett av följande villkor:

  • Du skulle ha haft rätt till arbetslöshetspenning om du inte hade blivit sjuk.
  • Du skulle ha haft rätt till arbetsmarknadsstöd om du inte hade blivit sjuk.

  Du kan också uppfylla kravet på anknytning till arbetsmarknaden om du inom den senaste månaden har avslutat en yrkesutbildning som varade i minst 18 månader.

  Du kan läsa mer på borger.dk.

  Om du är studerande

  Som studerande har du i regel inte rätt till sjukpenning såvida du inte har tjänat in rätten genom att arbeta.

  Om du får danskt studiestöd, SU (Statens Uddannelsesstøtte), för en högre utbildning, kan du ansöka om tillägg till dina ”SU-klip”.

  Om du får studiestöd från ett annat nordiskt land ska du kontakta den myndighet som utbetalar ditt studiestöd för att få närmare upplysningar.

  Hur ansöker du om sjukpenning?

  Det följande gäller för löntagare. Om du är egenföretagare eller arbetslös kan du läsa närmare på borger.dk.

  Du ska sjukanmäla dig hos din arbetsgivare så snabbt som möjligt och senast två timmar efter att din arbetstid har börjat om inget annat är fastställt i ett personalcirkulär eller motsvarande.

  När du är frånvarande på grund av sjukdom är det arbetsgivaren och/eller kommunen som betalar sjukpenning.

  Sjukpenning från din arbetsgivare

  Om du inte får utbetalt full lön från din arbetsgivare när du är sjuk ska din arbetsgivare betala sjukpenning till dig de första 30 kalenderdagarna. Detta kräver dock att du har varit anställd hos din arbetsgivare i en viss period. Du kan läsa mer om detta på borger.dk.

  Sjukpenning från din kommun

  Om du inte har rätt till lön eller sjukpenning från din arbetsgivare,ska du ansöka om sjukpenning från kommunen.

  Om du är anställd kan du i regel få sjukpenning i högst 22 veckor inom en period på 9 månader. Före slutet av de 22 veckorna gör kommunen en utvärdering av din situation och tar ställning till om det finns möjlighet att förlänga din sjukpenningperiod.

  Du kan läsa de detaljerade villkoren för såväl anställda, egenföretagare som arbetslösa på borger.dk.

  Samtal senast efter fyra veckors sjukdom

  Senast efter fyra veckors sjukdom ska din arbetsgivare kalla in dig till ett samtal med syftet att hitta lösningar på hur och när du kan återvända till din arbetsplats. Om din sjukdom är långvarig finns det kanske möjlighet att du till exempel går ner på deltid eller får arbetsuppgifter som anpassas efter dina behov.

  Om din sjukdom beräknas vara i mer än åtta veckor kommer du att ingå i ett uppföljningssystem hos din kommun.

  Rehabiliteringsförlopp efter 22 veckor

  Om kommunen bedömer att din period med sjukpenning inte kan förlängas efter 22 veckors sjukdom, men du fortfarande är arbetsoförmögen på grund av sjukdom, övergår du till ett rehabiliteringsförlopp (jobafklaringsforløb). Under ett rehabiliteringsförlopp får du resursförloppsbidrag (ressourceforløbsydelse) på nivå med ekonomiskt bistånd (kontanthjælp) oberoende om du har förmögenhet eller en äkta hälft/sambo. Förloppet varar i högst två år, men det är möjligt att ingå fler rehabiliteringsförlopp om kommunen bedömer att du fortsatt är arbetsoförmögen på grund av sjukdom.

  Om du är delvis arbetsoförmögen

  Om du är delvis arbetsoförmögen kan du få nedsatt sjukpenning. Det är ett villkor att läkaren anser att du bara kan arbeta delvis eller att du behöver poliklinisk behandling.

  Under din sjukpenningperiod kan du när som helst välja att friskanmäla dig delvis och börja arbeta på deltid. Du får lön för de timmar som du arbetar, samtidigt som du får sjukpenning för de timmar som du är sjukskriven.

  Du ska vara frånvarande från arbetet i minst fyra timmar i veckan för att få sjukpenning.

  Standby-system om du är allvarligt sjuk

  Sjukskrivna med en allvarlig sjukdom som gör att det inte är ändamålsenligt eller möjligt att vara i kontakt med kommunen behöver varken ha samtal eller delta i erbjudna tjänster.

  Det gäller till exempel vid diagnoser som cancer eller svår hjärtsvikt. Undantaget kallas för standby-systemet (standby-ordningen).

  Om du anser att du bör beviljas undantag ska du uppge det på informationsformuläret eller kontakta kommunen.

  Du kan förlora rätten till sjukpenning

  Du kan förlora rätten till sjukpenning om

  • du inte vill medverka till att ärendet föreläggs för regionens kliniska funktion, i samband med att du vägrar läkarbehandling
  • du förhalar ditt tillfrisknande
  • du utan rimlig grund låter bli att medverka i kommunens uppföljning och tjänster
  • du inte uppfyller din plikt att anmäla eller dokumentera din sjukfrånvaro.

  Vad gäller om du är långtidssjukskriven eller kroniskt sjuk?

  Din arbetsgivare kan få ersatt utgifterna för sjukpenning redan från din första sjukskrivningsdag om du har en väsentligt förhöjd risk för frånvaro på grund av en långvarig eller kronisk sjukdom. Det kräver att du och din arbetsgivare ingår ett separat avtal med kommunen, som kallas ett § 56-avtal.

  Du kan läsa mer om avtalet på borger.dk.

   Vad gäller om du har fått en arbetsskada eller yrkessjukdom?

   Du kan läsa hur du anmäler en arbetsskada eller en yrkessjukdom på borger.dk. Där finns också upplysningar om ersättning och om vem som kan hjälpa dig med ditt ärende.

    Vem ska du kontakta om du har frågor?

    Om du har frågor om sjukpenning ska du kontakta din kommun. Om du är osäker på ifall du omfattas av de danska reglerna kan du kontakta Udbetaling Danmark.

    Kontakta myndighet
    Fråga Info Norden

    Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

    OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

    Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.