Forretningsorden for Nordisk Råd

1. Rådets organisation og sessioner

§ 1 Rådets organer

I henhold til Helsingforsaftalen udgøres rådets organer af plenarforsamlingen, Præsidiet og udvalgene. Forsamlingen vælger også en kontrolkomité og en valgkomité.

§ 2 Sessioner

Der afholdes mindst en ordinær session hvert år. Under denne fastsættes tid og sted for den følgende ordinære session. Præsidiet kan ændre beslutningen, hvis særlige omstændigheder foreligger.

Øvrige sessioner eller temasessioner afholdes, hvis Præsidiet beslutter det eller mindst to regeringer eller 25 valgte medlemmer begærer det. Tid og sted besluttes af Præsidiet.

§ 3 Plenarforsamlingen

Plenarforsamlingen er rådets øverste besluttende organ. Sammensætningen foreskrives i Helsingforsaftalen, hvoraf det også fremgår, at forsamlingen kan vedtage rekommandationer, træffe andre beslutninger og afgive udtalelser til en eller flere regeringer eller til ministerrådet.

§ 4 Præsidiet

Præsidiet er rådets øverste besluttende organ, når plenarforsamlingen ikke er samlet og har da de samme beføjelser som den. Præsidiet leder rådets arbejde og sikrer, at rådets arbejde samordnes med arbejdet i parlamenterne og internationale organisationer.

§ 5 Udvalgene

Rådet har fire udvalg: Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden, Udvalget for et Holdbart Norden, Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden og Udvalget for Velfærd i Norden. De forbereder sager inden for de pågældende områder før de slutbehandles.

§ 6 Kontrolkomitéen

Kontrolkomitéen udøver den parlamentariske kontrol med det arbejde, der finansieres af fælles nordiske midler samt anden kontrol som plenarforsamlingen træffer beslutning om.

§ 7 Valgkomitéen

Valgkomitéen forbereder og fremlægger forslag til de valg, som plenarforsamlingen afholder.

§ 8 Delegationer

Helsingforsaftalen fastsætter de eksisterende delegationer og sammensætningen af dem.

§ 9 Partigrupper

De valgte medlemmer kan danne partigrupper. En partigruppe skal have mindst fire medlemmer fra to lande.

2. Plenarforsamlingen

§ 10 Medlemmer

Ved sessionens begyndelse fastsætter plenarforsamlingen en liste over deltagende medlemmer og suppleanter. Ændringer i listen fastsættes af forsamlingen og må ikke forekomme under en igangværende debat eller anden sagsbehandling.

§ 11 Pladser i sessionssalen

De valgte medlemmer og regeringsrepræsentanter indtager gruppevis de pladser i sessionssalen, som Præsidiet har bestemt.

§ 12 Præsident og vicepræsident

Præsidenten og vicepræsidenten for det følgende kalenderår vælges ved den ordinære session blandt de valgte medlemmer fra det land, hvor den næste ordinære session skal afholdes.

§ 13 Observatører

Sametinget i Finland, Norge og Sverige har gennem Samisk Parlamentarisk Råd observatørstatus med ret til at udtale sig i generaldebatten og i øvrigt i henhold til Præsidiets beslutning.

§ 14 Gæster

Ungdommens Nordiske Råd inviteres til Nordisk Råds sessioner med ret til at udtale sig i generaldebatten og i øvrigt i henhold til Præsidiets beslutning.

Repræsentanter for folkevalgte organer og andre personer kan inviteres til en session af Præsidiet, som også kan give inviterede ret til at udtale sig.

§ 15 Mødeledelse

Forhandlingerne ledes af præsidenten eller et andet medlem af Præsidiet. En person, som har deltaget i debatten i en given sag, kan ikke lede forhandlingerne i den samme sag.

§ 16 Offentlighed

Møderne er offentlige, medmindre plenarforsamlingen på grund af særlige omstændigheder beslutter andet.

