Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling

Fyrtårn på Island
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Det är Nordiska ministerrådets vision för det nordiska samarbetet. De nordiska länderna är långt framme i arbetet med hållbar utveckling, men vi står fortfarande inför flera hållbarhetsutmaningar som vi måste bemöta. Nordiska ministerrådet arbetar aktivt för att främja hållbar utveckling i Norden genom att fokusera hela verksamhetens arbete kring tolv målsättningar kopplat till ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbar Norden.

De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Att uppnå hållbar utveckling är ett ambitiöst, men ett nödvändigt mål. Det finns inget alternativ: vi måste förbättra den globala välfärden och livskvaliteten och samtidigt säkerställa jordens förmåga att stödja liv i hela dess mångfald.

De nordiska länderna är långt framme i arbetet med hållbar utveckling, och vi rankas högst i internationella rankingar kring uppnåendet av de globala målen för hållbar utveckling, men vi står fortfarande inför flera gemensamma hållbarhetsutmaningar som vi måste hantera. Detta gäller framförallt utmaningar kopplade till en ekologiskt hållbar utveckling, eftersom vi är speciellt utmanade av en ohållbar konsumtion och produktion, klimatförändringen samt biodiversitetskrisen.

Vision 2030

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Det är Nordiska ministerrådets vision för det nordiska samarbetet. Det innebär att vi tillsammans ska arbeta aktivt för att säkerställa att utvecklingen är hållbar och att våra länder är integrerade med varandra i den nordiska regionen. Vision 2030 är den nordiska samarbetsramen för de nordiska ländernas arbete med hållbar utveckling. Det finns en tydlig koppling mellan Vision 2030 och Agenda 2030, eftersom arbetet med visionen bidrar till förverkligandet av agendan och de globala hållbarhetsmålen.

De nordiska samarbetsministrarna har godkänt Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030 i perioden 2021 – 2024. Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionen. Handlingsplanen är uppdelad enligt visionens tre strategiska prioriteringar - ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden - med underliggande 12 målsättningar. Handlingsplanen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande 4 åren.

Det är väldigt viktigt att vi följer upp utvecklingen mot den ambitiösa visionen. Därför har de nordiska samarbetsministrarna antagit nordiska indikatorer för Vision 2030 som ska ge en överordnad bild av utvecklingen i Norden mot visionen om att bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. De nordiska indikatorerna är totalt 45 stycken och struktureras enligt de strategiska prioriteringarna och underliggande fokusområden.

Integrering av hållbar utveckling

Hållbar utveckling ska integreras i hela Nordiska ministerrådets arbete. Det är en förutsättning för att vi ska nå Nordiska ministerrådets vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Det beslöt de nordiska samarbetsministrarna då de i juni 2020 antog en ny policy för integrering av hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv.

Att integrera hållbar utveckling i Nordiska ministerrådets arbete handlar om att sätta sig in i och ta hänsyn till hur initiativ och beslut du tar påverkar samhället utifrån den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling visar vägen framåt, framförallt i sin helhet men även genom de enskilda hållbarhetsmålen och underliggande delmålen.

Nordiska expertgruppen för hållbar utveckling

De nordiska samarbetsministrarna har det överordnade ansvaret för hållbar utveckling i Nordiska ministerrådet. De nordiska samarbetsministrarna har tillsatt den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling för att bistå dem i arbetet med Vision 2030 och hållbar utveckling i Nordiska ministerrådet. Expertgruppen består av medlemmar med representation från de nordiska ländernas ministerium samt ungdomsorganisationer med tät anknytning till det nationella arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030.

Expertgruppens arbete utgår från den nordiska arbetsplanen för hållbar utveckling i perioden 2021 – 2024. Arbetsplanen slår fast att Nordiska ministerrådet ska genomföra insatser för att stöda och stärka det tvärgående arbetet med hållbar utveckling i Nordiska ministerrådet. Detta arbete ska bidra till Vision 2030 och de tre strategiska prioriteringarna, samtidigt som det bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Fokus läggs på att främja ett integrerat hållbarhetsperspektiv samt att lösa gemensamma hållbarhetsutmaningar i Norden genom arbete med hållbar konsumtion, socialt hållbar grön omställning, och involvering av civilsamhället.

Nordiska ministerrådets arbetsplan för det tvärgående arbetet med hållbar utveckling bygger på de tre ömsesidigt beroende dimensionerna inom hållbar utveckling: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Arbetsplanen bygger även på den grundläggande principen om att ingen ska lämnas utanför och mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.