Om Nordisk Ministerråd for Kultur (MR-K)

Kulturministrene fra de nordiske lande, Færøerne, Grønland og Åland har det overordnede ansvar for kultursamarbejdet i Nordisk Ministerråd. Formålet er at styrke fællesskabet, udviklingen og samarbejdet inden for kultursektoren i hele Norden samt at gøre kulturarven levende og fremme inkluderende og nyskabende nordisk kunst og kultur. Kultursamarbejdet skal også bidrage til at profilere Norden som en bæredygtig, konkurrencedygtig og attraktiv kulturregion.

Kulturen og medierne spiller en afgørende rolle i det nordiske samarbejde. Det kulturelle samarbejde i Norden var i sig selv udgangspunktet for etableringen af Nordisk Ministerråd i 1971. Kultur og sprog binder nordboerne sammen på tværs af grænserne. Det er blandt andet via nabolandenes bøger, tv-serier og musik, at mange oplever deres første kontakt med nabolandene. Norden har et alsidigt kulturliv med plads til forskellighed, nysgerrighed og udvikling.
 

Kulturen er en gennemgående og bærende kraft, som skaber tillid i vores samfund, specielt når det gælder vores stræben efter et grønt, Norden, et konkurrencedygtigt Norden og et socialt bæredygtigt Norden. Vi lærer at forstå os selv og hinanden gennem oplevelser af kunst og kultur.

Det nordiske kulturpolitiske samarbejde har betydning for både omverdenen og befolkningen i alle dele af Norden, og derfor afspejler den de fælles værdier, som de nordiske lande hviler på. Både større og mindre kultursatsninger stimulerer kunst- og kulturlivet i og uden for Norden, ansporer til nordisk sprogforståelse, fremmer kreative erhverv og bidrager til udvikling af viden og indsamling af kultur- og mediestatistik. Mediepolitikken er en integreret del af de nordiske kultursamarbejde.

  Tre strategiske prioriteringer

  De nordiske kulturministre har i deres kulturpolitiske samarbejdsprogram for 2021-2024 fastsat tre strategiske prioriteringer, som sætter rammen for arbejdet i denne periode: 

  • Et grønt Norden: Et grønt kulturliv sikrer gode livsmuligheder for nuværende og fremtidige generationer.
  • Et konkurrencedygtigt Norden: Et livskraftigt kunst- og kulturliv i og uden for vores region bidrager til grøn vækst.
  • Et socialt bæredygtigt Norden: Et inkluderende nordisk kulturliv fremmer demokrati, mangfoldighed og livskvalitet.

  Fem nordiske kulturinstitutioner

  Nordisk Ministerråd har fem kulturinstitutioner, som alle spiller en strategisk rolle i arbejdet med at nå målene i det kulturpolitiske samarbejdsprogram:

   Strategiske partnerskaber

   Nordisk Ministerråd har på kultur- og medieområdet et tæt, strategisk samarbejde med følgende tre organisationer:

   Støtteordninger og andre kulturpolitiske indsatser

   Udover fem fællesnordiske kulturinstitutioner og tre strategiske partnerskaber, finansierer MR-K en række støtteordninger og organisationer og iværksætter desuden løbende kulturpolitiske indsatser.
    

   Støtteordningerne omfatter blandt andet kultur- og kunstprogrammet, Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for kultur og Volt (kultur- og sprogprogram for børn og unge) som alle administreres af Nordisk Kulturkontakt i Helsingfors. Dertil kommer Nordisk oversættelsesstøtte, som administreres af de nationale litteraturcentre. De to strategiske partnerskaber, Nordisk Kulturfond og Nordisk Film & TV Fond, driver hovedsageligt støttevirksomhed, og Nordens Institut i Grønland (NAPA) administrerer en særskilt kulturstøtteordning. MR-K finansierer desuden Samerådets kulturstøtteordning.

   MR-K finansierer Nordisk Råds priser for henholdsvis litteratur, film, musik og børne- og ungdomslitteratur, og støtter det samiske kultursamarbejde gennem en årlig støtte til Samerådet og Samisk Kunstnerråd.

   MR-K’s samlede budget udgør i 2021 163 mio. DKK.

   Samarbejdsfora

   Ministerrådet for Kultur (MR-K) mødes to gange årligt for at diskutere og vedtage initiativer, der kan styrke arbejdet på områder, hvor fælles handling og politik har større effekt, end hvad landene hver for sig kan opnå.
    

   Embedsmandskomitéen for Kulturelt Samarbejde (EK-K) er tilknyttet ministerrådet. EK-K består af embedsmænd fra kulturministerierne i de nordiske lande, Færøerne, Grønland og Åland. Komiteen mødes normalt tre til fire gange årligt og forbereder ministrenes møder samt leder det praktiske arbejde med at realisere kulturpolitikken.
    

   Nordisk Ministerråds sekretariat i København har ansvaret for "den daglige drift" af det nordiske samarbejde. Afdelingen for Kultur og Ressourcer (KR) forbereder de spørgsmål, som tages op i ministerrådet og den tilknyttede embedsmandskomité. Det er sekretariatet, der sørger for, at alle beslutninger, der er taget, føres ud i livet.
    

   Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030

   Handlingsplanen beskriver, hvordan Nordisk Ministerråd skal arbejde for at nå visionens mål gennem en række initiativer, som er knyttet til visionens strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurrencedygtigt Norden og Et socialt bæredygtigt Norden. Der er 12 mål knyttet til de strategiske prioriteringer. De strategiske prioriteringer og målene skal fungere som rettesnor for al virksomhed i Nordisk Ministerråd i de kommende fire år. Handlingsplanen er opdelt i 12 dele, som er knyttet til de 12 mål.