§ 17 Dagsorden

Ved begyndelsen af en session fastsætter plenarforsamlingen efter Præsidiets forslag en dagsorden, som indeholder de sager, som skal behandles under sessionen, og angiver tidspunkterne for forsamlingens møder. Der kan senere træffes beslutning om ændringer med to tredjedeles flertal.

§ 18 Beslutningsdygtighed

Plenarforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 44 valgte medlemmer eller deres suppleanter er til stede. I sager, hvor kun bestemte lande har stemmeret i henhold til Helsingforsaftalen, kræves det, at mindst halvdelen af disse landes repræsentanter er til stede.

§ 19 Forberedelsestvang

Hver sag skal enten forberedes af Præsidiet, et udvalg eller af Kontrolkomitéen inden slutbehandlingen i plenarforsamlingen. Valg skal forberedes af Valgkomitéen.

§ 20 Protokol

Ved hver session føres protokol over sager, udtalelser og trufne beslutninger med oplysninger om forslag, krav, beslutningsprocedure, resultat af afstemning samt navnene på dem, som har udtalt sig. Ved en ordinær session føres fuldstændig skriftlig protokol over de fremsatte indlæg. Det samme gælder ved andre sessioner end de ordinære, hvis Præsidiet har besluttet det.

Ved øvrige sessioner kan protokollering ske skriftligt, gennem lyd eller visuel visning.

§ 21 Supplerende regler

Ved begyndelsen af en session fastsætter plenarforsamlingen på forslag af Præsidiet supplerende regler for sessionen. Disse kan senere ændres med to tredjedeles flertal efter Præsidiets høring.

3. Præsidiet

§ 22 Sammensætning

Præsidiet består af præsidenten, vicepræsidenten og op til 13 andre valgte medlemmer. Alle lande og partigrupper skal være repræsenteret.

§ 23 Færøerne, Grønland og Åland

Ved møder, hvor der behandles spørgsmål som berører Færøerne, Grønland eller Åland, har et valgt medlem derfra ret til at være til stede, udtale sig og fremsætte forslag.

§ 24 Ret til at deltage

Ungdommens Nordiske Råd har ret til at deltage i Præsidiets møder. Repræsentanten kan deltage i Præsidiets debatter, men ikke i deres beslutninger.

§ 24a Udvidet observatørstatus

Sametinget i Finland, Norge og Sverige har gennem Samisk Parlamentarisk Råd udvidet observatørstatus med ret til at deltage i Præsidiets møder. Retten til at deltage omfatter ikke stemmeret.

§ 25 Indkaldelse og dagsorden for sessioner

Præsidiet udarbejder indkaldelsen til en session senest en måned før sessionens begyndelse. Det skal fremgå af indkaldelsen, hvilke sager der foreslås behandlet under sessionen. Ved begyndelsen af en session fremlægger Præsidiet et forslag til dagsorden som i særlig grad tager hensyn til aktuelle spørgsmål. Hvert medlem har ret til at komme med forslag til Præsidiets dagsorden.

§ 26 Arbejdsfordeling og mødeplanlægning

Præsidiet beslutter, hvilke organer som skal forberede sagerne, og arbejder generelt for en hensigtsmæssig planlægning.

Præsidiet fastsætter en årlig mødeplan for rådets organer.

§ 27 Særlige opgaver

Foruden det som fremgår af § 4, skal Præsidiet behandle overordnede politiske og administrative spørgsmål, herunder Nordisk Råds og Nordisk Ministerråds budget samt udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.

§ 28 Beslutninger

Præsidiet er beslutningsdygtigt, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I sager, hvor kun bestemte lande har stemmeret i henhold til Helsingforsaftalen, kræves det, at mindst halvdelen af disse landes repræsentanter er til stede.

Ved stemmelighed er mødelederens stemme udslagsgivende.

Beslutninger kan træffes i skriftlig procedure, såfremt de beslutningstagende medlemmer er enige herom. Skriftligt svar skal foreligge.

