Färöisk ålderspension

Færøsk alderspension
Här kan du läsa om reglerna för färöisk ålderspension (folkpension).

På Färöarna finns det olika typer av pensioner. Nedan kan du läsa om den färöiska ålderspensionen, det vill säga folkpensionen. Du kan läsa om andra färöiska pensioner på sidan om pensionssystemet på Färöarna.

Har du rätt till färöisk ålderspension?

Du tjänar i regel in rätt till färöisk folkpension när du bor eller arbetar på Färöarna. Om du bor på Färöarna och arbetar i ett annat nordiskt land tjänar du i regel in rätt till pension i landet du arbetar i. Särskilda regler gäller vid undantag från denna huvudregel. Om du är osäker på hur du tjänar in rätt till pension bör du kontakta Almannaverkið.
Du har i regel rätt till färöisk ålderspensionen om du i minst tre år har varit fast bosatt i Danmark, på Färöarna eller Grönland mellan 15 och 67 års ålder. Om du har arbetat på Färöarna i minst ett år kan du vara berättigad till färöisk pension, även om du har varit fast bosatt i riksgemenskapen i mindre än tre år. Kontakta Almannaverkið för mer information om så är fallet.

Hur tjänar du in rätt till färöisk pension?

Din rätt till färöisk pension baseras på den tid du har bott på Färöarna, från 15 års ålder tills du når folkpensionsåldern eller beviljas förtidspension.
Du har rätt till full folkpension om du har bott 40 år på Färöarna under intjänandeperioden. Om du har bott på Färöarna i mindre än 40 år kan du ha rätt till en nedsatt folkpension, en så kallad brøkpension. Den nedsatta pensionen är baserad på hur länge du har bott på Färöarna under intjänandeperioden.
Tänk på att även tiden du har bott på Grönland och i Danmark räknas som bosättningsår på Färöarna. Detta gäller dock endast om du bor på Färöarna. Om du tar med din pension till ett annat nordiskt land räknas endast bosättningstiden på Färöarna vid beräkningen av din nedsatta pension. Om du är osäker på din rätt till nedsatt pension (brøkpension) när du flyttar till ett annat nordiskt land bör du kontakta Almannaverkið.
Om du varit socialförsäkrad utomlands under en period medan du har bott på Färöarna räknas inte denna period som bosättningstid på Färöarna. Men du har inte rätt till färöisk folkpension om din färöiska intjäningstid är mindre än ett år.

När kan du få färöisk ålderspension?

Folkpension betalas ut till dig som har uppnått pensionsåldern. Pensionsåldern är för närvarande 67 år. I enlighet med en nyligen antagen pensionsreform, som träder i kraft den 1 december 2019, är det möjligt att skjuta upp folkpensionen. Ju längre fram du skjuter upp din pension, desto större blir din folkpension. Efter att den nya reformen trätt i kraft höjs pensionsåldern stegvis under ett antal år, och från 2025 regleras pensionsåldern var femte år utifrån genomsnittlig medellivslängd.
Pensionen består av ett grundbelopp och ett pensionstillägg. Du som har uppnått pensionsåldern och uppfyller de allmänna villkoren för pension har rätt att få grundbeloppet.
Pensionstillägget justeras utifrån din skattepliktiga inkomst. Om båda makarna är folkpensionärer regleras pensionen utifrån makarnas totala intäkter fördelat lika mellan makarna. Grundbeloppet är inte skattepliktigt, medan tillägget är det. Folkpensionärer har ett särskilt skatteavdrag. Förtidspensionärer som får hjälp- eller vårdtillägg behåller detta vid övergången till folkpension.
Utöver pensionstillägg och hjälp- och vårdtillägg kan du efter en behovsbedömning beviljas ett särskilt personligt tillägg. Personliga tillägg och hjälp- och vårdtillägg är inte skattepliktiga.
Du kan få mer information genom att kontakta Almannaverkið.

E-post: av@av.fo
Tel. +298 360000
Staravegur 18

Postrúm 3096
FO-110 Tórshavn

Hur ansöker du om ålderspension?

Folkpension betalas inte ut automatiskt. Du måste därför ansöka själv. Du kan ansöka om folkpension sex månader innan du uppnår pensionsåldern.

Om du bor på Färöarna ansöker du om din färöiska folkpension på Färöarna.
Du kan läsa mer om din färöiska folkpension och hur du ansöker hos Almannaverkið.

Om du har tjänat in rätt till ålderspension från ett eller flera andra nordiska länder ska du i regel ansöka om det på Färöarna. Du kan läsa om hur du ansöker och vilken dokumentation du behöver på av.fo. Du kan också kontakta Almannaverkið för mer information om pension från utlandet.

Om du bor i ett annat nordiskt land
Om du bor i ett annat nordiskt land och har tjänat in rätt till färöisk folkpension ska du i regel ansöka om den hos myndigheterna i landet du bor i.
Kontakta Almannaverkið om du har fler frågor.

Kan du ta med din färöiska ålderspension till ett annat nordiskt land?

Om du är dansk medborgare eller omfattas av lagstiftningen i ett nordiskt land kan du i regel ta med din danska pension till ett annat nordiskt land. Du kan inte ta med din danska pension till Färöarna eller Grönland. Du måste istället ansöka om färöisk eller grönländsk pension.
Tänk på att om du tar med din pension till ett annat nordiskt land räknas endast bosättningstiden på Färöarna vid beräkningen av din pension. Om en del av din intjänade pension är baserad på bosättningstid i Danmark och på Grönland har du rätt till nedsatt pension i enlighet med de regler som gäller i dessa länder. Om du är osäker på din rätt till nedsatt pension (brøkpension) när du flyttar till ett annat nordiskt land bör du kontakta Almannaverkið.
Du kan läsa mer hos Almannaverkið om att ta med ålderspension till ett annat nordiskt land.

Hur betalas ålderspension ut vid dödsfall?

Bor du tillsammans med make/maka som också får antingen förtidspension eller folkpension kan utbetalningen av din pension fortsätta i upp till tre månader efter din död. Det kallas för efterlevandepension.
Dina anhöriga behöver inte göra något gällande din förtidspension eller folkpension när du dör.

Hur kan du få reda på om du har tjänat in pension på Färöarna?

Om du har frågor om din färöiska ålderspension kan du kontakta Almannaverkið
 

Var betalar du skatt när du får färöisk ålderspension utomlands?

Du kan få mer information om beskattning av pension i Norden på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax och när det gäller Färöarna hos skattemyndigheten TAKS.
 

Andra förmåner

Utöver folkpensionen kan du få ett värmetillägg. Värmetillägget är beroende av inkomst. Du kan läsa mer om värmetillägget hos Almannaverkið.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.