Studiefinansiering på Island

Fjármögnun náms á Íslandi
Här hittar du information om möjligheter till studielån, studiebidrag och stipendier om du vill studera på Island.

Studielån

Den isländska studielånefonden – Menntasjóður námsmanna – ger lån till studerande som uppfyller fondens villkor.

Den som ansöker om studielån måste vara myndig (ha fyllt 18 år). Man måste också uppfylla vissa bosättningsvillkor och/eller villkor angående anknytning till Island som isländsk eller utländsk medborgare.

Vidare gäller att den sökande inte får ha några betalningsanmärkningar i ett kreditregister eller ligga efter med betalning av äldre studielån, inte vara eller ha varit försatt i konkurs, och inte ha haft ett tidigare lån som fonden tvingades skriva av.

 

Rätt till studiestöd för studier på Island

För att ha rätt till studiemedel för studier på Island måste du uppfylla allmänna villkor för låntagare samt det villkoret att vara:

 1. isländsk medborgare, eller
 2. dansk, finsk, norsk eller svensk medborgare, eller
 3. medborgare i ett EES- eller EFTA-land, förutsatt att du samtidigt är verksam som anställd eller egenföretagare på Island eller behåller din status som sådan; i detta fall krävs vanligtvis att arbetsinsatsen uppgår till minst 40 timmar per månad under hela studietiden samt att detta bekräftas genom att ladda upp varje månad en kopia av det senaste lönebeskedet genom den elektroniska portalen ”Mitt lán”, eller
 4. familjemedlem till en person som avses i punkt 3, eller
 5. medborgare i ett EES- eller EFTA-land och har permanent uppehållsrätt på Island, eller
 6. familjemedlem till en person som avses i punkt 5, eller
 7. utländsk medborgare som är antingen gift med eller har under minst två års tid varit registrerad sambo med en isländsk medborgare, och som har varit folkbokförd på Island under minst två av de fem år som föregår studierna, eller
 8. en person som har beviljats uppehållstillstånd på Island som flykting, eller
 9. en person som har beviljats permanent uppehållstillstånd på Island.
Flyktingars rättigheter

En utländsk medborgare som har beviljats uppehållstillstånd på Island som flykting i behov av internationellt skydd har rätt till studiestöd för studier på Island. 

Ansökan om sådant stöd ska åtföljas av ett intyg från Útlendingastofnun, det isländska migrationsverket.

Nordiska medborgare

Studerande från andra nordiska länder som är bosatta på Island och bedriver studier som berättigar till studielån på Island kan få stöd på samma villkor som isländska studerande så länge de inte får studiestöd från hemlandet, i enlighet med de nordiska ländernas överenskommelse om detta.

EES-medborgare

Följande gäller för EES-medborgare som är löntagare eller egenföretagare samt för deras familjemedlemmar:

Studerande som antingen är löntagare eller egenföretagare eller behåller den ställningen enligt EES-rättens regler, och som är medborgare i ett EES-land, samt deras familjemedlemmar och andra personer som de försörjer, har rätt till studielån enligt de villkor som anges i lag.

Studerande som är medborgare i ett EES-land men som inte omfattas av ovanstående har rätt till studielån enligt särskilda villkor i samma lag.

Andra utländska studenter

En utländsk medborgare blir berättigad till studielån på samma villkor som isländska studerande under den termin då hen får isländskt medborgarskap. En utländsk medborgare som inte är medborgare i ett EES-land kan söka studielån för studier som bedrivs på Island eller i ett annat nordiskt land, förutsatt att båda nedanstående villkor är uppfyllda:

1. Den studerande är gift med en isländsk medborgare som uppfyller villkoren för isländska studenter enligt ovan.
2. Den studerande har varit folkbokförd på Island i minst två år under den femårsperiod som föregår studierna.

Personer som har beviljats internationellt skydd eller uppehållstillstånd på humanitära grunder har rätt till studielån enligt lagen om den isländska studielånefonden, förutsatt att de redan uppehåller sig i landet och att Útlendingastofnun (migrationsverket) har bekräftat att personen i fråga har beviljats flyktingstatus eller har fått uppehållstillstånd på humanitära grunder enligt lagen om utländska medborgare.

