Islandsk studiefinansiering

Fjármögnun náms á Íslandi
Informasjon om muligheter knyttet til studielån og stipend for de som vurderer å studere på Island.

Studielån

Islandske studenters lånefond (Menntasjóður námsmanna) gir lån til studenter som oppfyller bestemte vilkår fastsatt av fondet.

Du må være myndig (18 år) for å kunne søke studielån. Søkere må oppfylle en del krav om opphold og/eller tilknytning til Island, uavhengig av om de er islandske eller utenlandske statsborgere.

Søkere kan ikke ha betalingsanmerkninger, eller ha lån fra fondet som har forfalt. De kan ikke være under konkursbehandling, ha vært begjært konkurs tidligere, eller fått et lån avskrevet av fondet.

 

Rett til studiestøtte om du studerer på Island

Dersom du studerer på Island, har du rett til studiestøtte om du oppfyller de generelle vilkårene om kredittverdighet, i tillegg til å oppfylle ett av følgende vilkår:

 1.   du er islandsk statsborger,
 2.   du er statsborger i Danmark, Finland, Norge eller Sverige,
 3.   du er en statsborger i et EØS- eller EFTA-land som er lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende på Island eller beholder statusen din som sådan; i så fall stilles det vanligvis krav om at du må arbeide minst 40 timer i måneden i studieperioden, og hver måned må du sende inn en kopi av lønnsslippen din i nettportalen “Mitt lán”,
 4. du er familiemedlem til en person som blir omfattet av punkt 3,
 5. du er en statsborger i et EØS- eller EFTA-land som har fått permanent oppholdstillatelse på Island,
 6. du er familiemedlem til en person som blir omfattet av punkt 5,
 7. du er en utenlandsk statsborger som har vært gift med eller i en toårsperiode vært registrert samboer med en islandsk statsborger; i så fall må du ha vært folkeregistrert på Island i minst to av de siste fem årene før studiene begynner,
 8. du er en flyktning som har oppholdstillatelse på Island,
 9. du har permanent oppholdstillatelse på Island.
Flyktningers rettigheter

Er du en utenlandsk statsborger som har fått oppholdstillatelse på Island på grunnlag av å være flyktning med rett til internasjonal beskyttelse, har du rett til studiestøtte for å studere på Island. 

I så fall må du legge ved en bekreftelse fra Utlendingsdirektoratet om statusen din når du søker.

Nordiske statsborgere

Studenter fra andre nordiske land, som er bosatt på Island og tar fag som gir rett til studielån der, har rett til studielån på lik linje med islandske studenter, så lenge de ikke får studielån fra hjemlandet, i henhold til den til enhver tid gjeldende nordiske avtalen om slike spørmål.

Statsborgere fra EØS-land

Rettigheter til EØS-borgere som er i lønnet arbeid/selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer:

Studenter som er i lønnet arbeid/selvstendig næringsdrivende, eller har den statusen ifølge EØS-loven, er EØS-borgere. Familiene deres og andre som de forsørger, har rett på studielån, ifølge § 4 i forskrift nr. 478/2011.

Studenter som er EØS-borgere, men som ikke faller under § 1.1.3, har rett på studielån i samsvar med vilkårene i § 5 i forskrift nr. 478/2011.

Rettigheter til andre utenlandske studenter

Utenlandske statsborgere får rett til studielån på lik linje med islandske studenter i det semesteret de får innvilget islandsk statsborgerskap. En utenlandsk statsborger som ikke er EØS-borger, kan søke studielån for studier på Island eller i de andre nordiske land om de oppfyller begge av følgende krav;

1. er gift med en islandsk statsborger som oppfyller kravene i § 1.1.1 og
2. har hatt folkeregistrert adresse på Island i minimum to av siste fem årene før studiestart.

Personer som myndighetene har gitt internasjonal beskyttelse, eller som har fått oppholdstillatelse av humanitære årsaker, skal ha rett på studielån ifølge loven om Islandske studenters lånefond så lenge de har ankommet Island og Utlendingsdirektoratet har bekreftet at de har fått status som flyktninger eller har oppholdstillatelse av humanitære grunner ifølge loven om utlendinger.