§ 29 Beslutningsreferat

Præsidium, udvalg og komitéer fører beslutningsreferater af sine møder. Alle beslutningspunkter godkendes på mødet. Referater udsendes senest 14 dage efter mødet er afholdt som godkendt af mødeleder og justeres på førstkommende møde.

Referater offentliggøres på Nordisk Råds hjemmeside.

§ 30 Møder

Medmindre Præsidiet beslutter andet, er dets møder ikke offentlige. Repræsentanter for delegationernes og partigruppernes sekretariater har ret til at være til stede, medmindre særlige grunde foreligger. Præsidiet kan også indbyde andre personer til at være til stede og til at udtale sig ved møderne.

§ 31 Delegering

Præsidiet kan uddelegere sin ret til at træffe beslutninger i sager eller grupper af sager til et andet organ inden for rådet eller til et eller flere medlemmer af Præsidiet eller til rådets direktør.

§ 32 Arbejdsgrupper og andre forberedelsesorganer

Præsidiet kan nedsætte arbejdsgrupper med henblik på særlige opgaver og bestemmer da sammensætningen og fastsætter mandat med angivelser af oplysninger, beføjelser og tidsramme. Den ordinære forberedelse af sager i henhold til § 19 berøres ikke af sådanne initiativer.

§ 33 Beretning

Præsidiet afgiver hvert år en beretning til plenarforsamlingen om rådets samlede arbejde.

4. Udvalg

§ 34 Udnævnelse og sammensætning

Hvert udvalg består af 16-18 medlemmer. Hvert udvalg skal have en formand og en næstformand. Medlemmerne samt formændene og næstformændene udvælges af plenarforsamlingen. Såfremt både formanden og næstformanden er fraværende, vælger udvalget en mødeleder.

§ 35 Ret til at deltage

Regeringsmedlemmer og medlemmer af landsstyre, landskabsregering eller Naalakkersuisut kan deltage i udvalgenes debatter, men ikke i deres beslutninger.

I udvalg uden repræsentanter for Færøerne, Grønland eller Åland kan et valgt medlem derfra deltage. Efter aftale med de danske og finske medlemmer af udvalget, kan et sådant medlem deltage i beslutninger i stedet for en af disse.

Ungdommens Nordiske Råd har ret til at deltage i udvalgenes møder. Repræsentanterne kan deltage i udvalgenes debatter, men ikke i deres beslutninger.

§ 36 Udvidet observatørstatus

Sametinget i Finland, Norge og Sverige har gennem Samisk Parlamentarisk Råd udvidet observatørstatus med ret til at deltage i udvalgsmøder. Retten til at deltage omfatter ikke stemmeret.

§ 37 Beslutninger

Bestemmelserne i § 28 og § 29 gælder tilsvarende.

§ 38 Møder og offentlighed

Udvalgene afholder møder i henhold til bestemmelserne i § 26, stk. 2. Udvalgsformanden kan tage beslutning om et ekstra møde, og der skal indkaldes til et ekstra møde, hvis en fjerdedel af udvalgets ordinære medlemmer ønsker det.

Møderne er ikke offentlige, medmindre et udvalg i særlige tilfælde beslutter andet. I øvrigt gælder bestemmelserne i § 30 tilsvarende.

§ 39 Mødedokumenter

Mødeindkaldelsen bør udsendes en måned i forvejen. Dagsorden med tilhørende materiale skal være tilgængelig for alle involverede senest to uger før mødet.

§ 40 Deputationer

Deputationer kan få mulighed for at fremføre deres synspunkter i henhold til retningslinjer som fastsættes af Præsidiet.

§ 41 Opgaver

Ud over at forberede de sager, som Præsidiet henviser til dem, skal udvalgene følge udviklingen inden for deres områder.

Hvert udvalg skal have en aktuel arbejdsplan.

§ 42 Samarbejde med nationale og internationale udvalg

Udvalgene skal stræbe efter samarbejde med tilsvarende organer i parlamenter og internationale organisationer.

