Pohjoismainen kotouttamisyhteistyö

Trapp
Valokuvaaja
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevan yhteistyöohjelman tavoitteena on vahvistaa kotouttamiseen liittyvää pohjoismaista yhteistyötä. Ohjelmassa keskitytään kokemusten vaihtoon ja uuden tiedon kehittämiseen.

Osaamiskeskus

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö on perustanut osaamiskeskuksen, jonka tehtävänä on toimia ideapankkina sekä helpottaa koordinointia valtion viranomaisten, kuntien, kolmannen sektorin ja ministeriöiden välillä. Osaamiskeskuksesta vastaa kaksi Pohjoismaiden ministerineuvoston laitosta. Päävastuu on Pohjoismaisella hyvinvointikeskuksella, joka tekee läheistä yhteistyötä Pohjoismaisen aluekehityksen keskuksen Nordregion kanssa.

Tietopohjan lisääminen

Yhteistyöohjelman ensimmäisessä vaiheessa tehdään perusteellinen kartoitus kotouttamista koskevasta tämänhetkisestä tiedosta ja tutkimuksesta. Pitkällä aikavälillä käynnistetään lisäksi laaja aiheeseen keskittyvä yhteispohjoismainen tutkimusohjelma. NordForsk on jo aloittanut yleiskatsauksen laatimisen.

Organisointi

Yhteistyöohjelma on monialainen, ja sen toteutukseen osallistuvat kaikki Pohjoismaiden ministerineuvoston sektorit omilla aloitteillaan ja toimenpiteillään.

Yhteistyöohjelmassa on niin ikään mukana useita Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisia laitoksia, kuten Pohjoismainen hyvinvointikeskus, Nordregio, NordForsk ja Pohjoismainen kulttuuripiste.

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristössä ohjelmasta vastaa osaaminen ja hyvinvointi -osasto.

Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030

Toimintasuunnitelmassa kuvataan toimia, joilla Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii saavuttamaan vision tavoitteet kolmella strategisella painopistealueella: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Painopistealueisiin liittyy 12 tavoitetta. Strategiset painopistealueet ja tavoitteet ohjaavat Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkea toimintaa seuraavien neljän vuoden ajan. Toimintasuunnitelma on jaettu tavoitteiden mukaisesti 12 osaan.