Studier som gir rett til studielån

Høyere utdanning

På Island gir høyere utdanning rett til støtte til livsopphold, barnestipend og studieavgift, så sant det er satt opp som et fulltidsstudium i institusjonens studiekatalog. Et fulltidsstudium er definert som 30 ECTS-studiepoeng i semesteret, 60 ECTS-studiepoeng i hvert studieår eller tilsvarende.

Om et studium ikke er planlagt som en fulltidsutdanning, er det bare tillatt å tildele lån til studieavgift om det gir minst 45 ECTS-studiepoeng eller mer hvert studieår. Da gir man bare lån til studieavgiften, ikke livsopphold, barnestipend eller reiselån. Dette gjelder for eksempel studier på 90 ECTS-studiepoeng som går over to år.

Spesialutdanninger

Forkurs på Island

Forkurs som kvalifiserer til høyere utdanning gir rett til studielån om det er i regi av en godkjent UH-institusjon. Da regnes det med at utdanningen blir organisert som inntil 60 standardiserte poeng fra videregående utdanning.

Yrkesfag og tilleggsutdanning på islandske videregående skoler

Yrkesfaglig utdanning og tilleggsutdanning på videregående skole gir rett til studielån på Island. Vilkåret er at utdanningen har blitt godkjent av statsråden i tråd med lov nr. 92/2008 og i tillegg oppfyller samtlige av de følgende kravene:

 • utdanningen må være godkjent av det aktuelle fagrådet, dersom det er relevant, 

 • avsluttende eksamen må minst være på kompetansenivå 3,

 • en tilsvarende utdanning kan ikke bli tilbudt på universitets- og høyskolenivå på Island, 

Lærlinglønn behandles som andre inntekter i henhold til fondets regler, og de kan føre til reduksjon av studielånet hvis den samlede inntekten overstiger den generelle inntektsgrensen.

Allmennutdanning i videregående opplæring som gir generell studiekompetanse eller tilsvarende, gir ikke rett til studielån. På den andre siden kan elever i videregående opplæring ha rett på utjevningstilskudd om de bor langt fra hjemstedet.

Språkkurs

Det kan gis lån til språkkurs dersom det er en nødvendig forberedelse til et studium som gir rett til studielån i et land der det ikke snakkes engelsk eller et nordisk språk (unntatt finsk).

Du kan bare få innvilget lån til forberedende språkstudier én gang. 

Hvilket språk det er snakk om, er avgjørende for hva som er maksimalt antall studiepoeng som det innvilges lån til i henhold til denne regelen; det varierer fra 30 til 90 ECTS-studiepoeng. Mer informasjon finner du i vedlegg II i fondets tildelingsregler.

Hvis du som låntaker bytter studieland etter at du har fullført språkstudiene, nektes du støtte (studielån til livsopphold/studieavgift/reiselån og barnestipend) tilsvarende lenge som du mottok støtte i språkstudiet. Om språkstudiene blir godkjent som en del av den nye utdanningen, forkorter dette perioden du ikke har rett på støtte.

De forberedende språkstudiene gir bare rett til studielån om det er en strukturert utdanning som fondets styre anser å være tilstrekkelig viktig med hensyn til innhold og oppbygging (det må være minst 15 undervisningsøkter per uke). Du kan bare få innvilget lån til forberedende språkstudier én gang.

Før et lån til forberedende språkkurs blir utbetalt, må det foreligge bekreftelse på opptak til et studium som gir rett til studielån, i det samme språkområdet.

Studiestipend

På Island finnes det ingen offentlig stipendordning for studenter. Studenter fra den islandske landsbygda som må bo langt hjemmefra på grunn av studiene, kan få et såkalt utjevningstilskudd.

Elever i videregående opplæring som tar en utdanning som kvalifiserer til særskilte yrker, kan få studielån.

Studenter som søker Nordplus- eller Erasmus-stipend for å studere på Island i ett eller to semestre, skal kontakte det internasjonale kontoret på universitetet de studerer ved i hjemlandet. Studiene blir så vurdert som en del av det samlede studiet i hjemlandet. Det islandske utdannings- og kulturdepartementet tildeler også noen få stipend til utenlandske studenter.

Det fins ulike støttefond for dem som studerer bestemte fag. Informasjon om dette fins i det internasjonale studiekontoret Rannis’ stipendhåndbok Farabara.

Mer informasjon

Nærmere informasjon er tilgjengelig på studielånekassens nettsider, og ved de ulike skolene og universitetene.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.