§ 43 Yderligere regler

Præsidiet kan beslutte de overordnende regler for udvalgenes arbejde.

5. Kontrolkomitéen

§ 44 Udnævnelse og sammensætning

Plenarforsamlingen udvælger en formand og en næstformand til Kontrolkomitéen samt yderligere fem medlemmer og personlige stedfortrædere for disse. Alle lande og partigrupper skal være repræsenteret. Intet køn skal være repræsenteret med mindre end 40%.

Ingen af de valgte eller deres personlige suppleanter må være eller have været medlem af eller stedfortræder i Præsidiet eller Nordisk Kulturfonds styrelse i det foregående kalenderår. Når Kontrolkomitéen behandler sager vedrørende en partigruppe, er det kontrolkomitémedlem, som er medlem af partigruppen, inhabil til at behandle sagen.

Bestemmelserne i § 23 og § 30 gælder tilsvarende. Formanden kan tage beslutning om et ekstra møde, og der skal indkaldes til et ekstra møde, hvis tre medlemmer begærer det.
Såfremt både formanden og næstformanden er fraværende, vælger udvalget en mødeleder.

§ 45 Beslutninger

Kontrolkomitéen er beslutningsdygtig, når fire medlemmer er til stede. Bestemmelserne i § 28, stk. 2 og stk. 3 og § 29 gælder tilsvarende.

§ 46 Særlige opgaver

Kontrolkomitéen kan afgive udtalelse til Præsidiet om tolkning af Helsingforsaftalen, andre aftaler om nordisk samarbejde, denne forretningsorden samt andre interne bestemmelser.

6. Sagernes behandling før beslutning

§ 47 Fremsættelse af forslag

Alle sager skal fremsættes skriftligt og indeholde forslag til beslutning. De kan tilbagekaldes af det samme organ eller de samme medlemmer, som har fremsat dem.

En suppleant, som ikke er indtrådt i stedet for et medlem, har ret til at underskrive et medlemsforslag, men kan ikke selv fremsætte forslag.

§ 48 Samråd og udtalelser

Der skal være samråd, hvis flere organer berøres af det samme spørgsmål. Præsidiet, udvalgene og Kontrolkomitéen kan fremsætte ønske om en udtalelse fra et andet organ inden for rådet i sager, som er under behandling.

§ 49 Betænkning

Det organ, som har ansvaret for behandlingen af et forslag, afgiver en betænkning med et begrundet forslag til beslutning, som rettes til det organ, som skal slutbehandle sagen.

Et medlem har ret til at føje et forbehold til en betænkning eller en udtalelse i henhold til § 48. Hvis det indeholder et forslag til beslutning, skal det affattes i samme form som betænkningen eller udtalelsen.

§ 50 Tidspunkt for slutbehandling

En betænkning må ikke behandles af plenarforsamlingen før dagen efter, at betænkningen blev tilgængelig for medlemmerne, medmindre forsamlingen beslutter det med to tredjedeles flertal.

§ 51 Mulighed for debat

Inden plenarforsamlingen træffer beslutning i en sag, skal medlemmerne have mulighed for en debat.

§ 52 Tilbagesendelse

Plenarforsamlingen har mulighed for at sende en betænkning tilbage til det organ, som har afgivet den. Hvis det foreslås under en igangværende debat, skal denne afbrydes og medlemmerne gives ret til at udtale sig og træffe beslutning om forslaget. Godkendes dette, afbrydes behandlingen af sagen. I modsat fald genoptages debatten. Der tages stilling til et nyt forslag om tilbagesendelse, når debatten er afsluttet.

§ 53 Udsættelse af sager

Plenarforsamlingen kan udskyde behandlingen af en sag til et senere tidspunkt på sessionen eller til en senere session. Sidstnævnte kræver to tredjedeles flertal og medfører, at sagen forberedes på ny. I øvrigt gælder det samme som i henhold til § 52.

