Norsk barnetrygd

Norsk barnetrygd
Her kan du lese om reglene for å motta norsk barnetrygd.

Alle som bor i Norge og har barn under 18 år har rett til barnetrygd. Det kan under visse forhold også gis barnetrygd for barn som er bosatt i et annet EØS-land. Det er Arbeids- og velferdsetaten, NAV, som utbetaler barnetrygd i Norge.  

Hva er norsk barnetrygd?

Barnetrygd skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Barnetrygden utbetales månedlig. Du kan få barnetrygd fra måneden etter at barnet er født, eller fra måneden etter at vilkårene er oppfylt hvis retten til barnetrygd oppstår på et senere tidspunkt. Barnetrygden blir utbetalt til og med måneden før barnet fyller 18 år. Barnetrygden er et fast beløp pr barn og det skattes ikke av barnetrygd.

Har du rett til barnetrygd?

Hvis du har omsorg for barn under 18 år som er bosatt i Norge, kan du motta barnetrygd. Fosterforeldre eller en annen omsorgsperson kan få barnetrygd dersom barnet bor der fast i mer enn tre måneder. Dette gjelder for alle som bor i Norge, det være seg yrkesaktive, ikke-yrkesaktive, selvstendig næringsdrivende eller studenter.

Hvis dere som foreldre ikke bor sammen, men har inngått avtale om delt bosted for barnet, kan barnetrygden deles likt mellom dere. Er du enslig mor eller far kan du få utvidet barnetrygd dersom du bor alene med barn.

Utenlandske statsborgere kan ha krav på barnetrygd når hele familien bor i Norge og skal være bosatt i minst 12 måneder. Dette gjelder alle utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge, som er registrert i folkeregisteret og som har oppholdstillatelse eller lovlig opphold på annet grunnlag.

Er du statsborger i et EU/EØS-land og jobber i Norge, kan du ha rett til barnetrygd selv om du skal være bosatt i Norge i mindre enn 12 måneder.

Hvis du er statsborger i et EØS-land og jobber i Norge, mens familien din bor i et annet EØS-land, kan du ha rett til hel eller delvis barnetrygd fra Norge. Dersom den andre forelderen begynner eller slutter i en jobb i det andre landet, må dere melde fra til NAV. Du må også melde i fra til NAV dersom utbetalingen av barnetrygd i det andre landet eller arbeidsforholdet ditt endrer seg.

Har du rett til norsk barnetrygd om du skal oppholde deg i eller flytte til et annet land?

Som hovedregel får du bare barnetrygd for barn som bor i Norge, men det kan under visse forhold gis barnetrygd for barn som er bosatt i et annet EØS-land.

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar barnetrygd fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg barnetrygden. Dette avhenger blant annet av hva du skal gjøre og hvor lenge du skal være der. Undersøk med NAV hva som gjelder i ditt tilfelle

Hvordan søker du om barnetrygd?

Du trenger som hovedregel ikke å søke om barnetrygd. Hvis barnet blir født i Norge, vil mor automatisk få barnetrygd omtrent to måneder etter fødselen. I noen tilfeller må du likevel søke om barnetrygd. Disse tilfellene står beskrevet på NAV sine nettsider.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Ta kontakt med NAV hvis du har spørsmål om barnetrygd.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.