Færøsk alderspension

Færøsk alderspension
Her kan du læse om reglerne for færøsk alderspension (folkepension).

På Færøerne findes der flere typer af pensioner. Nedenfor kan du læse om den færøske alderspension (folkepension). Du kan læse om andre færøske pensioner på siden om pensionssystemet på Færøerne.

Har du ret til færøsk alderspension?

Du optjener som hovedregel ret til færøsk folkepension når du bor eller arbejder på Færøerne.

Hvis du bor på Færøerne og arbejder i at andet nordisk land, vil du som hovedregel optjene ret til pension i det land hvor du arbejder.

Der gælder særlige regler um aftalt undtagelse fra denne hovedregel. Hvis du er i tvivl om hvor du optjener ret til pension bør du kontakte Almannaverkið.

Du har i hovedreglen ret til færøsk alderspension, hvis du har haft mindst 3 års fast bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland imellem det fyldte 15. og 67. år. Hvis du har arbejdet på Færøerne i minimum et år, er du muligvis berettiget til færøsk pension, selvom du har haft bopæl i Rigsfællesskabet i mindre end 3 år.

Kontakt Almannaverkið for nærmere vejledning, hvis dette er tilfældet.

Hvordan optjener du ret til færøsk pension?

Du optjener ret til færøsk pension på baggrund af den tid du har boet på Færøerne, fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen eller bliver tilkendt førtidspension.

Du har ret til fuld folkepension hvis du har haft 40 bopælsår i optjeningsperioden. Hvis ikke, kan du have ret til en del af folkepension - også kaldet “brøkpension”. Din brøkpension bliver beregnet på baggrund af den tid du har boet på Færøerne i optjeningsperioden. Vær opmærksom på, at den tid du har boet i Grønland og Danmark medregnes ved opgørelse af bopælsår på Færøerne. Dette gælder dog kun hvis du bor på Færøerne. Hvis du tager din pension med til et andet nordisk land, medregnes kun bopælstiden på Færøerne ved beregning af din brøkpension. Er du i tvivl om din ret til brøkpension, når du flytter til et andet nordisk land bør du kontakte Almannaverkið. Hvis du har været socialt sikret i udlandet i en periode mens du har boet på Færøerne, tæller denne periode ikke med i opgørelsen af din færøske bopælstid. Du har dog ikke ret til at få færøsk folkepension, hvis din færøske optjeningstid er under 1 år.

Hvornår kan du få udbetalt færøsk alderspension?

Folkepension udbetales til personer, der har nået pensionsalder. Pensionsalderen er aktuelt 67 år. I en nyligt vedtaget pensionsreform, der træder i kraft 1. desember 2019, er der mulighed for at udskyde folkepensionen. Jo længere tid du udskyder din pension, desto større bliver din folkepension. Efter den nye reform forhøjes pensionsalderen trinvis over en årrække og fra 2025 reguleres pensionsalderes hvert 5. år med udgangspunkt i en beregning af den gennemsnitlige middellevealder.

Pensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Alle personer, der har nået pensionsalder og som opfylder de almindelige betingelser for pension, har ret til at modtage grundbeløbet. Pensionstillæget reguleres i forhold til pensionistens skattepligtige indkomst. Er begge ægtefæller folkepensionister reguleres pensionen i forhold ægtefællernes samlede indkomst fordelt med halvdelen til hver. Grundbeløbet er ikke skattepligtigt, mens tillæget er skattepligtigt. Folkepensionister har et særligt skattemæssigt fradrag. Førtidspensionister som modtager hjælpe- eller plejetillæg, bevarer dette ved overgangen til folkepension. Udover pensionstillæg, hjælpe- og plejetillæg kan der efter en konkret behovsvurdering ydes et særligt personligt tillæg. Personlige tillæg, hjælpe- og plejetillæg er ikke skattepligtige. Du kan få mere information ved at kontakte Almannaverkið e-mail: av@av.fo tlf.nr. +298 360000

Hvordan søger du om alderspension?

Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk. Du skal derfor selv søge. Du kan søge folkepension et halvt år inden du når folkepensionsalderen. Hvis du bor i Færøerne, skal du søge om din færøske folkepension i Færøerne. Du kan læse mere om din færøske folkepension og om hvordan du søger hos Almannaverkið.

Hvis du har optjent ret til alderspension fra et eller flere andre nordiske lande, skal du som hovedregel søge om det i Færøerne. Du kan læse om hvordan du søger, og hvilken dokumentation du skal bruge, på av.fo, eller kontakte Almannaverkið for mere information. Hvis du bor i et andet nordisk land Hvis du bor i et andet nordisk land og har optjent ret til færøsk folkepension, skal du som hovedregel søge hos myndighederne i det land hvor du bor. Kontakt Almannaverkið hvis du har flere spørgsmål.

Kan du tage færøsk alderspension med til et andet nordisk land?

Hvis du er dansk statsborger eller omfattet af lovgiviningen i et nordisk land, kan du som hovedregel tage din pension med til et andet nordisk land. Du kan ikke tage din danske pension med til Færøerne eller Grønland. Du skal i stedet søge om færøsk eller grønlandsk pension.

Vær opmærksom på, at hvis du tager din pension med til et andet nordisk land, medregnes kun bopælstiden på Færøerne ved beregning af din pension. Såfremt en andel af din pension er optjent på baggrund af bopælstid i Danmark og Grønland, har du ret til såkaldt brøkpension efter de regler som gælder i disse landes lovgiving. Er du i tvivl om din ret til brøkpension, når du flytter til et andet nordisk land bør du kontakte Almannaverkið.

Hvordan udbetales alderspension ved dødsfald?

Bor du sammen med en ægtefælle der også modtager enten førtidspension eller folkepension, kan udbetalingen af din pension fortsætte i op til tre måneder efter din død. Det kaldes efterlevelsespension.

Dine pårørende skal ikke gøre noget i forhold til din førtidspension eller folkepension når du dør.

Hvordan kan du få oplysninger om hvorvidt du har optjent pension i Færøerne?

Hvis du har spørgsmål om din færøske folkepension, kan du kontakte Almannaverkið.

Hvor skal du betale skat når du får færøsk alderspension i udlandet?

Du kan få mere at vide om beskatning af pension i Norden på den nordiske skatteportal Nordisk eTax, og for Færøsk vedkommende hos skattemyndigheden TAKS.

Andre ydelser

I tillæge til folkepensionen ydes et varmetillæg. Varmetillægget er indkomstafhængigt. Du kan du læse mere tillægget hos Almannaverkið.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.