Arbetsordning för Nordiska rådet

1. Rådets organisation och sessioner

§ 1 Rådets organ

Rådets organ är enligt Helsingforsavtalet plenarförsamlingen, presidiet och utskotten. Församlingen väljer också en kontrollkommitté och en valkommitté.

§ 2 Sessioner

Minst en ordinarie session hålls varje år. Under en sådan fastställs tid och plats för den följande. Presidiet kan ändra detta beslut om särskilda skäl uppkommer.

Extra session eller temasession hålls när presidiet beslutar det eller minst två regeringar eller 25 valda medlemmar begär det. Tid och plats beslutas av presidiet.

§ 3 Plenarförsamlingen

Plenarförsamlingen är rådets högsta beslutande organ. Sammansättningen föreskrivs i Helsingforsavtalet liksom att församlingen kan anta rekommendationer, fatta andra beslut och avge yttranden till en eller flera regeringar eller till ministerrådet.

§ 4 Presidiet

Presidiet är rådets högsta beslutande organ när plenarförsamlingen inte är samlad och har då samma befogenheter som den. Det leder rådets verksamhet och tillser att den samordnas med verksamheten i parlamenten och i internationella organisationer.

§ 5 Utskotten

Rådet har fyra utskott: Utskottet för kunskap och kultur i Norden, Utskottet för ett hållbart Norden, Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden och Utskottet för välfärd i Norden. De bereder ärenden inom sina områden innan de slutbehandlas.

§ 6 Kontrollkommittén

Kontrollkommittén utövar parlamentarisk kontroll över verksamhet som finansieras med gemensamma nordiska medel liksom annan granskning som plenarförsamlingen beslutar.

§ 7 Valkommittén

Valkommittén förbereder och lägger fram förslag till de val som plenarförsamlingen förrättar.

§ 8 Delegationer

Helsingforsavtalet fastställer vilka delegationer som finns och hur de är sammansatta.

§ 9 Partigrupper

De valda medlemmarna kan bilda partigrupper. En sådan ska ha minst fyra medlemmar från två länder.

2. Plenarförsamlingen

§ 10 Medlemmar

Vid början av en session fastställer plenarförsamlingen en lista över närvarande medlemmar och suppleanter. Ändringar i listan fastställs av församlingen och får inte ske under pågående debatt eller annan ärendebehandling.

§ 11 Platser i sessionssalen

De valda medlemmarna och regeringsföreträdarna intar, varje grupp för sig, de platser i sessionssalen som presidiet har bestämt.

§ 12 President och vicepresident

President och vicepresident för följande kalenderår utses vid ordinarie session bland valda medlemmar från det land där nästa ordinarie session ska hållas.

§ 13 Observatörer

Sametingen i Finland, Norge och Sverige har genom Samiska parlamentariska rådet observatörsställning med rätt att yttra sig i generaldebatten och i övrigt enligt presidiets beslut.

§ 14 Gäster

Ungdomens Nordiska råd inbjuds till Nordiska rådets sessioner med rätt att yttra sig i generaldebatten och i övrigt enligt presidiets beslut.

Företrädare för folkvalda organ och andra personer kan inbjudas till en session av presidiet, som då bestämmer om yttranderätt.

§ 15 Mötesledning

Förhandlingarna leds av presidenten eller annan ledamot av presidiet. Den som har deltagit i debatten i ett ärende får inte leda förhandlingarna i samma ärende.

§ 16 Offentlighet

Mötena är offentliga om inte plenarförsamlingen beslutar annat på grund av speciella förhållanden.

§ 17 Dagordning

Vid början av en session fastställer plenarförsamlingen efter förslag av presidiet en dagordning som upptar de ärenden som ska behandlas under sessionen och anger tider för församlingens möten. Ändringar kan senare beslutas med två tredjedels majoritet.

§ 18 Beslutförhet

Plenarförsamlingen är beslutför när minst 44 valda medlemmar eller suppleanter som inträtt i deras ställe är närvarande. I ett ärende där enligt Helsingforsavtalet endast vissa länder har rösträtt krävs att minst hälften av dessa länders företrädare är närvarande.

