Om Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)

Kulturministrarna i de nordiska länderna och på Färöarna, Grönland och Åland har det övergripande ansvaret för kultursamarbetet i Nordiska ministerrådet. Det övergripande syftet med det nordiska kultursamarbetet är att främja mångfalden av kulturyttringar, att förmedla konstnärer och deras verk samt att öka kvaliteten och konkurrenskraften i det nordiska kulturlivet. Samarbetet ska också bidra till att stärka och vidareutveckla de nordiska ländernas internationella profil på kulturområdet, t.ex. inom film, design och barnkultur.

Det kulturella och konstnärliga livet i Norden är en central del av det officiella nordiska samarbetet. Strukturen för kultursamarbetet har sedan 2007 genomgått betydande ändringar, och denna utvecklingsprocess kommer att fortsätta under de kommande åren då utmaningarna från omvärlden och även i de nordiska samhällena kommer att kräva en ständig anpassning av premisserna för det nordiska kultursamarbetet.

Ministerrådet för kultur har ca 170 miljoner danska kronor till förfogande per år. En stor del av pengarna går till kultur- och konstprojekt som konstnärer och kulturarbetare söker stöd till hos Nordiska kulturfonden och ministerrådets olika program (kultur- och konstprogrammet, det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet och nordiskt översättningsstöd). Andra medel går till utveckling och drift av de nordiska husen och institutionerna samt till de fyra nordiska kulturpriserna.

I utvärderingen av den fyra år gamla kulturreformen konstaterades 2011 att ändringarna av kultursamarbetet i Norden generellt har varit lyckade och erfarenheterna positiva samt att det bara behövs mindre justeringar. I utvärderingen konstateras också att balansen mellan konstnärlig autonomi och politisk styrning har stärkts efter 2007 och att armlängdsprincipen således i högsta grad är levande. Samtidigt pekar utvärderingen på möjligheten för ännu tydligare kulturpolitiska prioriteringar.   

Fem teman

Strategin för det nordiska kultursamarbetet 2013–2020 innehåller fem prioriterade teman. Temana är:

  • Det hållbara Norden
  • Det kreativa Norden
  • Det interkulturella Norden
  • Det unga Norden
  • Det digitala Norden

Samarbetsforum

Ministerrådet för kultur (MR-K) sammanträder två gånger om året för att diskutera och anta initiativ som kan förstärka arbetet på områden där gemensamma åtgärder och gemensam politik har en större effekt än vad länderna kan uppnå var för sig.

Ämbetsmannakommittén för kulturellt samarbete (ÄK-K) är knuten till ministerrådet. ÄK-K består av tjänstemän från kulturministerierna i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland. Kommittén sammanträder fyra gånger per år och förbereder ministrarnas möten samt leder det praktiska arbetet med att genomföra kulturpolitiken.

Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn har ansvaret för ”den dagliga driften” av det nordiska samarbetet. Avdelningen för kultur och resurser (KR) förbereder de frågor som tas upp i ministerrådet och den tillhörande ämbetsmannakommittén. Det är sekretariatet som ser till att alla beslut som fattas verkställs i praktiken.

Nordiska institutioner och samarbetspartner

Nordiska ministerrådet har ett antal program och institutioner som arbetar för att genomföra kulturpolitiken, bland annat:

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030

Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ, som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns 12 mål. De strategiska prioriteringarna och målen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande 4 åren. Handlingsplanen är uppdelad i 12 delar, kopplade till de 12 målen.