§ 54 Nyt forslag

Hvis et valgt medlem ønsker at fremsætte et andet forslag i en sag, end der er gjort rede for i betænkningen, skal det affattes skriftligt og uddeles til medlemmerne, hvis det ikke er indlysende, hvad der menes. Under igangværende debatter kan medlemmet få ordet straks for at fremsætte forslaget uden at begrunde det. Sagen skal udskydes til et senere tidspunkt på sessionen, hvis en tredjedel af de tilstedeværende valgte medlemmer er enige om det.

7. Debatter og beslutninger i plenarforsamlingen

§ 55 Talerrækkefølge

Præsidiet kan fastsætte regler for talerrækkefølgen. Såfremt der ikke er fastsat sådanne regler, følges den rækkefølge som tilmeldingerne til talerlisten er kommet i.

§ 56 Korte bemærkninger

Uanset talerrækkefølgen har et medlem, som direkte er berørt af et hovedindlæg, ret til at få ordet for højst to korte bemærkninger. Medmindre andet er bestemt i reglerne i henhold til § 21, kan mødelederen også give et andet medlem ordet for højst to korte bemærkninger.

En kort bemærkning må kun indeholde oplysninger, rettelser eller imødegåelser og må højst vare to minutter, medmindre andet er bestemt i reglerne i henhold til § 21.

§ 57 Taletid

Plenarforsamlingen kan på Præsidiets eller mødelederens forslag begrænse indlæggenes længde i en debat eller under en del af sessionen. En sådan beslutning kan tages under en igangværende debat.

§ 58 Afslutning af en debat

På forslag af mødelederen eller fem valgte medlemmer kan forsamlingen med to tredjedeles flertal beslutte, at debatten i en sag skal afsluttes. Et sådant forslag kan ikke debatteres.

§ 59 Beslutninger

Når debatten i en sag er afsluttet, tager plenarforsamlingen en beslutning. Alle sager afgøres ved afstemning.

§ 60 Interne beslutninger

Interne beslutninger dokumenteres i Nordisk Råds årsberetning i henhold til § 33.

§ 61 Afstemning

En afstemning skal være åben og foretages ved navneopråb eller ved afstemningsanlæg. Det er muligt at stemme ja eller nej eller afstå fra at stemme. I tilfælde af stemmelighed trækkes der lod om udfaldet.

Ved afstemning skal uforenelige forslag først stilles op mod hinanden, indtil der kun foreligger et modforslag til hovedforslaget. Dette sættes op mod hovedforslaget i den endelige afstemning.

§ 62 Spørgsmål

De valgte medlemmer kan stille spørgsmål til en regering, et landsstyre, en landskabsregering, Naalakkersuisut eller ministerrådet. Mundtlige spørgsmål skal stilles og besvares under en særlig spørgetid, som på forslag af Præsidiet kan etableres i henhold til § 17. Skriftlige spørgsmål skal besvares senest seks uger efter, at den, som spørgsmålet er stillet til, har fået det i hænde.

8. Valg

§ 63 Valgkomitéen

Valgkomitéen består af syv medlemmer. Medlemmerne vælges af plenarforsamlingen. Valgkomitéen udpeger selv formand og næstformand.

§ 64 Beslutning

Valgkomitéen er beslutningsdygtig, når fire medlemmer er til stede. Bestemmelserne i § 28, stk. 2 og stk. 3 og § 29 gælder tilsvarende.

§ 65 Indstillinger

Partigrupperne og medlemmer, som ikke tilhører nogen partigruppe, indstiller inden et tidspunkt bestemt af Valgkomitéen kandidater til de valg, som foretages af plenarforsamlingen.

Delegationerne indstiller dog Nordisk Råds præsident og vicepræsident, samt medlemmer til Den Nordiske Investeringsbanks kontrolkomité og Nordisk Kulturfonds styrelse.