§ 19 Beredningstvång

Varje ärende ska beredas antingen av presidiet, av ett utskott eller av kontrollkommittén innan det slutbehandlas av plenarförsamlingen. Val ska beredas av valkommittén.

§ 20 Protokoll

Vid varje session förs protokoll som upptar ärenden, uttalanden och fattade beslut med uppgift om förslag, yrkanden, beslutsordning, resultat av omröstning och namnen på dem som yttrat sig. Ett fullständigt protokoll över gjorda inlägg förs vid ordinarie session och efter beslut av presidiet även vid annan session.

Vid övriga sessioner kan protokoll föras skriftligt, genom ljud- eller bildupptagning.

§ 21 Kompletterande regler

Vid början av en session fastställer plenarförsamlingen på förslag av presidiet kompletterande regler för sessionen. Dessa kan senare ändras med två tredjedels majoritet efter presidiets hörande.

3. Presidiet

§ 22 Sammansättning

Presidiet består av presidenten, vicepresidenten och högst 13 andra valda medlemmar. Alla länder och partigrupper ska vara representerade.

§ 23 Färöarna, Grönland och Åland

Vid möten där frågor behandlas som berör Färöarna, Grönland eller Åland får en vald medlem därifrån närvara med rätt att yttra sig och väcka förslag.

§ 24 Rätt att delta

Ungdomens Nordiska råd har rätt att delta i presidiets möten. Företrädaren kan delta i presidiets debatter, men inte i dess beslut.

24 a § Utvidgad observatörsställning

Sametingen i Finland, Norge och Sverige har genom Samiska parlamentariska rådet utvidgad observatörsställning med rätt att delta i presidiets möten. Rätten att delta omfattar inte rösträtt.

§ 25 Kallelse och dagordning för sessioner

Presidiet utfärdar kallelse till en session senast en månad i förväg och anger därvid vilka ärenden som föreslås behandlade. Vid början av en session lägger presidiet fram ett förslag till dagordning som särskilt beaktar aktuella frågor. Varje medlem har rätt att föreslå presidiet ärenden på dagordningen.

§ 26 Arbetsfördelning och mötesplanering

Presidiet beslutar vilka organ som ska bereda ärendena och verkar allmänt för en ändamålsenlig planering.

Presidiet fastställer en årlig mötesplan för rådets organ.

§ 27 Särskilda uppgifter

Utöver vad som sägs i § 4 ska presidiet handlägga övergripande politiska och administrativa frågor, däribland budget för Nordiska rådet och för Nordiska ministerrådet, samt bereda utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

§ 28 Beslut

Presidiet är beslutfört med minst hälften av medlemmarna. I ett ärende där enligt Helsingforsavtalet endast vissa länder har rösträtt krävs att minst hälften av dessa länders företrädare är närvarande.

Vid lika röstetal har mötesledaren utslagsröst.

Beslut kan fattas genom skriftligt förfarande om beslutsfattande medlemmar förenar sig om det. Skriftligt svar ska föreligga.

§ 29 Beslutsreferat

Presidiet, utskott och kommittéer upprättar beslutsreferat från sina möten. Alla beslutspunkter godkänns på mötet. Referat som godkänts av mötesledaren skickas ut senast 14 dagar efter att mötet har hållits och justeras på nästa möte.

Referat offentliggörs på Nordiska rådets webbplats.

§ 30 Möten

Om inte presidiet beslutar annat är dess möten inte offentliga. Företrädare för delegationernas och partigruppernas sekretariat har rätt att närvara, om inte speciella skäl föreligger. Presidiet kan också inbjuda andra personer att närvara och yttra sig vid dess möten.

§ 31 Delegering

Presidiet kan delegera sin rätt att fatta beslut i ärenden eller grupper av ärenden till annat organ inom rådet eller till en eller flera medlemmar av presidiet eller till rådsdirektören.

§ 32 Arbetsgrupper och andra beredningsorgan

Presidiet kan tillsätta arbetsgrupper för särskilda uppgifter och bestämmer då sammansättning samt fastställer mandat med angivande av uppgifter, befogenheter och tidsram. Den ordinarie ärendeberedningen enligt § 19 berörs inte av sådana initiativ.

