Islannissa suoritettavien opintojen rahoittaminen

Fjármögnun náms á Íslandi
Tässä osiossa on tietoa opintolaina- ja stipendimahdollisuuksista Islannissa opiskeleville.

Opintolaina

Islannin opintolainarahasto myöntää opintolainaa opiskelijoille, jotka täyttävät rahaston opiskelijoille asettamat ehdot.

Hakijan tulee olla täysi-ikäinen (täyttänyt 18 vuotta) voidakseen hakea opintolainaa. Hakijan tulee myös täyttää vaadittavat asumisehdot ja/tai hänellä tulee olla kytkös Islantiin, oli hän sitten Islannin tai muun maan kansalainen.

Ehtoihin kuuluu, että hakija ei ole maksukyvyttömyysrekisterissä, että hänellä ei ole maksamatta jääneitä vanhoja lainoja, että häntä ei ole asetettu konkurssiin ja että hänellä ei ole ollut rahastosta aiempaa lainaa, jonka rahasto olisi joutunut antamaan anteeksi.

 

Opintotukioikeus Islannissa suoritettaviin opintoihin

Opintotukeen Islannissa ovat oikeutettuja ne opiskelijat, jotka täyttävät lainansaajien yleiset ehdot sekä yhden seuraavista ehdoista:

 1. on Islannin kansalainen,
 2. on Norjan, Ruotsin, Suomen tai Tanskan kansalainen,
 3. on Eta- tai EFTA-maan kansalainen, joka samalla on palkansaaja tai yksityinen elinkeinonharjoittaja Islannissa tai säilyttää asemansa sellaisena. Tällöin edellytetään tavallisesti, että henkilö työskentelee vähintään 40 tuntia kuukaudessa opintojensa ajan ja että hän lähettää palkkakuittinsa kuukausittain sähköiseen ”Mitt lán”-palveluun,
 4. on kohdassa 3. tarkoitetun henkilön perheenjäsen,
 5. on Eta- tai EFTA-maan kansalainen, jolla on pysyvä oleskelulupa Islannissa,
 6. on kohdassa 5. tarkoitetun henkilön perheenjäsen,
 7. on toisen maan kansalainen, joka on naimisissa tai ollut yli kaksi vuotta rekisteröidyssä parisuhteessa Islannin kansalaisen kanssa ja joka on ollut kirjoilla Islannissa vähintään kaksi vuotta opintoja edeltävien viiden vuoden aikana,
 8. on Islannissa oleskeluluvan saanut pakolainen tai
 9. on henkilö, jolla on pysyvä oleskelulupa Islannissa.
Pakolaisten oikeudet

Ulkomaan kansalainen, joka on saanut pakolaisena oleskeluluvan Islannissa kansainvälisen suojelun perusteella, on oikeutettu opintotukeen Islannissa opiskeltaessa. 

Kun opintotukea hakee tällä perusteella, tulee hakemukseen liittää Islannin maahanmuuttovirastosta saatu todistus pakolaisasemasta.

Pohjoismaiden kansalaiset

Voimassa olevan pohjoismaisen sopimuksen mukaisesti Islannissa pysyvästi asuvat ja siellä opintolainaan oikeuttavia opintoja suorittavat pohjoismaiset opiskelijat ovat oikeutettuja opintotukeen samalla tavoin kuin islantilaiset opiskelijat, kunhan eivät saa opintotukea kotimaastaan.

Eta-maiden kansalaiset

Palkansaajina tai itsenäisinä elinkeinonharjoittajina toimivat Eta-maiden kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä:

Opiskelijoilla, jotka ovat palkkatöissä tai yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai jotka saavat tuen Eta-oikeuden sääntöjen perusteella ja ovat Eta-maiden kansalaisia sekä heidän perheenjäsenillään ja muilla, joita he elättävät, on oikeus opintolainaan säädöksen 478/2011 pykälän 4 mukaisesti.

Niillä opiskelevilla Eta-maiden kansalaisilla, jotka eivät lukeudu pykälän 1.1.3 piiriin, on oikeus opintolainaan saman säädöksen pykälän 5 mukaisesti.

Muunmaalaisten opiskelijoiden oikeudet

Muun maan kansalaiselle myönnetään islantilaisille opiskelijoille kuuluvat oikeudet lainaan sinä lukukautena, kun hänelle myönnetään Islannin kansalaisuus. Muiden kuin Eta-maiden kansalaiset voivat hakea opintolainaa Islannissa tai toisessa Pohjoismaassa suoritettaviin opintoihin, jos hakija täyttää seuraavat kaksi ehtoa: 

1. on naimisissa pykälän 1.1.1 ehdot täyttävän Islannin kansalaisen kanssa ja 
2. on asunut Islannissa vähintään kaksi vuotta opintoja edeltävien viiden vuoden aikana.

Henkilöt, joille viranomaiset ovat myöntäneet kansainvälistä suojelua tai oleskeluluvan humanitaarisin perustein, ovat oikeutettuja opintolainaan islantilaisten opiskelijoiden lainarahastosta annetun lain mukaisesti, jos he ovat saapuneet maahan ja ulkomaalaisvirasto on vahvistanut heidän laillisen asemansa pakolaisena tai oleskelulupansa humanitaarisin perustein Islannin ulkomaalaislain mukaisesti.