Studier som berättigar till studielån

Högre utbildning

Högre utbildning på Island berättigar till studiemedel (lån) som täcker levnadsomkostnader, barntillägg och studieavgifter, förutsatt att institutionen ifråga klassificerar utbildningen som heltidsstudier. Heltidsstudier definieras som 30 ECTS-poäng per termin eller 60 ECTS-per läsår eller motsvarande.

När det gäller utbildning som inte organiseras som heltidsstudier kan lån beviljas för enbart studieavgifter, förutsatt att utbildningen motsvarar minst 45 ECTS-poäng per läsår. Lånet är i sådana fall endast avsett att täcka studieavgifter, inte levnadsomkostnader, barntillägg eller resekostnader. Ett exempel på detta är utbildningar som sträcker sig över två år men som endast omfattar 90 ECTS-poäng.

Specialutbildningar

Förberedande utbildning på Island

Utbildningar som organiseras som förberedning för studier på högskolenivå berättigar till studielån. Det förutsätts att sådana studier organiseras som upp till 60 standardiserade gymnasiepoäng.

Yrkesutbildningar och tilläggsstudier på isländska gymnasieskolor

Yrkesutbildningar och tilläggsstudier på isländska gymnasieskolor ger rätt till studielån. Förutsättningen är att utbildningen har fått ministeriellt erkännande i enlighet med lag nr. 92/2008 och att samtliga följande villkor är uppfyllda:

 • utbildningen är godkänd av det aktuella yrkesrådet, i förekommande fall

 • utbildningen motsvarar minst kvalifikationsnivå 3

 • ingen motsvarande utbildning finns att tillgå på högskolenivå på Island

Enligt studielånefondens regler behandlas lärlingslöner på samma sätt som andra inkomster och kan därför leda till ett minskat studielån om den totala inkomsten överstiger fribeloppet.

Allmänna gymnasiestudier med studentexamen eller liknande som mål ger inte rätt till studielån. Elever som går på en gymnasieskola som inte ligger på hemorten kan dock ansöka om ett särskilt bidrag.

Språkstudier

Lån kan beviljas för språkkurser som anses vara en nödvändig förberedelse för studier som ger rätt till studielån och som bedrivs utomlands på ett annat språk än engelska eller ett nordiskt språk (förutom finska).

Lån för förberedande språkstudier kan endast beviljas en gång. 

Lån enligt denna regel kan beviljas för ett maximalt antal poäng som varierar från 30 till 90 ECTS-poäng beroende på språk. Närmare information finns i bilaga II i studielånefondens tilldelningsregler.

Om en mottagare av studielån väljer ett nytt studieland efter avslutade språkstudier kommer hen att nekas studiemedel (studielån för att täcka levnadsomkostnader/studieavgifter/resekostnader och barntillägg) under en lika lång period som den under vilken studiemedel för språkstudierna betalades ut. Om språkstudierna tillgodoräknas som en del av den nya utbildningen förkortar detta perioden under vilken den studerande inte har rätt till stöd.

Förberedande språkstudier ger endast rätt till studielån om det handlar om en strukturerad utbildning som studielånefondens styrelse anser vara av tillräckligt gedigen karaktär och utformning (åtminstone 15 lärarledda timmar per vecka). Lån för förberedande språkstudier kan endast beviljas en gång.

Lån för förberedande språkstudier kan endast beviljas om den sökande har antagits till en utbildning som berättigar till studielån i ett land inom samma språkområde.

Studiebidrag

Det finns inget allmänt offentligt studiebidrag. Studenter från regioner utanför Reykjaviksområdet som på grund av sina studier inte kan bo på hemorten har dock rätt till ett särskilt bidrag.

Studerande på gymnasieskolans specialinriktade utbildningar som ger yrkesbehörighet kan få studielån.

Studerande som vill söka Nordplus- eller Erasmus-stipendium för att studera på Island under upp till två terminer bör vända sig till det internationella kontoret på sitt lärosäte i hemlandet. Studierna tillgodoräknas i sådana fall som en del av studierna i hemlandet. Isländska myndigheter (högskoledepartementet, se nedan) delar dessutom ut ett litet antal stipendier till utländska studenter.

Det finns ett antal specialiserade stipendiefonder. Information om dessa går bl.a. att hitta i en stipendiehandbok utgiven av forskningscentret Rannís.

Närmare information

Ytterligare information finns att tillgå på studielånefondens hemsida och hos de olika skolorna och universiten.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.