§ 33 Berättelse

Presidiet avger varje år en berättelse till plenarförsamlingen om den samlade verksamheten.

4. Utskotten

§ 34 Tillsättning och sammansättning

Varje utskott ska ha 16–18 medlemmar. Varje utskott ska ha en ordförande och en vice ordförande. Plenarförsamlingen utser medlemmar samt ordförande och vice ordförande. Vid förfall för både ordföranden och vice ordföranden utser utskottet en mötesledare.

§ 35 Rätt att delta

Medlemmar av regering, landsstyre, landskapsregering eller Naalakkersuisut får delta i utskottens överläggningar, men inte i deras beslut.

I utskott utan företrädare för Färöarna, Grönland eller Åland får en vald medlem därifrån delta. Efter överenskommelse med de danska respektive finska medlemmarna av utskottet får en sådan medlem delta i beslut i stället för en av dessa.

Ungdomens Nordiska råd har rätt att delta i utskottens möten. Företrädaren kan delta i utskottens debatter, men inte i deras beslut.

§ 36 Utvidgad observatörsställning

Sametingen i Finland, Norge och Sverige har genom Samiska parlamentariska rådet utvidgad observatörsställning med rätt att delta i utskottsmöten. Rätten att delta omfattar inte rösträtt.

§ 37 Beslut

Bestämmelserna i § 28 och § 29 äger motsvarande tillämpning.

§ 38 Möten och offentlighet

Utskotten håller möten enligt bestämmelserna i § 26 andra stycket. Extra möte kan beslutas av utskottsordföranden och ska inkallas om en fjärdedel av utskottets ordinarie medlemmar begär det.

Mötena är inte offentliga om inte ett utskott i ett särskilt fall beslutar annat. I övrigt äger bestämmelserna i § 30 motsvarande tillämpning.

§ 39 Möteshandlingar

Kallelse till möte bör sändas ut en månad i förväg. Dagordning med tillhörande material ska vara tillgänglig för alla berörda senast två veckor före mötet.

§ 40 Deputationer

Deputationer får ges tillträde för att framföra sina synpunkter enligt riktlinjer som fastställs av presidiet.

§ 41 Uppgifter

Utöver att bereda de ärenden som presidiet hänvisar till dem ska utskotten följa utvecklingen inom sina områden.

Varje utskott ska ha en aktuell verksamhetsplan.

§ 42 Samarbete med nationella och internationella utskott

Utskotten ska sträva efter samarbete med motsvarande organ i parlament och internationella organisationer.

§ 43 Ytterligare regler

Presidiet kan besluta om övergripande regler för utskottens arbete.

5. Kontrollkommittén

§ 44 Tillsättning och sammansättning

Till kontrollkommittén utser plenarförsamlingen ordförande och vice ordförande samt ytterligare fem medlemmar och personliga ersättare för dessa. Alla länder och partigrupper ska vara representerade. Inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.

Ingen av de valda eller deras personliga ersättare får vara eller under föregående kalenderår ha varit medlem eller ersättare i presidiet eller Nordisk Kulturfonds styrelse. När kontrollkommittén handlägger ärenden som rör en partigrupp är den medlem i kontrollkommittén som är medlem i partigruppen jävig att handlägga ärendet.

Bestämmelserna i § 23 och § 30 äger motsvarande tillämpning. Extra möte kan beslutas av ordföranden och ska inkallas om tre medlemmar begär det.
Vid förfall för både ordföranden och vice ordföranden utser utskottet en mötesledare.

§ 45 Beslut

Kontrollkommittén är beslutför när fyra medlemmar är närvarande. Bestämmelserna i § 28 andra och tredje stycket och § 29 äger motsvarande tillämpning.

§ 46 Särskilda uppgifter

Kontrollkommittén kan avge utlåtande till presidiet om tolkningen av Helsingforsavtalet, andra avtal om nordiskt samarbete, denna arbetsordning och andra interna bestämmelser.

6. Ärendenas handläggning före beslut

§ 47 Väckande av förslag

Alla ärenden ska väckas skriftligen och innehålla förslag till beslut. De kan återkallas av samma organ eller samma medlemmar som har väckt dem.

