Starfsreglur Norðurlandaráðs

1. Skipulag ráðsins og þing

1. gr. Stofnanir ráðsins

Stofnanir ráðsins samkvæmt Helsingforssamningnum eru þing, forsætisnefnd og nefndir. Einnig er kosin eftirlitsnefnd og kjörnefnd.

2. gr. Þingfundir

Reglulegt þing er haldið a.m.k. einu sinni á ári. Þingið ákveður stað og stund fyrir næsta þing. Forsætisnefnd er heimilt að breyta þeirri ákvörðun ef sérstakar aðstæður koma upp.

Önnur þing eða þemaþing kemur saman ef forsætisnefnd ákveður slíkt‚ eða ef a.m.k. tvær ríkisstjórnir eða tuttugu og fimm fulltrúar óska eftir því. Forsætisnefnd ákveður þá stað og stund.

3. gr. Þingið

Þingið fer með æðsta ákvörðunarvald ráðsins. Í Helsingforssamningnum er kveðið á um skipan þingsins‚ og enn fremur að þingið geti samþykkt tilmæli, tekið aðrar ákvarðanir og gefið álit‚ sem beint er til ríkisstjórna‚ einnar eða fleiri‚ eða til ráðherranefndarinnar.

4. gr. Forsætisnefnd

Forsætisnefnd fer með æðsta ákvörðunarvald ráðsins á milli þingfunda og hefur þá sömu heimildir og þingið hefur ella. Nefndin stjórnar starfsemi ráðsins og sér um að samræma hana starfi þjóðþinga og alþjóðastofnana.

5. gr. Nefndir

Starf ráðsins fer fram í fjórum nefndum: Norrænu þekkingar- og menningarnefndinni, norrænu sjálfbærninefndinni, norrænu hagvaxtar- og þróunarnefndinni og norrænu velferðarnefndinni. Nefndirnar undirbúa mál hver á sínu sviði áður en þau eru tekin til lokaafgreiðslu.

6. gr. Eftirlitsnefnd

Eftirlitsnefnd fer með þingbundið eftirlit með þeirri starfsemi sem kostuð er sameiginlega úr norrænum sjóðum‚ og sér einnig um aðrar úttektir sem þingið ákveður.

7. gr. Kjörnefnd

Kjörnefnd undirbýr og leggur fram tillögur að kjöri sem fer fram á þinginu.

8. gr. Landsdeildir

Helsingforssamningurinn kveður á um hvaða landsdeildir starfi og skipan þeirra.

9. gr. Flokkahópar

Fulltrúum er heimilt að mynda flokkahópa. Hvern hóp skipi a.m.k. fjórir fulltrúar frá a.m.k. tveimur löndum.

2. Þingið

10. gr. Fulltrúar

Við upphaf þingfundar staðfestir þingheimur skrá yfir viðstadda fulltrúa og varamenn. Þingheimur ákveður breytingar á skránni en þær eru þó ekki heimilar meðan á umræðum eða afgreiðslu stendur.

11. gr. Sætaskipan í þingsal

Fulltrúar og fulltrúar ríkisstjórna, hvorir um sig, fá þau sæti í þingsalnum‚ sem forsætisnefnd hefur ákveðið.

12. gr. Forseti og varaforseti

Forseti og varaforseti næsta almanaksárs eru kjörnir á reglulegu þingi úr röðum fulltrúa þess lands þar sem næsta reglulega þing fer fram.

13. gr. Áheyrnarfulltrúar

Samaþingin í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð hafa með fulltingi Þingmannaráðs Sama stöðu áheyrnarfulltrúa og hafa rétt til að tjá sig í almennum þingumræðum og að öðru leyti samkvæmt ákvörðun forsætisnefndar.

14. gr. Boðsgestir

Norðurlandaráði æskunnar er boðið á þing Norðurlandaráðs og er heimilt að tjá sig í almennum þingumræðum og að öðru leyti samkvæmt ákvörðun forsætisnefndar.

Forsætisnefnd er heimilt að bjóða fulltrúum þjóðkjörinna stofnana og öðrum einstaklingum á þingið og ákveður þá hvort þeim skuli veitt málfrelsi.

15. gr. Fundarstjórn

Forseti eða annar fulltrúi forsætisnefndar stjórnar þingfundi. Þátttakendur í umræðu um tiltekið mál geta ekki gegnt fundarstjórn þegar málið er til umræðu.

