Om Nordisk Ministerråd for Kultur (MR-K)

Kulturministrene i de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland har det overordnede ansvar for det kultursamarbejdet i Nordisk Ministerråd. Det overordnede mål for det nordiske kultursamarbejde er at fremme mangfoldigheden af kulturudtryk, at formidle kunstnere og deres arbejde, samt at styrke kvaliteten og konkurrencekraften i det nordiske kulturliv. Samarbejdet skal også være med til at styrke og videreudvikle de nordiske landes internationale profil på kulturområdet, f. eks inden for film, design og børnekultur.

Det kulturelle og kunstneriske liv i Norden er en central del af det officielle nordiske samarbejde. Strukturen for kultursamarbejdet har siden 2007 undergået markante forandringer og denne udviklingsproces vil fortsætte i de kommende år hvor udfordringerne fra omverdenen og også i de nordiske samfund vil kræve en stadig tilpasning af præmisserne for det fællesnordiske kultursamarbejde.

Ministerrådet for Kultur har ca. 170 DKK millioner til rådighed om året. En stor del af pengene går til kultur- og kunstprojekter som kunstnere og kulturaktører søger støtte til i Nordisk Kulturfond og ministerrådets programmer (Kultur- og kunstprogrammet, Nordisk-baltisk mobilitetsprogrammet og Nordisk oversættelsesstøtte). Andre midler går til udvikling og drift af de nordiske huse og institutioner og til de fire nordiske kulturpriser.

Evalueringen af den fire år gamle kulturreform konkluderede i 2011, at ændringerne af kultursamarbejdet i Norden overordnet har været vellykkede, erfaringerne positive, og at der kun er behov for mindre justeringer. Evalueringen konkluderer også, at balancen mellem kunstnerisk autonomi og politisk styring er styrket efter 2007 og at armslængeprincippet dermed lever i bedste velgående. Samtidigt peger den på muligheden for endnu tydeligere kulturpolitiske prioriteringer.   

Fem temaer

Strategien for det nordiske kultursamarbejde 2013-2020 indeholder fem prioriterede temaer. Temaerne er:

  • Det bæredygtige Norden
  • Det kreative Norden
  • Det interkulturelle Norden
  • Det unge Norden
  • Det digitale Norden

Samarbejdsfora

Ministerrådet for Kultur (MR-K) mødes to gange årligt for at diskutere og vedtage initiativer, der kan styrke arbejdet på områder, hvor fælles handling og politik har større effekt end hvad landene hver for sig kan opnå.

Embedsmandskomitéen for Kulturelt Samarbejde (EK-K) er tilknyttet ministerrådet. EK-K består af embedsmænd fra kulturministerierne i de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland.  Komiteen mødes fire gange årligt og forbereder ministrenes møder samt leder det praktiske arbejde med at realisere kulturpolitikken.

Nordisk Ministerråds sekretariat i København har ansvaret for "den daglige drift" af det nordiske samarbejde. Afdelingen for Kultur og Ressourcer (KR) forbereder de spørgsmål, som tages op i Ministerrådet og den tilknyttede Embedsmandskomite. Det er sekretariatet der sørger for, at alle beslutninger, der er taget, føres ud i livet.

Nordiske Institutioner og samarbejdspartnere

Nordisk Ministerråd har en række programmer og institutioner som arbejder for at realisere kulturpolitikken konkret i hverdagen, blandt andre:

Kultursamarbejde og dialog

Under overskriften "Nordisk Kulturforum" arrangerer MR-K blandt andet konferenser, seminarer og workshops.  Kulturforum udvikles løbende for at gøre det til et endnu bedre værktøj for ministerrådet. 

Andre kultursatsninger

Nordisk ministerråd arbejder for at styrke det fællesnordiske kultursamarbejde. Det nordiske kultursamarbejde indeholder en bred vifte af temaer og indsatser lige fra folkelige fællesskaber til den individuelle kunstners virke. I 2011 har Ministerråd besluttet at støtte følgende: 

Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030

Handlingsplanen beskriver, hvordan Nordisk Ministerråd skal arbejde for at nå visionens mål gennem en række initiativer, som er knyttet til visionens strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurrencedygtigt Norden og Et socialt bæredygtigt Norden. Der er 12 mål knyttet til de strategiske prioriteringer. De strategiske prioriteringer og målene skal fungere som rettesnor for al virksomhed i Nordisk Ministerråd i de kommende fire år. Handlingsplanen er opdelt i 12 dele, som er knyttet til de 12 mål.