En suppleant som inte har inträtt i en medlems ställe har rätt att underteckna ett medlemsförslag men kan inte själv väcka förslag.

§ 48 Samråd och yttranden

Samråd ska ske om flera organ berörs av samma fråga. Presidiet, utskotten och kontrollkommittén kan begära yttranden av annat organ inom rådet i ärenden under handläggning.

§ 49 Betänkande

Det organ som ansvarar för beredningen av ett ärende avger ett betänkande med ett motiverat förslag till beslut till det organ som har att slutbehandla ärendet.

En medlem har rätt att foga en reservation till ett betänkande eller ett yttrande enligt § 48. Om den innefattar ett förslag till beslut, ska detta följa ordningen i betänkandet respektive yttrandet.

§ 50 Tid för slutbehandling

Ett betänkande får inte behandlas av plenarförsamlingen förrän dagen efter den dag då det blev tillgängligt för medlemmarna, om inte församlingen medger det med två tredjedels majoritet.

§ 51 Möjlighet till debatt

Innan plenarförsamlingen fattar beslut i ett ärende ska medlemmarna ha tillfälle till debatt.

§ 52 Återsändning

Plenarförsamlingen kan sända tillbaka ett betänkande till det organ som har avgett det. Om det föreslås under pågående debatt, ska denna avbrytas och medlemmarna ges rätt att uttala sig och besluta om förslaget. Godkänns detta, avbryts ärendets behandling. I annat fall återupptas debatten. Ett nytt förslag till återsändning prövas när debatten är avslutad.

§ 53 Uppskov med ärenden

Plenarförsamlingen kan uppskjuta behandlingen av ett ärende till en senare tidpunkt under sessionen eller till en senare session. Det senare kräver två tredjedels majoritet och medför att ärendet upptas till ny beredning. I övrigt gäller detsamma som enligt § 52.

§ 54 Nytt yrkande

Vill en vald medlem framställa ett annat yrkande i ett ärende än som redovisas i betänkandet, ska det avfattas skriftligt och delas ut till medlemmarna, om det inte är uppenbart vad som avses. Under pågående debatt kan medlemmen få ordet omedelbart och framställa yrkandet utan att behöva motivera det. Ärendet ska uppskjutas till en senare tidpunkt under sessionen, om en tredjedel av de närvarande valda medlemmarna förenar sig om det.

7. Debatter och beslut i plenarförsamlingen

§ 55 Talarordning

Presidiet kan fastställa regler för talarordningen. Saknas sådana regler, följs ordningen för anmälningarna till talarlistan.

§ 56 Replikrätt

Oberoende av talarordningen ska medlem som direkt berörs av ett huvudanförande ges ordet för högst två repliker. Om inte annat bestämts i reglerna enligt § 21 kan mötesledaren också ge annan medlem ordet för högst två repliker.

En replik får endast innehålla upplysning, rättelse eller bemötande och får högst ta två minuter, om inte annat bestämts i reglerna enligt § 21.

§ 57 Talartid

Plenarförsamlingen kan på förslag av presidiet eller mötesledaren begränsa inläggens längd i en debatt eller under en del av sessionen. Ett sådant beslut kan fattas under pågående debatt.

§ 58 Avslutande av debatt

På förslag av mötesledaren eller fem valda medlemmar kan församlingen med två tredjedels majoritet besluta att debatten i ett ärende ska avslutas. Ett sådant förslag får inte debatteras.

§ 59 Beslut

När debatten i ett ärende är avslutad, fattar plenarförsamlingen beslut. Alla ärenden avgörs genom omröstning.

§ 60 Interna beslut

Interna beslut dokumenteras i Nordiska rådets verksamhetsberättelse enligt § 33.

§ 61 Omröstning

En omröstning är öppen och företas genom namnupprop eller med omröstningsapparat. Det är möjligt att rösta ja eller nej eller att avstå från att rösta. Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid omröstning ställs först oförenliga motförslag till huvudförslaget mot varandra tills endast ett kvarstår. Det ställs i en slutvotering mot huvudförslaget.