16. gr. Opnir fundir

Þingfundir eru opnir ákveði þingheimur ekki annað af sérstökum ástæðum.

17. gr. Dagskrá

Við upphaf þingfundar staðfestir þingheimur dagskrártillögu forsætisnefndar þar sem tilgreind eru þau mál sem verða til umfjöllunar á þinginu svo og tímasetningar þingfunda. Heimilt er að breyta henni síðar ef tveir þriðju þingheims ákveða slíkt.

18. gr. Ályktunarhæfi

Þingið er ákvörðunarbært ef a.m.k. fjörutíu og fjórir þingfulltrúar eða varamenn í þeirra stað eru viðstaddir. Komi aðeins nokkur landanna að ákvörðun í tilteknu máli‚ samkvæmt ákvæðum Helsingforssamningsins‚ skal a.m.k. helmingur fulltrúa viðkomandi landa vera viðstaddur.

19. gr. Krafa um undirbúning mála

Fjalla ber um hvert mál í forsætisnefnd, fagnefnd eða eftirlitsnefnd áður en það kemur til lokaafgreiðslu á þingfundi. Kjörnefnd undirbýr kosningar.

20. gr. Fundargerð

Á hverju þingi er færð fundargerð yfir mál, ummæli og ákvarðanir þar sem tilgreindar eru tillögur, tilmæli, röð ákvarðana, niðurstöður atkvæðagreiðslu og nöfn ræðumanna. Á reglulegum þingum eru allar umræður færðar orðréttar í skriflega gerðabók Á öðrum þingum gildi hið sama, hafi forsætisnefnd ákveðið slíkt.

Á öðrum þingum geta fundargerðir verið skriflegar eða upptaka hljóðs eða myndar.

21. gr. Sérreglur

Við upphaf þingfundar staðfestir þingheimur tillögu forsætisnefndar um sérreglur fyrir þingfundinn. Heimilt er að breyta þeim síðar ef tveir þriðju þingheims ákveða slíkt að höfðu samráði við forsætisnefnd.

3. Forsætisnefnd

22. gr. Nefndarskipan

Forsætisnefnd er skipuð forseta, varaforseta og allt að 13 öðrum kjörnum fulltrúum. Öll lönd og allir flokkahópar skulu eiga fulltrúa í nefndinni.

23. gr. Álandseyjar, Færeyjar og Grænland

Við meðferð mála sem varða Álandseyjar, Færeyjar eða Grænland er fulltrúa þeirra heimilt að sitja fund með málfrelsi og tillögurétt.

24. gr. Réttur til þátttöku

Norðurlandaráði æskunnar er heimilt að sitja fundi forsætisnefndar. Fulltrúinn getur tekið þátt í umræðum forsætisnefndar en ekki ákvörðunum hennar.

25. gr. Fundarboð og fundardagskrá fyrir þingin

Forsætisnefnd sendir út fundarboð eigi síðar en mánuði fyrir byrjun þings. Í fundarboðinu skal koma fram hvaða mál er lagt til að verði þar til umfjöllunar. Við upphaf þingfundar leggur forsætisnefnd fram tillögu að dagskrá þar sem sérstakt tillit er tekið til mála sem eru ofarlega á baugi. Öllum fulltrúum er heimilt að leggja fram tillögu til forsætisnefndar að málum sem skulu sett á dagskrá.

26. gr. Verkaskipting og undirbúningur funda

Forsætisnefnd ákveður hvaða nefndir undirbúi tiltekin mál og stuðlar að tilhlýðilegum undirbúningi.

Forsætisnefndin staðfestir árlega fundaáætlun fyrir nefndir ráðsins.

27. gr. Sérstök verkefni

Auk þess sem kveðið er á um í 4. gr. ber forsætisnefnd að fjalla um mikilvæg pólitísk og stjórnsýsluleg málefni, þar á meðal fjárhagsáætlanir Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar og öryggis- og utanríkismál.

28. gr. Ákvarðanir

Forsætisnefnd er ákvörðunarbær ef minnst helmingur fulltrúa er viðstaddur. Komi aðeins nokkur landanna að ákvörðun í tilteknu máli‚ samkvæmt ákvæðum Helsingforssamningsins‚ skal a.m.k. helmingur fulltrúa viðkomandi landa vera viðstaddur.

Þegar atkvæði falla jafnt hefur fundarstjóri oddaatkvæði.

