Om Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)

Kulturministrarna i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland har det övergripande ansvaret för kultursamarbetet i Nordiska ministerrådet. Syftet är att stärka gemenskap, utveckling och samarbete inom kultursektorn i hela Norden samt att levandegöra kulturarvet och främja inkluderande och nyskapande nordisk konst och kultur. Det ska även bidra till att profilera Norden som en hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv kulturregion.

Kulturen och medierna spelar en avgörande roll i det nordiska samarbetet. I själva verket var det kulturella samarbetet i Norden utgångspunkten för grundandet av Nordiska ministerrådet 1971. Kultur och språk binder nordborna samman tvärs över gränserna. Det är bland annat genom grannländernas böcker, tv-serier och musik som många får sin första kontakt med sina grannar. Norden har ett mångsidigt kulturliv med plats för olikheter, nyfikenhet och utveckling.

Kulturen är en genomgående och bärande kraft som skapar tillit i våra samhällen speciellt gällande vår strävan efter ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Genom upplevelse av konst och kultur lär vi oss att förstå oss själva och varandra.

Det nordiska kulturpolitiska samarbetet är av betydelse för både omvärlden och befolkningen i alla delar av Norden och återspeglar den grund av gemensamma värderingar som de nordiska länderna står på. Både större och mindre nordiska kultursatsningar stimulerar konst- och kulturlivet i och utanför Norden, uppmuntrar till nordisk språkförståelse, främjar kreativa näringar och bidrar till kunskapsutveckling och insamling av kultur- och mediestatistik. Mediepolitiken är en integrerad del av det nordiska kultursamarbetet.

Tre strategiska prioriteringar

De nordiska kulturministrarna (MR-K) har beslutat om följande tre strategiska prioriteringar i deras kulturpolitiska samarbetsprogram för 2021–2024 som sätter ramarna för arbetet under denna period: 

  • Ett grönt Norden: Ett grönt kulturliv säkerställer goda levnadsmöjligheter för nuvarande och framtida generationer.
  • Ett konkurrenskraftigt Norden: Ett livskraftigt konst- och kulturliv i och utanför vår region bidrar till grön tillväxt.
  • Ett socialt hållbart Norden: Ett inkluderande nordiskt kulturliv främjar demokrati, mångfald och livskvalitet.

Fem nordiska kulturinstitutioner

Nordiska ministerrådet har fem kulturinstitutioner som alla spelar en strategisk roll i arbetet med att uppnå målen i det kulturpolitiska samarbetsprogrammet:

Strategiska partnerskap

Nordiska ministerrådet har ett nära, strategiskt samarbete med följande tre organisationer på kultur- och medieområdet:

Stödprogram och andra kulturpolitiska insatser

Förutom de fem gemensamma nordiska kulturinstitutionerna och tre strategiska partnerskap finansierar MR-K ett antal stödprogram och organisationer samt sätter löpande igång kulturpolitiska initiativ.

Stödprogrammen inkluderar Kultur- och konstprogrammet, Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet och Volt (kultur- och språkprogram för barn och unga), som alla administreras av Nordisk Kulturkontakt i Helsingfors. Dessutom finns nordiskt översättningsstöd, som administreras av de nationella litteraturcentren. De två strategiska partnerskapen Nordisk Kulturfond och Nordisk Film & TV Fond driver huvudsakligen stödverksamhet, och Nordens institut på Grönland (NAPA) administrerar ett separat kulturstödssystem. MR-K finansierar även Samerådets kulturella stödsystem.

MR-K finansierar Nordiska rådets priser för litteratur, film, musik samt barn- och ungdomslitteratur och stöder det samiska kultursamarbetet genom ett årligt bidrag till Samerådet och Samiska konstnärsrådet.

Den totala budgeten för MR-K är 163 miljoner danska kronor 2021.

Samarbetsforum

Ministerrådet för kultur (MR-K) sammanträder två gånger om året för att diskutera och anta initiativ som kan förstärka arbetet på områden där gemensamma åtgärder och gemensam politik har en större effekt än vad länderna kan uppnå var för sig.

Ämbetsmannakommittén för kulturellt samarbete (ÄK-K) är knuten till ministerrådet. ÄK-K består av tjänstemän från kulturministerierna i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland. Kommittén sammanträder fyra gånger per år och förbereder ministrarnas möten samt leder det praktiska arbetet med att genomföra kulturpolitiken.

Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn har ansvaret för ”den dagliga driften” av det nordiska samarbetet. Avdelningen för kultur och resurser (KR) förbereder de frågor som tas upp i ministerrådet och den tillhörande ämbetsmannakommittén. Det är sekretariatet som ser till att alla beslut som fattas verkställs i praktiken.

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030

Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ, som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns tolv mål. De strategiska prioriteringarna och målen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande fyra åren. Handlingsplanen är uppdelad i tolv delar, kopplade till de tolv målen.