Finansiering af studier i Island

Fjármögnun náms á Íslandi
Oplysninger om muligheder mht. studielån og uddannelsesstøtte for dem, der påtænker studier i Island.

Studielån

Islandske Studerendes Lånefond (Lánasjóður íslenskra námsmanna, LÍN) yder lån til studerende, der opfylder visse kriterier, som fastsættes af fonden.

Ansøgere skal være myndige (18 år) for at kunne søge om studielån. Ansøgere skal også opfylde visse  bopælskriterier og/eller kriterier omkring relationen til Island som islandsk eller udenlandsk statsborger.

Ansøgere kan ikke stå i RKI-registeret (vanskilaskrá) eller have have gæld hos lånefonden på baggrund af tidligere lån, deres indbo må ikke være konkursbelagt og det må ikke tidligere have været involvered i konkursbegæringer, og lånefonden kan ikke tildigere have afskrivet et lån for vedkommende.

Studerende skal være tilmeldte et fuldtidsstudium der er lånsberettiget for at kunne få studielån. Minimumstilmelding på et semester er 22 ECTS point eller det der svarer til det. 

Opholdskrav

Islandske statsborgere har ret til studielån hvis de opfylder et af de følgende kriterer, jfr. 3. art. reg. nr. 478/2011: 1. Ansøgeren har haft sammenhængende 5 års ophold i Island inden ansøgningsdatoen.

2. Ansøgeren har haft lønnet arbejde i Island:

a. de sidste 12 måneder inden ansøgningsdatoen og har haft sammenhængende ophold under den samme tid eller,

b. arbejdet i under 12 måneder inden ansøgningsdatoen og haft ophold i Island i kombineret to år inden for en sammenhængende 5 års  periode.

3. Hvis ansøgerens lønnede arbejde de sidste 12 måneder inden studiestart ikke har været sammenhængende, er det dog tilladt at godkende ansøgningen i nogle bestemte tilfælde der er definerede i 3. art. reg. nr. 478/2011.

Derudover har lånefondens bestyrelse i visse særtilfælde tilladelse til at tilgodese ansøgerens stærke tilknytning til Island som værende lige så gældende som hvis de tidligere nævnte krav var opfyldt.

Studiestøtte

Der er ingen offentlig studiestøtte der tilbydes studerende. Dog kan studerende fra provinsen som skal opholde sig langt fra sit hjem på grund af studiet modtage et såkaldt udligningslegat.

Studerende på gymnasieniveu som studerer på erhversuddannelser kan få studielån.

Studerende, der ønsker at modtage et Nordplus eller Erasmus-legat, for at studere i Island i ét eller to semestre, kan kontakte det internationale kontor hos det universitet som de studerer hos i hjemmelandet. Udvekslingsstudiet bliver derefter godkendt til at være en del af studiet i hjemlandet. Undervisnings- og kulturministeriet (mennta- og menningarmálaráðuneytið) giver derudover et par enkelte legater til udenlandske studerende.

Diverse legatfonder findes der giver støtte til studerende inden for bestemte fag, og information om dem kan bl.a. findes i håndbogen omkring legatsøgning fra Rannís.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.