Ved indstillingerne skal der efterstræbes balance mellem landene og mellem kvinder og mænd, og der skal om muligt tages hensyn til tilhørsforhold til nationale udvalg.

§ 66 Mandatperioder

Alle ordinære opdrag gælder for det følgende kalenderår, medmindre andre særlige forhold foreskrives.

§ 67 Valgkomitéens forslag

Valgkomitéen udarbejder forslag om navne og, hvis det behøves, antal medlemmer. I denne forbindelse skal § 65, stk. 2 iagttages.

Plenarforsamlingen kan henvise komitéens forslag til fornyet behandling, men ikke ændre det. Hvis det ikke vedtages, skal der foretages en hemmelig afstemning, hvis det begæres i henhold til § 68 eller § 69.

§ 68 Valg af én person

Hvis der alene skal vælges én person, skal der foretages en hemmelig afstemning, hvis et valgt medlem begærer det.

§ 69 Forholdstalsvalg

Hvis der skal vælges to eller flere personer, skal der foretages et hemmeligt og skriftligt forholdstalsvalg, hvis det kræves af mindst så mange medlemmer, som svarer til antallet af tilstedeværende medlemmer divideret med antallet af personer, som skal vælges plus en.

§ 70 Kandidatlister

Hvis der skal afholdes forholdstalsvalg, skal forhandlingerne om nødvendigt afbrydes for at give tilstrækkelig tid til oprettelse af kandidatlister. Listen må ikke indeholde flere navne, end det antal medlemmer som skal vælges, og skal angive kandidaterne i den rækkefølge, som de ønskes valgt. Listen skal underskrives af mindst to valgte medlemmer og indleveres til sekretariatet senest på det tidspunkt, som angives af mødelederen. Listerne nummereres i den rækkefølge, de kommer ind. Den, der stemmer, skal på stemmesedlen angive nummeret på en kandidatliste.

§ 71 Valgmetode

Ved forholdstalsvalg bestemmes resultatet i overensstemmelse med heltalsmetoden (d’Hondts metode). I hver runde af afstemningen vælges en person fra den liste, som har den største kvotient. En listes kvotient er lig med antallet af stemmer, så længe ingen fra listen er valgt. Når en person er valgt, divideres tallet med to, herefter erstattes to med tre osv. I tilfælde af stemmelighed eller lige store kvotienter, trækkes der lod om udfaldet. Kandidaterne vælges på baggrund af den rækkefølge, som de er opført på listen.

§ 72 Suppleringsvalg

Hvis der opstår behov for suppleringsvalg mellem sessionerne, foretages det af Præsidiet på baggrund af indstillinger i henhold til § 65 og forslag fra Valgkomitéen inden et tidspunkt, som er bestemt af Præsidiet.

§ 73 Stedfortrædere

Hvis et medlem i et andet organ end plenarforsamlingen eller Kontrolkomitéen er fraværende, vælger partigruppen en stedfortræder, som skal være medlem af eller suppleant i rådet. For medlemmer, som ikke tilhører nogen partigruppe, vælger partiet en stedfortræder. Færøernes, Grønlands og Ålands delegationer vælger stedfortrædere, hvis de ordinære medlemmer er fraværende. Stedfortrædere er i alle organer omfattet af de samme regler som medlemmer.

9. Øvrige bestemmelser

§ 74 Sprog

De nordiske landes sprog anses for at være ligeværdige ved Nordisk Råds møder. Rådets officielle sprog er dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk.

Tolkning til og fra finsk og islandsk fra og til dansk, norsk eller svensk skal ske ved behov. Der tolkes ikke mellem dansk, norsk og svensk.

Vigtige dokumenter bør oversættes til og fra finsk og islandsk fra og til dansk, norsk eller svensk. Der oversættes ikke mellem dansk, norsk og svensk.

Præsidiet fastsætter retningslinjer for tolkning og oversættelser.