Ákvarðanir er heimilt að taka í skriflegri málsmeðferð beri ákvörðunaraðilum saman um það. Skriflegt svar skal liggja fyrir.

29. gr. Ákvarðanafundargerðir

Forsætisnefnd, fagnefndir og aðrar nefndir færa gerðabækur á fundum sínum. Allar ályktanir eru staðfestar á fundinum. Fundargerðir samþykktar af fundarstjóra eru sendar eigi síðar en 14 dögum eftir fund og leiðréttar á næsta fundi.

Fundargerðir eru birtar á heimasíðu Norðurlandaráðs.

30. gr. Fundir

Ákveði forsætisnefnd ekki annað eru fundir hennar ekki opnir. Fulltrúum frá skrifstofum landsdeilda og flokkahópa er heimilt að sitja fundi mæli sérstakar aðstæður ekki gegn því. Þá er forsætisnefnd heimilt að bjóða öðrum einstaklingum á fundi og veita þeim málfrelsi.

31. gr. Verkaskipting

Forsætisnefnd er heimilt að framselja ákvörðunarrétt sinn í einu eða fleiri málum til ýmist annarra nefnda ráðsins, eins eða fleiri fulltrúa í forsætisnefnd eða framkvæmdastjóra ráðsins.

32. gr. Starfshópar og aðrar undirbúningsnefndir

Forsætisnefnd er heimilt að fela starfshópum að vinna tiltekin verkefni. Nefndin skipar starfshópinn og veitir honum umboð þar sem tilgreind eru viðfangsefni hans, heimildir og tímaáætlun. Það breytir ekki almennum undirbúningi mála sem kveðið er á um í 19. gr.

33. gr. Ársskýrslur

Forsætisnefnd gefur þinginu árlega skýrslu um öll starfssvið ráðsins.

4. Nefndir

34. gr. Nefndaskipan

Hverja nefnd skipa 16–18 fulltrúar. Allar nefndir hafi formann og varaformann. Þing kýs nefndarmenn, formenn og varaformenn. Í forföllum bæði formanns og varaformanns velur nefndin fundarstjóra.

35. gr. Réttur til þátttöku

Fulltrúar ríkisstjórna‚ landsstjórna og Naalakkersuisat geta tekið þátt í umræðum nefnda en ekki ákvörðunum þeirra.

Eigi Álandseyjar, Færeyjar eða Grænland ekki fulltrúa í nefnd er fulltrúa þeirra heimilt að taka þátt í nefndarstarfi. Að höfðu samráði við danska eða finnska nefndarmenn getur slíkur fulltrúi komið að ákvörðunum í stað þeirra.

Norðurlandaráði æskunnar er heimilt að sitja fundi nefndanna. Fulltrúinn getur tekið þátt í umræðum nefndanna en ekki ákvörðunum þeirra.

36. gr. Rýmkuð staða áheyrnarfulltrúa

Samaþingin í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð hafa með fulltingi Þingmannaráðs Sama rýmkaða stöðu áheyrnarfulltrúa með rétt til þátttöku í nefndarfundum þegar fjallað er um mál sem varða hagsmuni Sama. Nefndirnar skera úr um fyrir hvaða fundi og málefni boðið varðar. Réttur til þátttöku nær ekki til atkvæðisréttar.

37. gr. Ákvarðanir

Ákvæði 28. og 29. gr. eiga hér við að breyttu breytanda.

38. gr. Fundir og opinbert aðgengi að þeim

Nefndirnar funda samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 26 gr. Nefndarformenn geta ákveðið að efna til aukafundar og skal boða til hans ef fjórðungur aðalmanna fer fram á það.

Fundir fara fram fyrir luktum dyrum ef nefndin hefur ekki ákveðið annað í sérstöku tilviki. Að öðru leyti eiga ákvæði 30. gr. við.

39. gr. Fundargögn

Fundarboð skulu send út með mánaðar fyrirvara. Fundardagskrá og fundargögn skulu liggja fyrir öllum hlutaðeigandi aðilum eigi síðar en tveimur vikum fyrir fundinn.

40. gr. Sendinefndir

Sendinefndum er heimilt að kynna sjónarmið sín á nefndarfundum í samræmi við reglur sem forsætisnefnd setur.

41. gr. Verkefni

Nefndirnar undirbúa mál‚ sem forsætisnefnd felur þeim og fylgjast með þróun mála á sínu sviði.

Allar nefndir skulu setja sér uppfærða starfsáætlun.

