Nordisk ministerråds arbeid med bærekraftig utvikling

Fyrtårn på Island
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen år 2030. Det er Nordisk ministerråds visjon for det nordiske samarbeidet. De nordiske landene har kommet langt i arbeidet med bærekraftig utvikling, men vi står fremdeles overfor flere bærekraftighetsutfordringer som vi må håndtere. Nordisk ministerråd arbeider aktivt for å fremme bærekraftig utvikling i Norden ved å konsentrere alt arbeid i virksomheten om tolv målsetninger knyttet til et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden.

De nordiske landene er enige om at arbeidet for en bærekraftig utvikling er en av de viktigste utfordringene vi står overfor. Å oppnå en bærekraftig utvikling er et ambisiøst, men nødvendig mål. Det finnes ikke noe alternativ: Vi må forbedre den globale velferden og livskvaliteten og samtidig sikre jordens evne å støtte liv i alt sitt mangfold.

De nordiske landene har kommet langt i arbeidet med bærekraftig utvikling, og vi ligger på topp i internasjonale rangeringer av oppnåelsen av de globale målene for bærekraftig utvikling, men vi står fremdeles overfor flere felles utfordringer som vi må håndtere. Det er først og fremst utfordringer knyttet til en økologisk bærekraftig utvikling, ettersom vi særlig har problemer med et uholdbart forbruk og produksjon, klimaendringene og biodiversitetskrisen.

Vår visjon 2030

Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen år 2030. Det er Nordisk ministerråds visjon for det nordiske samarbeidet. Det betyr at vi skal samarbeide aktivt for å sikre at utviklingen er bærekraftig, og at landene våre er integrert med hverandre i den nordiske regionen. Vår visjon 2030 er samarbeidsrammen for de nordiske landenes arbeid med bærekraftig utvikling. Det er en tydelig kobling mellom Vår visjon 2030 og Agenda 2030, ettersom arbeidet med visjonen bidrar til realiseringen av agendaen og de globale bærekraftsmålene.

De nordiske samarbeidsministrene har godkjent Nordisk ministerråds handlingsplan for Vår visjon 2030 i tidsrommet 2021–2024. Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonen. Handlingsplanen er delt inn etter visjonens tre strategiske prioriteringer – et grønt Norden, et konkurransedyktig Norden og et sosialt bærekraftig Norden – med tolv underliggende målsetninger. Handlingsplanen er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene.

Det er svært viktig at vi følger opp utviklingen mot den ambisiøse visjonen. Derfor har de nordiske samarbeidsministrene vedtatt nordiske indikatorer for Vår visjon 2030 som skal gi et overordnet bilde av utviklingen i Norden mot visjonen om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region til år 2030. De nordiske indikatorene er til sammen 45 i antall og struktureres etter de strategiske prioriteringene og de underliggende fokusområdene.

Integrering av bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling skal integreres i alt arbeid i Nordisk ministerråd. Det er en forutsetning for at vi skal nå Nordisk ministerråds visjon om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region til år 2030. Det besluttet de nordiske samarbeidsministrene da de i juni 2020 vedtok en ny policy for integrering av bærekraftig utvikling, likestilling og et barnerettslig perspektiv og ungdomsperspektiv.

Det å integrere bærekraftig utvikling i Nordisk ministerråds arbeid handler om å sette seg inn i og ta hensyn til hvordan initiativ og beslutninger du tar, påvirker samfunnet i den sosiale, økonomiske og økologiske dimensjonen av bærekraftig utvikling. Agenda 2030 og de globale målene for bærekraftig utvikling viser vei videre, særlig i sin helhet, men også gjennom de enkelte bærekraftsmålene og de underliggende delmålene.

Den nordiske ekspertgruppen for bærekraftig utvikling

De nordiske samarbeidsministrene har det overordnede ansvaret for bærekraftig utvikling i Nordisk ministerråd. De nordiske samarbeidsministrene har tilsatt den nordiske ekspertgruppen for bærekraftig utvikling for å bistå dem i arbeidet med Vår visjon 2030 og bærekraftig utvikling i Nordisk ministerråd. Ekspertgruppen består av medlemmer med representasjon fra de nordiske landenes departementer og ungdomsorganisasjoner med nær tilknytning til det nasjonale arbeidet med bærekraftig utvikling og Agenda 2030.

Ekspertgruppens arbeid er basert på den nordiske arbeidsplanen for bærekraftig utvikling i tidsrommet 2021–2024. I arbeidsplanen slås det fast at Nordisk ministerråd skal gjennomføre innsatser for å støtte og styrke det tverrgående arbeidet med bærekraftig utvikling i Nordisk ministerråd. Dette arbeidet skal bidra til Vår visjon 2030 og de tre strategiske prioriteringene, samtidig som det bidrar til gjennomføringen av Agenda 2030 og de globale målene for bærekraftig utvikling. Fokus rettes mot å fremme et integrert bærekraftighetsperspektiv og å løse felles utfordringer med bærekraft i Norden gjennom arbeid med bærekraftig forbruk, en sosialt bærekraftig grønn omstilling og involvering av sivilsamfunnet.

Nordisk ministerråds arbeidsplan for det tverrgående arbeidet med bærekraftig utvikling er basert på de tre gjensidig avhengige dimensjonene i bærekraftig utvikling: den økologiske, den sosiale og den økonomiske. Arbeidsplanen er også basert på menneskerettighetene og det grunnleggende prinsippet om at ingen skal bli stående utenfor, i samsvar med Agenda 2030.