§ 62 Frågor

De valda medlemmarna kan ställa frågor till regering, landsstyre, landskapsregering, Naalakkersuisut eller ministerrådet. En muntlig fråga ska ställas och besvaras vid en särskild frågestund som ordnas på förslag av presidiet enligt vad som anges i reglerna enligt § 17. En skriftlig fråga ska besvaras senast sex veckor efter att den kom mottagaren tillhanda.

8. Val

§ 63 Valkommittén

Valkommittén har sju medlemmar. Medlemmarna väljs av plenarförsamlingen. Valkommittén utser själv ordförande och vice ordförande.

§ 64 Beslut

Valkommittén är beslutför när fyra medlemmar är närvarande. Bestämmelserna i § 28 andra och tredje stycket och § 29 äger motsvarande tillämpning.

§ 65 Nomineringar

Partigrupperna och medlemmar som inte tillhör någon partigrupp får, inom tid som valkommittén bestämmer, nominera kandidater till val som förrättas av plenarförsamlingen.

Delegationerna nominerar dock Nordiska rådets president och vicepresident samt medlemmar till Nordiska investeringsbankens kontrollkommitté och Nordisk Kulturfonds styrelse.

Vid nomineringarna ska balans eftersträvas mellan länderna och mellan kvinnor och män, samt om möjligt hänsyn tas till nationell utskottstillhörighet.

§ 66 Mandattider

Varje ordinarie uppdrag gäller för följande kalenderår om inte annat särskilt föreskrivs.

§ 67 Förslag av valkommittén

Valkommittén upprättar förslag till namn och, om det behövs, antal medlemmar. Därvid ska vad som sägs i § 65 andra stycket iakttas.

Plenarförsamlingen kan återförvisa kommitténs förslag men inte ändra det. Om det inte antas, ska val med slutna sedlar förrättas om det begärs enligt § 68 eller § 69.

§ 68 Val av en person

Om endast en person ska utses, sker val med slutna sedlar om en vald medlem begär det.

§ 69 Proportionellt val

Om två eller flera ska utses, förrättas proportionellt val med slutna sedlar, om det begärs av så många medlemmar som svarar mot antalet närvarande delat med antalet som ska utses plus ett.

§ 70 Kandidatlistor

Om proportionellt val ska förrättas, ska förhandlingarna vid behov avbrytas för att bereda skälig tid för upprättande av kandidatlistor. En sådan får uppta högst så många namn som de som ska väljas och ska ange kandidaterna i den ordning de önskas valda. En lista ska undertecknas av minst två valda medlemmar och lämnas till sekretariatet senast vid den tidpunkt som anges av mötesledaren. Listorna numreras i den ordning de kommer in. Den som röstar ska på valsedeln ange numret på en kandidatlista.

§ 71 Valmetod

Vid proportionellt val bestäms utgången enligt heltalsmetoden (d´Hondts metod). I varje omgång av röstningen utses en person från den lista som har störst jämförelsetal. En listas jämförelsetal är lika med antalet röster så länge ingen har utsetts från listan. Sedan en person har utsetts delas talet med två, sedan två utsetts med tre osv. Vid lika röstetal eller jämförelsetal avgör lotten. Inom en lista utses kandidaterna i den ordning de upptagits.

§ 72 Fyllnadsval

Om behov av fyllnadsval uppkommer mellan sessionerna företas de av presidiet, efter nomineringar enligt § 65 inom tid som presidiet bestämmer och på förslag av valkommittén. Justering av styrkeförhållandet mellan partigrupperna genomförs i samband med Nordiska rådets session och efter genomförda parlamentsval. Om förändringar i styrkeförhållandet mellan partigrupperna sker, justeras styrkeförhållandet löpande under året. Justering av ordförandeposter i utskotten och kontrollkommittén genomförs i samband med Nordiska rådets session.

§ 73 Ersättare

Vid förfall för en medlem i annat organ än plenarförsamlingen eller kontrollkommittén utser partigruppen en ersättare som ska vara medlem eller suppleant i rådet. För medlemmar som inte tillhör någon partigrupp utser partiet ersättare. Färöarnas, Grönlands och Ålands delegationer utser ersättare vid förfall för ordinarie medlem. För ersättare gäller i alla organ detsamma som för medlem.