42. gr. Samstarf við þingnefndir og alþjóðlegar nefndir

Nefndirnar skulu leita eftir samstarfi við hliðstæðar nefndir þjóðþinga og hjá alþjóðastofnunum.

43. gr. Viðbótarreglur

Forsætisnefnd er heimilt að setja starfsreglur fyrir nefndirnar.

5. Eftirlitsnefnd

44. gr. Nefndarskipan

Þingið kýs formann, varaformann og fimm almenna fulltrúa í eftirlitsnefnd auk fimm varafulltrúa þeirra. Öll lönd og allir flokkahópar skulu eiga fulltrúa í nefndinni. Hvorugt kyn eigi þar færri en 40% fulltrúa.

Enginn þeirra má vera eða hafa á undangengnu almanaksári verið fulltrúi eða staðgengill í forsætisnefnd eða stjórn Norræna menningarsjóðsins. Þegar eftirlitsnefndin hefur til meðferðar mál sem varðar flokkhóp er hver sá fulltrúi í nefndinni sem tilheyrir þeim flokkahópi vanhæfur til að fjalla um málið.

Ákvæði 23. gr. og 30. gr. eiga hér við að breyttu breytanda. Formaðurinn getur ákveðið að efna til aukafundar og skal boðað til aukafundar ef þrír nefndarfulltrúar fara fram á það.
Í forföllum bæði formanns og varaformanns velur nefndin fundarstjóra.

45. gr. Ákvarðanir

Eftirlitsnefnd er ákvörðunarbær þegar fjórir nefndarmanna eru viðstaddir. Ákvæði 2. og 3. mgr. 28. gr. og 29. gr. eiga einnig við að breyttu breytanda.

46. gr. Sérstök verkefni

Eftirlitsnefnd getur lagt ályktun fyrir forsætisnefnd um túlkun Helsingforssamningsins og annarra samninga um norrænt samstarf, starfsreglur þessar og aðrar ákvarðanir um innri málefni.

6. Undirbúningur mála fyrir lokaafgreiðslu

47. gr. Tillöguflutningur

Öll mál skulu flutt skriflega og innihalda tillögugrein. Sú stofnun eða þeir fulltrúar‚ sem flytja tillögu‚ geta einnig afturkallað hana.

Varamanni‚ sem hefur ekki komið í stað aðalmanns‚ er heimilt að undirrita þingmannatillögu‚ en hann getur ekki sjálfur verið flutningsmaður hennar.

48. gr. Samráð og álit

Varði mál fleiri en eina nefnd skulu nefndirnar hafa með sér samráð. Forsætisnefnd, fagnefndir og eftirlitsnefnd geta leitað álits annarra nefnda ráðsins á málum sem eru til meðferðar.

49. gr. Nefndarálit

Nefnd sem fjallar um ákveðið mál‚ semur nefndarálit með rökstuddri tillögu um ákvörðun þeirrar stofnunar ráðsins sem annast lokaafgreiðslu málsins.

Nefndarfulltrúa er heimilt að bóka fyrirvara við nefndarálit samkvæmt 48. gr. Feli fyrirvari í sér tillögur um ákvörðun skulu þær settar fram í sömu röð og í nefndarálitinu.

50. gr. Tímasetning lokaafgreiðslu

Óheimilt er að afgreiða nefndarálit á þingfundi fyrr en daginn eftir að það var lagt fyrir þingið‚ nema tveir þriðju þingheims samþykki slíkt.

51. gr. Tóm til umræðna

Áður en þing tekur ákvörðun um mál ber að gefa þingheimi kost á umræðum.

52. gr. Vísað aftur til nefndar

Þingi er heimilt að vísa áliti aftur til nefndar. Komi slík tillaga fram í umræðum skal gera hlé til að gefa fulltrúum kost á að tjá sig og taka ákvörðun um tillöguna. Hljóti hún samþykki er afgreiðsla málsins stöðvuð. Að öðrum kosti halda umræður áfram þar sem frá var horfið. Ný tillaga um hvort vísa beri tillögu aftur til nefndar er tekin fyrir að loknum umræðum.

53. gr. Frestun máls

Þingið getur frestað afgreiðslu máls á sama þingi eða til síðara þings. Seinni kosturinn krefst tveggja þriðju atkvæða og að málið verði tekið til nýrrar meðferðar. Að öðru leyti gilda ákvæði 52. gr.

