Norske børnepenge

Norsk barnetrygd
Her kan du læse om reglerne for at modtage norske børnepenge.

Hvad er børnepenge?

Børnepenge (barnetrygd) skal bidrage til at dække udgifter i forbindelse med det at have et barn. Ydelsen udbetales månedligt. Du kan få børnepenge fra måneden efter at barnet er født, eller fra måneden efter at vilkårene er opfyldt hvis retten til børnepenge opstår på et senere tidspunkt. Børnepengene bliver udbetalt til og med måneden før barnet fylder 18 år. Børnepengene udgør et fast beløb hver måned, og du skal ikke betale skat af ydelsen. Det er Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som udbetaler børnepenge i Norge.  

   Har du ret til børnepenge?

   Forældre eller værger som har børn under 18 år der er bosat i Norge, kan få børnepenge. Desuden kan adoptivforældre eller andre omsorgspersoner få børnepenge hvis barnet bor fast hos disse i mere end tre måneder. Dette gælder for alle som bor i Norge, både personer i job, ledige, selvstændigt erhvervsdrivende og studerende.

   Hvis forældrene ikke bor sammen, men har indgået en aftale om at barnet bor hos begge forældre, kan børnepengene deles ligeligt mellem forældrene. Hvis du er enlig mor eller enlig far, kan du få forhøjet børnepengene hvis du bor alene med barnet.

   Udenlandske statsborgere kan have ret til børnepenge hvis hele familien bor i Norge og har boet i landet i mindst 12 måneder. Dette gælder alle udenlandske statsborgere som er bosat i Norge, og som er registreret i folkeregistret, og som har opholdstilladelse eller lovligt ophold på andet grundlag.

   Hvis du er statsborger i et EU-/ EØS-land og arbejder i Norge, kan du have ret til børnepenge selv om du skal bo i Norge i mindre end 12 måneder.

   Hvis du er statsborger i et EØS-land og arbejder i Norge mens din familie bor i et andet EØS-land, kan du have hel eller delvis ret til  børnepenge fra Norge. Du skal give besked til NAV hvis den anden forælder begynder eller stopper med at arbejde i et andet EØS-land. Du skal også give besked til NAV hvis udbetalingen af børnepenge i det andet land eller dit arbejdsforhold ændrer sig.

   Har du ret til børnepenge fra Norge hvis du skal opholde dig i eller flytte til et andet land?

   Som hovedregel får du kun børnepenge for børn som bor i Norge, men du kan i visse situationer få børnepenge for børn som er bosat i et andet EØS-land.

   Hvis du skal opholde dig i udlandet og modtager børnepenge fra NAV, skal du undersøge om du kan tage børnepengene med til udlandet. Dette afhænger blandt andet af hvad du skal lave, og hvor længe du skal opholde dig i udlandet. NAV kan oplyse dig om hvad der gælder i dit tilfælde.

   Hvordan søger du om børnepenge?

   Du skal som hovedregel ikke søge om at modtage børnepenge. Hvis barnet er født i Norge, vil moren automatisk modtage børnepenge cirka to måneder efter fødslen. I visse tilfælde skal du dog søge om børnepenge. Disse tilfælde står beskrevet på NAV's netsted.

   Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?

    Du kan kontakte NAV, hvis du har spørgsmål om børnepenge.

    Spørg Info Norden

    Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

    OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

    Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.