Finansiering af studier i Island

Fjármögnun náms á Íslandi
Oplysninger om muligheder mht. studielån og uddannelsesstøtte for dem, der påtænker studier i Island.

Studielån

Islandske Studerendes Lånefond (Lánasjóður íslenskra námsmanna, LÍN) yder lån til studerende, der opfylder visse kriterier, som fastsættes af fonden.

Ansøgere skal være myndige (18 år) for at kunne søge om studielån. Ansøgere skal også opfylde visse  bopælskriterier og/eller kriterier omkring relationen til Island som islandsk eller udenlandsk statsborger.

Ansøgere kan ikke stå i RKI-registeret (vanskilaskrá) eller have have gæld hos lånefonden på baggrund af tidligere lån, deres indbo må ikke være konkursbelagt og det må ikke tidligere have været involvered i konkursbegæringer, og lånefonden kan ikke tildigere have afskrivet et lån for vedkommende.

Studerende skal være tilmeldte et fuldtidsstudium der er lånsberettiget for at kunne få studielån. Minimumstilmelding på et semester er 22 ECTS point eller det der svarer til det. 

Opholdskrav

Islandske statsborgere har ret til studielån hvis de opfylder et af de følgende kriterer, jfr. 3. art. reg. nr. 478/2011: 1. Ansøgeren har haft sammenhængende 5 års ophold i Island inden ansøgningsdatoen.

2. Ansøgeren har haft lønnet arbejde i Island:

a. de sidste 12 måneder inden ansøgningsdatoen og har haft sammenhængende ophold under den samme tid eller,

b. arbejdet i under 12 måneder inden ansøgningsdatoen og haft ophold i Island i kombineret to år inden for en sammenhængende 5 års  periode.

3. Hvis ansøgerens lønnede arbejde de sidste 12 måneder inden studiestart ikke har været sammenhængende, er det dog tilladt at godkende ansøgningen i nogle bestemte tilfælde der er definerede i 3. art. reg. nr. 478/2011.

Derudover har lånefondens bestyrelse i visse særtilfælde tilladelse til at tilgodese ansøgerens stærke tilknytning til Island som værende lige så gældende som hvis de tidligere nævnte krav var opfyldt.

Réttindi flóttamanna

Erlendur ríkisborgari sem hefur fengið dvalarleyfi hér á landi sem flóttamáður á grundvelli alþjóðlegrar verndar á rétt til námsaðstoðar til að stunda nám á Íslandi. 

Við umsókn þarf flóttamaður að skila staðfestingu frá Útlendingastofnun um stöðu sína.

Norrænir ríkisborgarar

Námsmenn frá Norðurlöndum, sem heimilisfastir eru á Íslandi og stunda lánshæft nám hérlendis, njóta námsaðstoðar til jafns við íslenska námsmenn enda fái þeir ekki námsaðstoð frá heimalandi sínu sbr. samkomulag milli Norðurlanda um þessi efni eins og það er á hverjum tíma.

Ríkisborgar frá ríkjum EES

Réttindi EES-ríkisborgara sem eru launþegar/sjálfstætt starfandi og fjölskyldumeðlima þeirra:

Námsmenn, sem eru launþegar/sjálfstætt starfandi eða halda þeirri stöðu samkvæmt reglum EES-réttar og eru ríkisborgarar í EES-ríki og fjölskyldur þeirra og aðrir sem eru á þeirra framfæri, eiga rétt á námslánum í samræmi við skilyrði 4. gr. reglugerðar nr. 478/2011.

Námsmenn sem eru ríkisborgarar í EES-ríki, aðrir en þeir sem tilgreindir eru í grein 1.1.3 eiga rétt á námslánum í samræmi við skilyrði 5. gr. reglugerðar nr. 478/2011.

Réttindi annarra erlendra námsmanna

Erlendur ríkisborgari öðlast lánsrétt eins og íslenskir námsmenn á þeirri önn sem samþykkt er að veita honum íslenskan ríkisborgararétt. Erlendur ríkisborgari, sem ekki er ríkisborgari á Evrópska efnahagssvæðinu (EES), getur sótt um námslán vegna náms sem er stundað á Íslandi eða á Norðurlöndunum ef viðkomandi uppfyllir bæði eftirtalinna skilyrða; 1. er í hjúskap með íslenskum ríkisborgara sem uppfyllir skilyrði gr. 1.1.1 og 2. hefur átt lögheimili á Íslandi í að lágmarki 2 ár af síðastliðnum 5 árum áður en nám hefst. Einstaklingar sem stjórnvöld hafa veitt alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða skulu eiga rétt á námslánum samkvæmt lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna að því tilskildu að þeir séu komnir til landsins og fyrir liggi staðfesting Útlendingastofnunar á því að viðkomandi hafi verið veitt réttarstaða flóttamanns eða hafi dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða samkvæmt lögum um útlendinga.

