Nordisk Ministerråds arbejde med bæredygtig udvikling

Fyrtårn på Island
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region inden 2030. Det er Nordisk Ministerråds vision for det nordiske samarbejde. De nordiske lande er langt fremme i arbejdet med bæredygtig udvikling, men vi står stadig over for flere udfordringer i forhold til bæredygtighed, som vi skal løse. Nordisk Ministerråd arbejder aktivt for at fremme bæredygtig udvikling i Norden ved at fokusere hele virksomhedens arbejde omkring 12 målsætninger, som er forbundet med et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden.

De nordiske lande er enige om, at arbejdet for en bæredygtig udvikling er en af de vigtigste udfordringer vi står over for. Det er en ambitiøs, men nødvendig, målsætning at opnå bæredygtig udvikling. Der er ikke noget alternativ. Vi er nødt til at forbedre den globale velfærd og livskvalitet, og samtidig skal vi sikre jordens evne til at skabe grundlag for alle livets mangfoldige udtryk.

De nordiske lande er langt fremme i arbejdet med bæredygtig udvikling, og vi ligger helt i toppen i internationale sammenligninger af realiseringen af verdensmålene, men vi står stadig over for flere fælles udfordringer inden for bæredygtighed, som vi skal håndtere. Dette gælder først og fremmest udfordringer, som er forbundet med en økologisk bæredygtig udvikling, fordi vi er særligt udfordrede af ikke-bæredygtigt forbrug og produktion, klimaforandringerne og biodiversitetskrisen.

Vision 2030

Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region inden 2030. Det er Nordisk Ministerråds vision for det nordiske samarbejde. Det betyder, at vi sammen skal arbejde aktivt for at sikre, at udviklingen er bæredygtig, og at vores lande er integrerede med hinanden i den nordiske region. Vision 2030 er den nordiske samarbejdsramme for de nordiske landes arbejde med bæredygtig udvikling. Der er en tydelig forbindelse mellem Vision 2030 og 2030-agendaen, eftersom arbejdet med visionen bidrager til realiseringen af agendaen og verdensmålene.

De nordiske samarbejdsministre har godkendt Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030 i perioden 2021-2024. Handlingsplanen beskriver, hvordan Nordisk Ministerråd skal arbejde for at realisere visionen. Handlingsplanen er opbygget i henhold til de tre strategiske kerneområder, som er et grønt Norden, et konkurrencedygtigt Norden og et socialt bæredygtigt Norden – med 12 underliggende målsætninger. Handlingsplanen er styrende for alle aktiviteter i Nordisk Ministerråd i de kommende 4 år.

Det er meget vigtigt, at vi følger op på udviklingen mod den ambitiøse vision. Derfor har de nordiske samarbejdsministre vedtaget nordiske indikatorer for Vision 2030, som skal give et overordnet billede af udviklingen i Norden, når det gælder visionen om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Der er i alt 45 nordiske indikatorer, og de struktureres i overensstemmelse med de strategiske prioriteringer og underliggende fokusområder.

Integrering af bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling skal integreres i hele Nordisk Ministerråds arbejde. Det er en forudsætning for, at vi kan realisere Nordisk Ministerråds vision om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region i år 2030. Det besluttede de nordiske samarbejdsministre, da de i juni 2020 vedtog en ny policy for integrering af bæredygtig udvikling, ligestilling og et børnerets- og ungdomsperspektiv.

At integrere bæredygtig udvikling i Nordisk Ministerråds arbejder handler om at sætte sig ind i og tage hensyn til, hvordan de initiativer og beslutninger, som man tager, påvirker samfundet ud fra den sociale, økonomiske og økologiske dimension af bæredygtig udvikling. 2030-agendaen og verdensmålene viser vejen frem – først og fremmest i deres helhed, men også gennem de enkelte bæredygtighedsmål og underliggende delmål.

Nordisk ekspertgruppe for bæredygtig udvikling

De nordiske samarbejdsministre har det overordnede ansvar for bæredygtig udvikling i Nordisk Ministerråd. De nordiske samarbejdsministre har nedsat en nordisk ekspertgruppe for bæredygtig udvikling, som skal hjælpe dem i arbejdet med Vision 2030 og bæredygtig udvikling i Nordisk Ministerråd. Ekspertgruppen består af medlemmer, som repræsenterer de nordiske landes ministerier samt ungdomsorganisationer med en tæt tilknytning til det nationale arbejde med bæredygtig udvikling og 2030-agendaen.

Ekspertgruppens arbejde tager afsæt i den nordiske arbejdsplan for bæredygtig udvikling i perioden 2021-2024. Arbejdsplanen slår fast, at Nordisk Ministerråd skal gennemføre indsatser for at støtte og styrke det tværgående arbejde med bæredygtig udvikling i Nordisk Ministerråd. Dette arbejde skal bidrage til Vision 2030 og de tre strategiske prioriteringer, og samtidig bidrager det til gennemførelsen af 2030-agendaen og verdensmålene. Der lægges fokus på at fremme et integreret bæredygtighedsperspektiv samt at løse fælles bæredygtighedsudfordringer i Norden ved at arbejde med bæredygtigt forbrug, socialt bæredygtig grøn omstilling og involvering af civilsamfundet.

Nordisk Ministerråds arbejdsplan for det tværgående arbejde med bæredygtig udvikling bygger på tre gensidigt afhængige dimensioner inden for bæredygtig udvikling: den økologiske, den sociale og den økonomiske. Arbejdsplanen er desuden baseret på det grundlæggende princip om, at ingen skal ekskluderes samt menneskerettigheder i overensstemmelse med 2030-agendaen.