På sekretariatsniveau anvendes dansk, norsk og svensk. Der bør til enhver tid blandt de ansatte hos rådssekretariatet findes personale der har grundige kundskaber i hvert af de nordiske landes sprog.

§ 75 Opdrag i rådets organer

Et valgt medlem skal, medmindre særlige grunde foreligger, mindst være medlem af Præsidiet, et udvalg eller Kontrolkomitéen.

§ 76 Habilitet

Ingen må deltage i behandlingen af en sag, som direkte berører ham eller hende eller en nærtstående.

§ 77 Ordensregler

Ingen må under et møde udtale sig utilbørligt om en anden eller anvende forulempende udtryk eller i øvrigt i ord eller handling optræde på en måde, der strider mod god orden. Tilhørere, som optræder forstyrrende, kan bortvises. Hvis der opstår uorden, kan mødelederen bortvise samtlige tilhørere.

§ 78 Rådets sekretariat

Rådets sekretariat har ansvaret for gennemførelsen af møder og skal samarbejde med delegationssekretariatet i det land, hvor mødet afholdes.

Præsidiet ansætter personale og fastsætter regler for arbejdet i rådets sekretariat. Rådets sekretariat forbereder de sager, som behandles i rådets organer og skal i den forbindelse samarbejde med delegationernes og partigruppernes sekretariater.

§ 79 Delegationerne

Hver delegation vælger en formand og en næstformand.

Hver delegation skal sørge for, at beslutninger følges op nationalt.

§ 80 Registrering af partigrupper

Præsidiet kan fastsætte regler om registrering af partigrupper og deres medlemmer.

§ 81 Partistøtte

En partigruppe får økonomisk støtte til sit arbejde, hvis den inden begyndelsen af det år, støtten vedrører, dokumenterer over for sekretariatet, at den opfylder kravene i § 9. Hvis en partigruppe forandres, således at den ikke længere opfylder disse krav, skal partigruppen i det kommende år kun tildeles støtte som mandatbeløb for de tilbageværende medlemmer.

Støtten består af et grundbeløb, som er ens for alle grupper, samt et mandatbeløb for hvert medlem. Præsidiet bestemmer beløbene i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det pågældende år.

Supplerende regler for partistøtte fastsættes af Præsidiet.

§ 82 Støtte til enkeltmedlemmer

Et medlem, som ikke tilhører nogen partigruppe, modtager det samme mandatbeløb, dog ikke hvis en eksisterende partigruppe modtager mandatbeløb for medlemmet i henhold til § 81.

§ 83 Regnskab

Partigrupper og medlemmer, som ikke tilhører nogen partigruppe, som har oppebåret støtte i henhold til § 81 eller § 82, skal senest den 15. maj indlevere et regnskab for det foregående år. Kontrolkomitéen gennemgår regnskabet på sit første møde efter den 15. maj. Plenarforsamlingen kan fastsætte yderligere regler for regnskabet.

§ 84 Fravigelse fra forretningsordenen

I særlige tilfælde kan plenarforsamlingen på forslag af Præsidiet med to tredjedeles flertal beslutte at fravige bestemmelserne i denne forretningsorden.

Gældende forretningsorden. Trådt i kraft den 1. januar 2017 og efterfølgende ændret jf. herunder.

__________

 

§§ 22 og 39 blev ændret som følge af en beslutning ved Nordisk Råds 70. session i Oslo den 1. november 2018. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2019

§ 74 blev ændret som følge af en beslutning ved Nordisk Råds 70. session i Oslo den 31. oktober 2018. Ændringen trådte i kraft den 1. januar 2020.

§§ 44, 65 og 83 blev ændret som følge af en beslutning ved Nordisk Råds 71. session i Stockholm den 31. oktober 2019. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2020.

§§ 44 og 65 blev ændret som følge af en beslutning ved beslutning Nordisk Råds 73. session i København den 4. november 2021.

§§ 24a blev tilføjet og 36 blev ændret som følge af beslutning ved Nordisk Råds 73. session den 4. november 2021.