9. Övriga bestämmelser

§ 74 Språk

De nordiska ländernas språk anses vara likvärdiga vid Nordiska rådets möten. Rådets officiella språk är danska, finska, isländska, norska och svenska.

Tolkning till och från finska och isländska från och till danska, norska eller svenska ska ske vid behov. Det tolkas inte mellan danska, norska och svenska.

Viktiga dokument bör översättas till och från finska och isländska från och till danska, norska eller svenska. Det översätts inte mellan danska, norska och svenska.

Presidiet fastställer riktlinjer för tolkning och översättning.

På sekretariatsnivå används danska, norska och svenska. Bland de anställda i rådets sekretariat bör det alltid finnas personal som har goda kunskaper i vart och ett av de nordiska ländernas språk.

§ 75 Uppdrag i rådets organ

Vald medlem ska, om inte synnerliga skäl föreligger, vara medlem i minst endera presidiet, ett utskott eller kontrollkommittén.

§ 76 Jäv

Ingen får delta i behandlingen av ett ärende som direkt rör honom eller henne eller någon närstående.

§ 77 Ordningsregler

Ingen får vid möte uttala sig otillbörligt om annan eller begagna förolämpande uttryck eller på annat sätt i ord eller handling uppträda i strid mot god ordning. Åhörare som uppträder störande kan utvisas. Om oordning uppstår kan mötesledaren utvisa samtliga åhörare.

§ 78 Rådets sekretariat

För genomförandet av möten svarar rådets sekretariat som har att samverka med delegationssekretariatet i det land där mötet hålls.

Presidiet anställer personal och fastställer regler för arbetet i rådets sekretariat. Detta förbereder de ärenden som behandlas i rådets organ och ska därvid samverka med delegationernas och partigruppernas sekretariat.

§ 79 Delegationerna

Delegationerna väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

Varje delegation ska bevaka att beslut genomförs i det egna landet.

§ 80 Registrering av partigrupper

Presidiet får fastställa regler för registrering av partigrupper och deras medlemmar.

§ 81 Stöd till partigrupperna

En partigrupp får ekonomiskt stöd för sin verksamhet, om den före det år som avses redovisar för sekretariatet att den uppfyller kraven i § 9. Om en partigrupp förändras så att den inte längre uppfyller dessa krav, utgår för följande år endast mandatbelopp för kvarvarande medlemmar.

Stöd utgår med ett grundbelopp som är lika för alla grupper samt ett mandatbelopp för varje medlem. Presidiet bestämmer beloppen i samband med budgeten för det år det gäller.

Kompletterande regler för stöd till partigrupper fastställs av presidiet.

§ 82 Stöd till enskilda medlemmar

En medlem som inte tillhör någon partigrupp erhåller samma mandatbelopp, dock inte om någon befintlig partigrupp uppbär mandatbelopp för medlemmen enligt § 81.

§ 83 Redovisning

Partigrupper och medlemmar som inte tillhör någon partigrupp som har uppburit stöd enligt § 81 eller § 82 ska senast den 15 maj lämna en redovisning för det föregående året. Kontrollkommittén granskar redovisningen vid sitt första möte efter den 15 maj. Plenarförsamlingen kan fastställa ytterligare regler för redovisningen.

§ 84 Avvikelse från arbetsordningen

Plenarförsamlingen kan i ett särskilt fall avvika från denna arbetsordning, på förslag av presidiet och med två tredjedels majoritet.

Gällande arbetsordning. Trädde i kraft den 1 januari 2017 och har därefter ändrats enligt nedan.

__________

 

§§ 22 och 39 ändrades efter beslut vid Nordiska rådets 70:e session i Oslo den 1 november 2018. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2019.

§ 74 ändrades efter beslut vid Nordiska rådets 70:e session i Oslo den 31 oktober 2018. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2020.

§§ 44, 65 och 83 ändrades efter beslut vid Nordiska rådets 71:a session i Stockholm den 31 oktober 2019. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2020.

§§ 44 och 65 ändrades efter beslut vid Nordiska rådets 73:e session i Köpenhamn den 4 november 2021.

§§ 24a tillkom och 36 ändrades efter beslut vid Nordiska rådets 73:e session den 4 november 2021.