Færøysk alderspensjon

Færøsk alderspension
Her kan du lese om reglene for færøysk alderspensjon (folkepension).

På Færøyene finnes det flere typer pensjon. Nedenfor kan du lese om den færøyske alderspensjonen (folkepension). Du kan lese om andre færøyske pensjoner på siden om pensjonssystemet på Færøyene.

Har du rett til færøysk alderspensjon?

Du opptjener som hovedregel rett til færøysk alderspensjon når du bor eller jobber på Færøyene. Hvis du bor på Færøyene og jobber i et annet nordisk land, vil du som hovedregel tjene opp rett til pensjon i landet du jobber i. Det gjelder spesielle regler om avtalte unntak fra denne hovedregelen. Hvis du er i tvil om hvor du opptjener rett til pensjon, bør du kontakte Almannaverkið.
Du har i hovedregelen rett til færøysk alderspensjon hvis du har hatt minst 3 års fast bopel i Danmark, på Færøyene eller Grønland mellom fylte 15 og 67 år. Hvis du har jobbet på Færøyene i minimum et år, kan du være berettiget til færøysk pensjon selv om du har hatt bopel i riksfellesskapet i mindre enn 3 år. Kontakt Almannaverkið for nærmere veiledning hvis dette er tilfellet.

Hvordan opptjener du rett til færøysk pensjon?

Du opptjener rett til færøysk pensjon på bakgrunn av den tiden du har bodd på Færøyene fra du fylte 15 år til du når pensjonsalderen eller blir tilkjent uføretrygd.
Du har rett til full folkepensjon hvis du har hatt 40 boår i opptjeningsperioden. Hvis ikke kan du ha rett til en del av folkepensjonen – også kalt “brøkpensjon”. Din brøkpensjon blir beregnet på bakgrunn av den tiden du har bodd på Færøyene i opptjeningsperioden.
Vær oppmerksom på at tiden du har bodd på Grønland og i Danmark medregnes ved beregning av boår på Færøyene. Dette gjelder imidlertid bare hvis du bor på Færøyene. Hvis du tar med deg pensjonen din til et annet nordisk land, medregnes bare botiden på Færøyene ved beregning av brøkpensjonen din. Er du i tvil om din rett til brøkpensjon når du flytter til et annet nordisk land, bør du kontakte Almannaverkið.
Hvis du har vært med i en trygdeordning i utlandet i en periode mens du har bodd på Færøyene, teller ikke denne perioden med i beregningen av din botid på Færøyene. Du har ikke rett til å få færøysk alderspensjon hvis din færøyske opptjeningstid er under 1 år.

Når kan du få utbetalt færøysk alderspensjon?

Alderspensjon utbetales til personer som har nådd pensjonsalderen. Pensjonsalderen er for tiden 67 år. I en nylig vedtatt pensjonsreform som trer i kraft 1. desember 2019, er det mulighet for å utsette alderspensjonen. Jo lenger du utsetter pensjonen, desto større blir alderspensjonen din. Etter den nye reformen forhøyes pensjonsalderen trinnvis over en årrekke, og fra 2025 reguleres pensjonsalderen hvert 5. år med utgangspunkt i en beregning av gjennomsnittlig middellevetid.
Pensjonen består av et grunnbeløp og et pensjonstillegg. Alle personer som har nådd pensjonsalder og oppfyller de alminnelige betingelsene for pensjon, har rett til å motta grunnbeløpet.
Pensjonstillegget reguleres i forhold til pensjonistens skattepliktige inntekt. Er begge ektefeller alderspensjonister, reguleres pensjonen i forhold til ektefellenes samlede inntekt fordelt med halvdelen til hver. Grunnbeløpet er ikke skattepliktig, mens tillegget er skattepliktig. Alderspensjonister har et særskilt skattefradrag. Uføretrygdede som mottar hjelpe- eller pleietillegg, beholder dette ved overgangen til alderspensjon.
Ut over pensjonstillegg, hjelpe- og pleietillegg kan det etter en konkret behovsvurdering ytes et særskilt personlig tillegg. Personlige tillegg, hjelpe- og pleietillegg er ikke skattepliktige.
Du kan få mer informasjon ved å kontakte Almannaverkið

e-post: av@av.fo
tlf. +298 360000
Staravegur 18

postrúm 3096
FO 110 Tórshavn

Hvordan søker du om alderspensjon?

Folkepensjon blir ikke utbetalt automatisk. Du må derfor søke selv. Du kan søke om alderspensjon et halvt år før du når pensjonsalderen.

Hvis du bor på Færøyene, må du søke om din færøyske alderspensjon på Færøyene.
Du kan lese mer om din færøyske alderspensjon og om hvordan du søker, hos Almannaverkið.

Hvis du har opptjent rett til alderspensjon fra ett eller flere andre nordiske land, må du som hovedregel søke om dette på Færøyene. Du kan lese om hvordan du søker, og hvilken dokumentasjon du trenger, på av.fo, eller kontakte Almannaverkið for mer informasjon.

Hvis du bor i et annet nordisk land
Hvis du bor i et annet nordisk land og har opptjent rett til færøysk alderspensjon, skal du som hovedregel søke hos myndighetene i landet der du bor.
Kontakt Almannaverkið hvis du har flere spørsmål.

Kan du ta med deg færøysk alderspensjon til et annet nordisk land?

Hvis du er dansk statsborger eller omfattet av lovgivningen i et nordisk land, kan du som hovedregel ta med deg pensjonen din til et annet nordisk land. Du kan ikke ta med deg din danske trygd til Færøyene eller Grønland. I stedet må du søke om færøysk eller grønlandsk pensjon.
Vær oppmerksom på at hvis du tar med deg pensjonen din til et annet nordisk land, medregnes bare botiden på Færøyene ved beregning av pensjonen din. Hvis en andel av pensjonen din er opptjent på bakgrunn av botid i Danmark og på Grønland, har du rett til såkalt brøkpensjon etter reglene som gjelder i disse landenes lovgivning. Er du i tvil om din rett til brøkpensjon når du flytter til et annet nordisk land, bør du kontakte Almannaverkið.
Du kan lese mer på Almannaverkið om å ta med seg alderspensjon til et annet nordisk land.

Hvordan utbetales alderspensjon ved dødsfall?

Bor du sammen med en ektefelle som også mottar enten uføretrygd eller alderspensjon, kan utbetalingen av din pensjon fortsette i opptil tre måneder etter din død. Det kalles etterlattepensjon (efterlevelsespension).
Dine pårørende skal ikke gjøre noe i forhold til din uføretrygd eller alderspensjon når du dør.

Hvordan kan du få opplysninger om du har opptjent pensjon på Færøyene?

Hvis du har spørsmål om din færøyske alderspensjon, kan du kontakte Almannaverkið.

Hvor skal du betale skatt når du får færøysk alderspensjon i utlandet?

Du kan få vite mer om beskatning av pensjon i Norden på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax, og for Færøyenes vedkommende hos skattemyndigheten TAKS.

Andre ytelser

I tillegg til folkepensjonen ytes det et varmetillegg. Varmetillegget er inntektsavhengig. Du kan lese mer om tillegget hos Almannaverkið, om varmetillegg.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.