Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Integration och god arbetsmiljö ska få fler nordbor i jobb

14.02.18 | Nyhed
Samarbetsprogram arbetsliv 2018-2021
Att få ännu fler nordbor i jobb – det är det övergripande målet för samarbetet mellan arbetsmarknadsministrarna kommande år. Det innebär stort politiskt fokus på arbetsmiljö och integration av nya nordbor. Det framgår av det nya samarbetsprogrammet för arbetsliv 2018-2021.

De nordiska regeringarna är överens om vad de ska samarbeta om inom arbetslivsområdet kommande fyra år. Deras prioriteringar går att läsa i det nya samarbetsprogrammet för arbetsliv som just trätt i kraft.

Länderna kommer att samarbeta inom fyra insatsområden:

  •  Att öka deltagandet på arbetsmarknaden för utsatta grupper och stärka matchningen mellan utbud och efterfrågan på kompetens.
  • Att säkra en bra arbetsmiljö för både kvinnor och män så att fler orkar jobba längre.
  • Att värna den nordiska trepartsmodellen och säkra en bra balans mellan flexibilitet och arbetstagarskydd.
  • Att stärka etablering, integration och mobilitet på den nordiska arbetsmarknaden. 

Länderna lär av varandra

På dessa områden kommer länderna alltså att utreda, analysera och diskutera varandras erfarenheter och bästa praxis. Och -  när det är lämpligt – formulera gemensamma ståndpunkter och målsättningar.

Det nya samarbetsprogrammet börjar gälla precis när Sverige övertagit ordförandeskapet i ministerrådet. Nordiska ministerrådet för arbetsliv leds av Ylva Johansson,  arbetsmarknads- och etableringsminister i Sverige.

Satsning på utrikesfödda kvinnor

Hon kommer i vår att presentera en kunskapsöversikt över utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden, och kommer även att stå värd för en konferens om framtidens arbetsmarknad.

- Den nordiska arbetsmarknadsmodellen fungerar väl och väcker idag stort internationellt intresse. Under vårt ordförandeskap vill vi utveckla den genom att sätta fokus på framtidens arbetsmarknad och etablering av nyanlända kvinnor, säger Ylva Johansson.

Norden är EN arbetsmarknad

Samarbetsprogrammet slår fast att den gemensamma arbetsmarknaden utgör en hörnsten i det nordiska samarbetet, och att en stor och kompetent arbetsstyrka är nordens starkaste resurs.

Det pekar också ut en rad utmaningar inom arbetslivsområdet, som hur digitalisering, ökad globalisering och den åldrande befolkningen kommer att påverka framtidens jobb.