54. gr. Ný tillögugrein

Óski fulltrúi eftir að leggja fram aðra tillögugrein á máli en þá sem fram kemur í nefndaráliti skal gera það skriflega og dreifa til fulltrúa ef ekki er augljóst hvað í henni felst. Standi umræður yfir er fulltrúanum heimilt að fá orðið án tafar og leggja fram tillögu sína án rökstuðnings. Fresta ber málinu á þinginu ef þriðjungi viðstaddra fulltrúa ber saman um það.

7. Umræður og ákvarðanir á þingi

55. gr. Mælendaskrá

Forsætisnefnd er heimilt að setja reglur um röð ræðumanna á mælendaskrá. Liggi slíkar reglur ekki fyrir fá fulltrúar orðið í þeirri röð sem þeir tilkynna sig á mælendaskrá.

56. gr. Réttur til andsvara

Fulltrúi‚ sem efni framsöguræðu varðar beint‚ á rétt á tveimur tækifærum til andsvara óháð mælendaskrá. Ef ekki er annað ákveðið samkvæmt reglum 21. gr. getur fundarstjóri einnig gefið öðrum fulltrúa tækifæri á andsvari í hæsta lagi tvisvar sinnum.

Efni andsvars má eingöngu varða upplýsingar, leiðréttingu eða svar og má það ekki vera lengra en tvær mínútur‚ ef annað er ekki ákveðið samkvæmt reglum 21. gr.

57. gr. Ræðutími

Þingið getur að tillögu forsætisnefndar eða fundarstjóra takmarkað lengd ræðutíma við umræðu eða við hluta þingfundar. Heimilt er að ákveða slíkt á meðan umræður standa yfir.

58. gr. Lok umræðu

Að tillögu fundarstjóra eða fimm fulltrúa geta tveir þriðju þingheims tekið ákvörðun um að ljúka umræðu um ákveðið mál. Óheimilt er að efna til umræðna um slíka tillögu.

59. gr. Ákvarðanir

Að umræðum loknum tekur þingheimur ákvörðun. Öll mál eru útkljáð í atkvæðagreiðslu.

60. gr. Innri ákvarðanir

Innri ákvarðanir eru skráðar í ársskýrslu Norðurlandaráðs samkvæmt 33 gr.

61. gr. Atkvæðagreiðsla

Atkvæðagreiðsla er opinber og fer fram með nafnakalli eða rafeindabúnaði. Hægt er að greiða atkvæði með eða á móti ellegar sitja hjá. Falli atkvæði jöfn ræður hlutkesti.

Atkvæðagreiðsla hefst á því að greidd eru atkvæði um breytingatillögur sem eru ósamræmanlegar aðaltillögunni þar til aðeins ein þeirra stendur eftir. Að lokum stendur valið um hana eða aðaltillöguna.

62. gr. Fyrirspurnir

Fulltrúar geta lagt fram fyrirspurnir til ríkisstjórna, landsstjórna‚ Naalakkersuisut eða ráðherranefndarinnar. Munnleg fyrirspurn skal lögð fram og henni svarað í sérstökum fyrirspurnatíma‚ sem fram fer að tillögu forsætisnefndar‚ samkvæmt ákvæðum 17. gr Skriflegri fyrirspurn ber að svara eigi síðar en sex vikum eftir að hún berst viðtakanda.

8. Kosningar

63. gr. Kjörnefnd

Kjörnefnd skipa sjö fulltrúar. Þingið kýs nefndarmenn. Kjörnefnd velur sér formann og varaformann úr eigin röðum.

64. gr. Ákvarðanir

Kjörnefnd er ákvörðunarbær þegar fjórir nefndarmanna eru viðstaddir. Ákvæði 2. og 3. mgr. 28. gr. og 29. gr. eiga einnig við að breyttu breytanda.

65. gr. Útnefningar

Flokkahópar og fulltrúar sem standa utan flokkahópa fá frest sem kjörnefnd ákveður til að útnefna frambjóðendur til kosninga sem fram fara á þingfundi.

Landsdeildirnar tilnefna forseta og varaforseta Norðurlandaráðs sem og fulltrúa í eftirlitsnefnd Norræna fjárfestingarbankans og stjórn Norræna menningarsjóðsins.

Við útnefningarnar ber að leitast eftir jafnvægi milli landa og kynja og enn fremur, sé þess kostur, taka tillit til nefndarsetu á þjóðþingum.

