Om Nordisk ministerråd for kultur (MR-K)

Kulturministrene i de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland har det overordnede ansvaret for kultursamarbeidet i Nordisk ministerråd. Det overordnede målet for det nordiske kultursamarbeidet er å fremme mangfoldet av kulturuttrykk, å formidle kunstnere og deres arbeid samt å styrke kvaliteten og konkurransekraften i det nordiske kulturlivet. Samarbeidet skal også være med på å styrke og videreutvikle de nordiske landenes internasjonale profil på kulturområdet, f.eks innenfor film, design og barnekultur.

Det kulturelle og kunstneriske livet i Norden er en sentral del av det offisielle nordiske samarbeidet. Strukturen for kultursamarbeidet har siden 2007 gjennomgått markante forandringer, og denne utviklingsprosessen vil fortsette i de kommende årene, når utfordringene fra omverdenen og også i de nordiske samfunnene vil kreve en stadig tilpasning av premissene for det fellesnordiske kultursamarbeidet.

Ministerrådet for kultur har 170 millioner DKK til rådighet i året. En stor del av pengene går til kultur- og kunstprosjekter som kunstnere og kulturaktører søker støtte til i Nordisk Kulturfond og ministerrådets programmer (Kultur- og kunstprogrammet, Nordisk-baltisk mobilitetsprogram og Nordisk oversettelsesstøtte). Andre midler går til utvikling og drift av de nordiske husene og institusjonene og til de fire nordiske kulturprisene.

Evalueringen av den fire år gamle kulturreformen konkluderte i 2011 med at endringene av kultursamarbeidet i Norden overordnet har vært vellykkede, erfaringene positive, og at det bare er behov for mindre justeringer. Evalueringen konkluderer også med at balansen mellom kunstnerisk autonomi og politisk styring er styrket etter 2007, og at armlengdesprinsippet dermed lever i beste velgående. Samtidig peker den på muligheten for enda tydeligere kulturpolitiske prioriteringer.   

Fem temaer

Strategien for det nordiske kultursamarbeidet 2013–2020 inneholder fem prioriterte temaer. Temaene er:

  • Det bærekraftige Norden
  • Det kreative Norden
  • Det interkulturelle Norden
  • Det unge Norden
  • Det digitale Norden

Samarbeidsfora

Ministerrådet for kultur (MR-K) møtes to ganger i året for å diskutere og vedta initiativer som kan styrke arbeidet på områder der felles handling og politikk har større effekt enn det landene kan oppnå hver for seg.

Embetsmannskomiteen for kulturelt samarbeid (EK-K) er tilknyttet ministerrådet. EK-K består av embetsmenn fra kulturdepartementene i de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland. Komiteen møtes fire ganger i året og forbereder ministrenes møter samt leder det praktiske arbeidet med å realisere kulturpolitikken.

Nordisk Ministerråds sekretariat i København har ansvaret for “den daglige driften” av det nordiske samarbeidet. Avdelingen for kultur og ressurser (KR) forbereder spørsmålene som tas opp i ministerrådet og den tilknyttede embetsmannskomiteen. Det er sekretariatet som sørger for at alle vedtak som er fattet, føres ut i livet.

Nordiske institusjoner og samarbeidspartnere

Nordisk Ministerråd har en rekke programmer og institusjoner som arbeider for å realisere kulturpolitikken konkret i hverdagen, blant andre:

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer i tilknytning til visjonens tre strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er koblet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, koblet til de tolv målene.