Opintolainaan oikeuttavat opinnot

Korkeakouluopinnot

Korkeakouluopinnot Islannissa oikeuttavat elinkustannukset, lapsikorvauksen ja opintomaksut kattavaan opintolainaan, jos kyseinen oppilaitos määrittelee opinnot täysipäiväisiksi. Täysipäiväisiksi opinnoiksi määritellään 30 ECTS-pisteen opinnot lukukaudessa tai 60 ECTS-pisteen opinnot lukuvuodessa tai sitä vastaavat opinnot.

Muiden kuin täysipäiväiseksi laskettavien opintojen osalta voi saada opintolainaa vain opintomaksuihin sillä edellytyksellä, että ECTS-pisteitä kuitenkin kertyy vähintään 45 pistettä lukuvuoden aikana. Tällöin lainaa myönnetään ainoastaan opintomaksuihin, mutta ei elinkustannuksiin, lapsikorvauksiin eikä matkakustannuksiin. Tämä koskee esimerkiksi kaksivuotisia tutkintoja, joiden laajuus on 90 ECTS-pistettä.

Erityisopinnot

Valmistelevat opinnot Islannissa

Hyväksyttyjen korkeakoulujen järjestämät korkeakouluopintoihin valmistelevat opinnot oikeuttavat opintolainaan. Tällöin ajatuksena on, että opinnot on järjestetty enimmillään 60 lukiopistettä muodostaviin kokonaisuuksiin.

Ammattiopinnot ja lisäopinnot toisen asteen oppilaitoksissa Islannissa

Ammattiopinnot ja lisäopinnot toisen asteen oppilaitoksissa Islannissa oikeuttavat opintolainaan. Ehtona on, että opinnot ovat ministerin hyväksymiä lain 92/2008 mukaisesti ja että ne lisäksi täyttävät kaikki seuraavat ehdot:

 • koulutus on asianomaisen yritysneuvoston hyväksymä, jos ajankohtaista, 
 • koulutus vastaa vähintään pätevyystasoa 3 ja
 • vastaavaa koulutusta ei ole tarjolla korkeakoulutasolla. 

Opintolainarahaston sääntöjen mukaisesti oppisopimuspalkkoja kohdellaan kuin muita tuloja, minkä vuoksi ne saattavat johtaa alhaisempaan opintolainaan, jos kokonaistulot ylittävät suojaosuuden.

Tavalliset ylioppilastutkintoon tai vastaavaan tutkintoon johtavat toisen asteen opinnot eivät oikeuta opintolainaan. Toisella paikkakunnalla lukio-opintojaan suorittavat ovat kuitenkin oikeutettuja hakemaan erityistä tasaavaa tukea.

Kieliopinnot

Kieliopintoihin voidaan myöntää opintolainaa, jos opinnot ovat välttämätön edellytys opintolainaan oikeuttaville opinnoille toisessa maassa, jossa puhutaan muuta kieltä kuin englantia tai pohjoismaisia kieliä (muita kuin suomea).

Lainaa valmistaviin kieliopintoihin voidaan myöntää vain kerran. 

Tämän ehdon mukaisesti myönnettävää opintolainaa voidaan myöntää enimmillään 30–90 ECTS-pisteen laajuisiin opintoihin, kielestä riippuen. Rahaston jakosääntöjen liitteessä II on tarkemmat tiedot.

Jos opintolainan saaja vaihtaa kieliopintojen päätteeksi opiskelumaata, häneltä evätään tuet (opintolaina elinkustannusten, opintomaksujen, matkakulujen ja lapsikorvausten kattamiseksi) kieliopintojen kestoa vastaavalta ajanjaksolta. Jos kieliopinnot hyväksiluetaan osaksi uutta tutkintoa, tämä lyhentää vastaavasti aikaa, jolloin opiskelija ei ole oikeutettu tukeen.

Valmistelevat kieliopinnot oikeuttavat opintolainaan ainoastaan, jos koulutus on riittävän jäsennelty kokonaisuus, jonka opintolainarahasto on arvioinut olevan riittävän perusteellinen sisällöltään ja muodoltaan (vähintään 15 opetustuntia viikossa). Valmistaviin kieliopintoihin voidaan myöntää lainaa vain kerran.

Valmistaviin kieliopintoihin voidaan myöntää lainaa ainoastaan, jos hakija on hyväksytty suorittamaan opintolainaan oikeuttavia opintoja kyseisen kielialueen maassa.

Opintostipendit

Islannissa ei ole käytössä yleisiä stipendejä. Maaseudulla asuvat opiskelijat, jotka joutuvat muuttamaan kotiseudultaan opiskelemaan, voivat kuitenkin saada niin kutsuttua tasaavaa tukea.

Ammattipätevyyteen johtavia erityisopintoja suorittavat lukiolaiset tai ammattikoululaiset voivat saada opintolainaa.

Opiskelijat, jotka haluavat hakea Nordplus- tai Erasmus-stipendiä opiskellakseen Islannissa 1–2 lukukautta, voivat ottaa yhteyttä kotimaansa oppilaitoksen kansainväliseen toimistoon. Tällöin opinnot hyväksytään osaksi kotimaan tutkintoa. Lisäksi Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää pienen määrän stipendejä ulkomaisille opiskelijoille.

On olemassa lukuisia erityisstipendirahastoja. Niistä löytyy tietoa muun muassa tutkimuskeskus Ranniksen laatimasta stipendikäsikirjasta.

Lisätietoa

Lisätietoa saat opintolainarahaston verkkosivuilta sekä kunkin oppilaitoksen opintoneuvonnasta. 

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.