66. gr. Kjörtímabil

Kjörtímabil er næsta almanaksár ef ekki er kveðið á um annað.

67. gr. Tillögur kjörnefndar

Kjörnefnd leggur fram tillögur að nöfnum og einnig fjölda fulltrúa ef þörf krefur. Í því sambandi ber að virða 2. mgr. 65. gr.

Þingfundurinn getur fellt tillögu nefndarinnar en ekki gert breytingar á henni. Verði tillagan felld fer fram leynileg kosning eins og kveðið er á um í 68. eða 69. gr.

68. gr. Kjör einstaklings

Nú skal aðeins kjósa einn einstakling og fer þá fram leynilega kosning ef fulltrúi óskar þess.

69. gr. Hlutfallskosning

Nú skal kjósa tvo einstaklinga eða fleiri og fer þá fram leynileg hlutfallskosning ef þess er óskað af fjölda fulltrúa sem samsvarar fjölda viðstaddra fulltrúa‚ deilt með fjölda þeirra sem kosnir eru‚ að viðbættum einum.

70. gr. Framboðslistar

Við hlutfallskosningu ber að gera nauðsynlegt hlé á þingstörfum svo hægt verði að setja saman framboðslista. Nöfn á framboðslista skulu aldrei vera fleiri en fjöldi þeirra sem kjósa skal og skulu nöfn frambjóðenda standa í þeirri röð sem óskað er eftir að þeir verði kjörnir. Framboðslista undirriti ekki færri en tveir fulltrúar og skulu þeir afhentir skrifstofunni áður en sá frestur sem fundarstjóri ákveður rennur út. Listarnir eru tölusettir í þeirri röð sem þeir berast. Við atkvæðagreiðslu rita kjósendur tölu framboðslistans á kjörseðilinn.

71. gr. Kosningaaðferð

Úrslit hlutfallskosningar ráðast af deilireglu sem kennd er við d’Hondt. Í hverri umferð atkvæðagreiðslu nær kjöri einstaklingur af þeim lista sem hlýtur hæsta tölu. Viðmiðunartala lista er sú sama og fjöldi atkvæða svo fremi sem enginn á listanum hefur enn verið kjörinn. Þegar einn nær kjöri er þeirri tölu deilt með tveimur, þegar tveir hafa náð kjöri er henni deilt með þremur og þar fram eftir götunum. Falli atkvæði jöfn eða viðmiðunartölur eru jafnar ræður hlutkesti. Frambjóðendur ná kjöri í þeirri röð sem þeim er stillt upp á framboðslista.

72. gr. Aukakosning

Ef þörf er á aukakosningu á milli tveggja þinga efnir forsætisnefnd til hennar þegar borist hafa útnefningar samkvæmt 65. gr. fyrir þann skilafrest sem forsætisnefnd ákveður og að fenginni tillögu kjörnefndar.

73. gr. Staðgenglar

Í forföllum fulltrúa á vettvangi annarrar stofnunar ráðsins en þingi eða eftirlitsnefnd velja flokkahóparnir staðgengil fulltrúa úr hópi fulltrúa eða staðgengla í ráðinu. Flokkar sem standa utan flokkahópa tilnefna þó staðgengla fulltrúa sinna. Fulltrúar Álandseyja‚ Færeyja og Grænlands tilnefna varamann í forföllum aðalmanna. Um staðgengla gilda allar sömu reglur og um fulltrúa í öllum nefndum ráðsins.

9. Önnur ákvæði

74. gr. Tungumál

Tungumál norrænu ríkjanna eru talin jafngild á fundum Norðurlandaráðs. Opinber tungumál ráðsins eru danska, finnska, íslenska, norska og sænska.

Túlkað er á og úr finnsku og íslensku á og úr dönsku, norsku eða sænsku eftir þörfum. Ekki er túlkað á milli dönsku, norsku og sænsku.

Þýða ber mikilvæg skjöl á og úr finnsku og íslensku á og úr dönsku, norsku eða sænsku. Ekki er þýtt á milli dönsku, norsku og sænsku.

Forsætisnefnd setur reglur um túlkun og þýðingar.

Á skrifstofunni er notast við dönsku, norsku og sænsku. Á skrifstofu Norðurlandaráðs á ávallt að vera starfsfólk sem hefur ítarlega þekkingu á hverju og einu tungumála norrænu landanna.