Lánshæft nám

Háskólanám

Háskólanám á Íslandi er lánshæft til framfærslu, barnastyrks og skólagjalda, svo fremi sem það er skipulagt sem fullt nám í kennsluskrá skóla. Full nám er skilgreint sem 30 ECTS-einingar á misseri eða 60 ECTS einingar á hverju skólaári eða ígildi þess.

Heimilt er að veita eingöngu skólagjaldalán til náms sem ekki er skipulagt sem fullt nám en þó að minnsta kosti 45 ECTS-einingar eða meira á hverju skólaári. Er þá aðeins lánað til skólagjalda en ekki framfærslu, barnastyrks eða ferðaláns. Þetta á til dæmis við um 90 ECTS-eininga nám sem skipulagt er á tveimur árum.

Sérnám

Aðfaranám á Íslandi

Aðfaranám fyrir háskólanám sem skipulagt er af viðurkenndum háskóla er lánshæft. Miðað er við að námið sé skipulagt sem allt að 60 staðlaðar framhaldsskólaeiningar.

Starfsnám og viðbótarnám við framhaldsskóla á Íslandi

Starfsnám (iðnnám) og viðbótarnám við framhaldsskóla á Íslandi er lánshæft. Skilyrði er að námið hafi hlotið staðfestingu  ráðherra samkvæmt lögum nr. 92/2008 og uppfylli að auki öll eftirtalin skilyrði:

  • Námið hafi fengið samþykki frá viðkomandi starfsgreinaráði ef við á, 

  • námslok séu a.m.k. á þriðja hæfnisstigi,

  • sambærilegt nám sé almennt ekki í boði á háskólastigi á Íslandi. 

Farið er með nemalaun eins og aðrar tekjur samkvæmt reglum sjóðsins og geta þau komið til skerðingar á námsláni fari samanlagðar tekjur yfir almennt frítekjumark.

Almennt nám í framhaldsskóla til stúdentsprófs eða sambærilegs prófs er ekki lánshæft. Hins vegar geta framhaldsskólanemar átt rétt á jöfnunarstyrk ef þeir stunda nám fjarri heimahögum.

Tungumálanám

Heimilt er að veita lán til tungumálanáms ef það er nauðsynlegur undirbúningur undir lánshæft nám í landi þar sem annað tungumál en enska og Norðurlandamál (annað en finnska) er talað.

Einungis er veitt lán einu sinni til undirbúningsnáms í tungumálum.  Hámarkseiningafjöldi sem veitt er lán til samkvæmt þessari grein, fer eftir viðkomandi tungumáli og er á bilinu 30-90 ECTS-einingar. Sjá nánar í fylgiskjali II í úthlutunarreglum sjóðsins. Ef lánþegi skiptir um námsland að loknu tungumálanámi er honum synjað um aðstoð (námslán til framfærslu/skólagjalda/ferðaláns og barnastyrks) jafn lengi og hann naut aðstoðar í því námi. Fái námsmaður tungumálanámið metið til styttingar á nýju námi kemur það til styttingar á þeim tíma sem námsmaður á ekki rétt á aðstoð. Lánshæfi undirbúningsnáms í tungumálum er háð því að um sé að ræða skipulagt nám sem talist getur nægjanlega veigamikið að því er varðar eðli og uppbyggingu að mati stjórnar sjóðsins (a.m.k. 15 kennslustundir á viku). Einungis er veitt lán einu sinni til undirbúningsnáms í tungumálum. Áður en lán vegna undirbúningsnáms í tungumálum er afgreitt þarf að liggja fyrir staðfesting á inngöngu í lánshæft nám á sama tungumálasvæði.

Studiestøtte

Der er ingen offentlig studiestøtte der tilbydes studerende. Dog kan studerende fra provinsen som skal opholde sig langt fra sit hjem på grund af studiet modtage et såkaldt udligningslegat.

Studerende på gymnasieniveu som studerer på erhversuddannelser kan få studielån.

Studerende, der ønsker at modtage et Nordplus eller Erasmus-legat, for at studere i Island i ét eller to semestre, kan kontakte det internationale kontor hos det universitet som de studerer hos i hjemmelandet. Udvekslingsstudiet bliver derefter godkendt til at være en del af studiet i hjemlandet. Undervisnings- og kulturministeriet (mennta- og menningarmálaráðuneytið) giver derudover et par enkelte legater til udenlandske studerende.

Diverse legatfonder findes der giver støtte til studerende inden for bestemte fag, og information om dem kan bl.a. findes i håndbogen omkring legatsøgning fra Rannís.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar má finna á vef Menntasjóðs námsmanna og hjá námsráðgjöfum einstakra skóla. 

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.