Om Nordisk ministerråd for kultur (MR-K)

Kulturministrene fra de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland har det overordnede ansvaret for kultursamarbeidet i Nordisk ministerråd. Formålet er å styrke fellesskapet, utviklingen og samarbeidet i kultursektoren i hele Norden samt å gjøre kulturarven levende og fremme inkluderende og nyskapende nordisk kunst og kultur. Kultursamarbeidet skal også bidra til å profilere Norden som en bærekraftig, konkurransedyktig og attraktiv kulturregion.

Kulturen og mediene spiller en avgjørende rolle i det nordiske samarbeidet. Det kulturelle samarbeidet i Norden var i seg selv utgangspunktet for etableringen av Nordisk ministerråd i 1971. Kultur og språk binder nordboerne sammen på tvers av landegrensene. Det er blant annet via nabolandenes bøker, tv-serier og musikk at mange opplever sin første kontakt med nabolandene. Norden har et allsidig kulturliv med plass til ulikhet, nysgjerrighet og utvikling.
 

Kulturen er en gjennomgående og bærende kraft som skaper tillit i samfunnene våre, spesielt når det gjelder vår streben etter et grønt Norden, et konkurransedyktig Norden og et sosialt bærekraftig Norden. Vi lærer å forstå oss selv og hverandre gjennom opplevelser av kunst og kultur.

Det nordiske kulturpolitiske samarbeidet har betydning for både omverdenen og befolkningen i alle deler av Norden, og derfor avspeiler den de felles verdiene som de nordiske landene hviler på. Både større og mindre kultursatsinger stimulerer kunst- og kulturlivet i og utenfor Norden, oppmuntrer til nordisk språkforståelse, fremmer kreative yrker og bidrar til utvikling av kunnskap og innsamling av kultur- og mediestatistikk. Mediepolitikken er en integrert del av det nordiske kultursamarbeidet.

  Tre strategiske prioriteringer

  De nordiske kulturministrene har i sitt kulturpolitiske samarbeidsprogram for 2021–2024 fastsatt tre strategiske prioriteringer som setter rammen for arbeidet i denne perioden: 

  • Et grønt Norden; Et grønt kulturliv sikrer gode livsmuligheter for nåværende og framtidige generasjoner.
  • Et konkurransedyktig Norden: Et livskraftig kunst- og kulturliv i og utenfor regionen vår bidrar til grønn vekst.
  • Et sosialt bærekraftig Norden: Et inkluderende nordisk kulturliv fremmer demokrati, mangfold og livskvalitet.

  Fem nordiske kulturinstitusjoner

  Nordisk ministerråd har fem kulturinstitusjoner som alle spiller en strategisk rolle i arbeidet med å nå målene i det kulturpolitiske samarbeidsprogrammet:

   Strategiske partnerskap

   På kultur- og medieområdet har Nordisk ministerråd et tett strategisk samarbeid med følgende tre organisasjoner:

   Støtteordninger og andre kulturpolitiske tiltak

   I tillegg til fem fellesnordiske kulturinstitusjoner og tre strategiske partnerskap finansierer MR-K en rekke støtteordninger og organisasjoner og iverksetter dessuten løpende kulturpolitiske tiltak.
    

   Støtteordningene omfatter blant annet kultur- og kunstprogrammet, Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for kultur og Volt (kultur- og språkprogram for barn og unge), som alle administreres av Nordisk kulturkontakt i Helsingfors. I tillegg kommer Nordisk oversettelsesstøtte, som administreres av de nasjonale litteratursentrene. De to strategiske partnerskapene Nordisk Kulturfond og Nordisk Film & TV Fond driver hovedsakelig støttevirksomhet, og Nordens institutt på Grønland (NAPA) administrerer en særskilt kulturstøtteordning. MR-K finansierer dessuten Samerådets kulturstøtteordning.

   MR-K finansierer Nordisk råds priser for henholdsvis litteratur, film, musikk og barne- og ungdomslitteratur og støtter det samiske kultursamarbeidet gjennom en årlig støtte til Samerådet og Samisk kunstnerråd.

   MR-Ks samlede budsjett utgjør i 2021 163 millioner DKK.

   Samarbeidsfora

   Ministerrådet for kultur (MR-K) møtes to ganger i året for å diskutere og vedta initiativer som kan styrke arbeidet på områder der felles handling og politikk har større effekt enn det landene kan oppnå hver for seg.
    

   Embetsmannskomiteen for kulturelt samarbeid (EK-K) er tilknyttet ministerrådet. EK-K består av embetsmenn fra kulturdepartementene i de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland. Komiteen møtes normalt tre til fire ganger i året og forbereder ministrenes møter samt leder det praktiske arbeidet med å realisere kulturpolitikken.
    

   Nordisk ministerråds sekretariat i København har ansvaret for “den daglige driften” av det nordiske samarbeidet. Avdelingen for kultur og ressurser (KR) forbereder spørsmålene som tas opp i ministerrådet og den tilknyttede embetsmannskomiteen. Det er sekretariatet som sørger for at alle vedtak som er fattet, føres ut i livet.
    

   Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

   Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å nå visjonens mål gjennom en rekke initiativer som er knyttet til visjonens strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er knyttet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene skal fungere som rettesnor for all virksomhet i Nordisk ministerråd de kommende fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, som er knyttet til de tolv målene.