75. gr. Hlutverk í nefndum ráðsins

Fulltrúa er skylt, ef sérstakar ástæður mæla ekki gegn því, að eiga sæti í forsætisnefnd, fagnefnd eða eftirlitsnefnd.

76. gr. Vanhæfi

Engum er heimilt að taka þátt í meðferð mála sem beinlínis snerta hann eða hana eða nána venslamenn.

77. gr. Reglur

Á fundum er engum heimilt að tala ótilhlýðilega um aðra, nota móðgandi orðbragð eða á annan hátt tjá sig með orðum og gerðum sem stríða gegn góðri reglu. Trufli áheyrendur fund með framkomu sinni er heimilt að vísa þeim á dyr. Myndist ókyrrð er fundarstjóra heimilt að vísa öllum áheyrendum á dyr.

78. gr. Skrifstofa ráðsins

Skrifstofa ráðsins sér um framkvæmd funda í samstarfi við skrifstofu landsdeildar í því landi sem fundir fara fram.

Forsætisnefnd ræður starfsfólk og setur starfsreglur fyrir skrifstofu ráðsins. Skrifstofan undirbýr mál sem eru til meðferðar á vettvangi stofnana ráðsins og skal það gert í samstarfi við skrifstofur landsdeilda og flokkahópa.

79. gr. Landsdeildir

Landsdeildirnar velja sér formann og varaformann úr eigin röðum.

Hverri landsdeild ber að fylgjast með því að ákvörðunum verði fylgt eftir í heimalandi hennar.

80. gr. Skráning flokkahópa

Forsætisnefnd setur reglur um skráningu flokkahópa og fulltrúa þeirra.

81. gr. Fjárveitingar til flokkahópa

Flokkahópar fá fjárveitingu til starfsemi sinnar frá ráðinu að því tilskildu að þeir hafi skilað skýrslu til skrifstofunnar sem sýnir að þeir hafi uppfyllt ákvæði 9. gr. á undangengnu ári. Verði breytingar á flokkahópi‚ sem gera það að verkum að ákvæðunum er ekki fullnægt‚ fær hann á næsta ári aðeins fjárveitingu‚ sem samsvarar fjölda þeirra fulltrúa sem eftir sitja.

Fjárveitingar miðast við sömu grunnupphæð fyrir alla hópana og ákveðna jafnaðargreiðslu á hvern fulltrúa. Forsætisnefnd ákveður upphæðina við gerð fjárhagsáætlunar fyrir tiltekið ár.

Forsætisnefndin staðferðir sérreglur um fjárveitingar til flokkahópa.

82. gr. Fjárveiting til fulltrúa

Fulltrúi sem stendur utan við flokkahópa fær sams konar jafnaðargreiðslu að því tilskildu að enginn flokkahópanna fái jafnaðargreiðslu fyrir sama fulltrúa samkvæmt 81. gr.

83. gr. Reikningsskil

Hafi flokkahópar og fulltrúar sem standa utan við flokkahópa fengið fjárveitingu samkvæmt 81. eða 82. gr. ber þeim, ekki síðar en 15. maí, að skila ársreikningum fyrir undangengið ár. Eftirlitsnefnd fer yfir reikningana á fyrsta fundi sínum eftir 15. maí. Þingfundur getur sett nánari reglur um reikningsskil.

84. gr. Frávik frá starfsreglum

Þingið getur í sérstökum tilvikum vikið frá starfsreglum að tillögu forsætisnefndar og með tveimur þriðju atkvæða.

Gildandi starfsreglur sem tóku gildi 1. janúar 2017 ásamt neðangreindum breytingum:

__________

22. og 39. grein var breytt eftir ákvörðun 70. þings Norðurlandaráðs í Osló þann 1. nóvember 2018. Breytingarnar tóku gildi 1. janúar 2019.

74. grein var breytt eftir ákvörðun 70. þings Norðurlandaráðs í Osló þann 31. október 2018. Breytingin tók gildi 1. janúar 2020.

44., 65. og 83. grein var breytt eftir ákvörðun 71. þings Norðurlandaráðs í Stokkhólmi þann 31. október 2019. Breytingarnar tóku gildi 1. janúar 2020.

44. og 65. grein var breytt þann 7. september 2021 eftir ákvörðun Norðurlandaráðs að tillögu forsætisnefndar. Breytingarnar tóku gildi 1. janúar 2022.

 

"Gældende forretningsorden. Trådt i kraft den 1. januar 2017 og efterfølgende ændret jf. herunder"