Nordisk samarbeid om integrering

Trapp
Photographer
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Samarbeidsprogrammet skal støtte de nordiske landenes arbeid med integrering ved å styrke det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap.

I 2015/2016 modtog de nordiske lande et øget antal flygtninge. Som følge heraf samledes de nordiske lande om et nyt samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere, med vægt på udvikling af ny viden og nye metoder til at styrke integration.  Programmet har siden sin start haft som fokus at imødekomme behov for videns- og erfaringsudveksling, mellem ministerier om erfaringer med politik, strategier og indsatser på området, samt mellem kommuner og civilsamfundsaktører som er tæt på målgruppen i forhold til metoder, redskaber og best practice, der kan overføres fra en kontekst til en anden og hurtigt bringes i anvendelse.

Et nyt program for 2022-2024 bygger videre på seks års forudgående nordisk erfaring og resultater omkring integration af flygtninge og indvandrere, med et styrket fokus på uddannelse og arbejdsmarkedsintegration, som løftestang for integration af nyankomne i Norden.

Programmet bidrager til følgende mål under Nordisk Ministerråds vision 2030 (LINK til vision 2030):

Mål 7: Udvikle kompetencer og velfungerende arbejdsmarkeder som matcher de krav som den grønne omstilling og den digitale udvikling stiller og understøtter den frie bevægelse i Norden.  

Mål 12: Bevare tilliden og sammenhængskraften i Norden, de fælles værdier og det nordiske fællesskab med fokus på kultur, demokrati, ligestilling, inklusion, ikke-diskrimination og ytringsfrihed.

Programmet indeholder blandt andet følgende elementer.

Vidensformidling

www.integrationnorden.org indsamles og formidles viden om integration i Norden. Dette sker i et samarbejde mellem Nordens velfærdscenter og Nordregio, to af nordisk ministerråds institutioner. Formålet er at fungere som idébank med hovedfokus på flygtninge og indvandreres inklusion på arbejdsmarkedetsigter, samt øge vidensudbytte mellem de nordiske landes departementer og myndigheder, kommuner og civilsamfund. Hvert år vælges desuden et temaområde som resulterer i en nordisk videns sammenfatning, lærende eksempler og vidensdelingsaktiviteter. Ekspertgrupper bidrager til projektets udvikling og flere ad hoc netværk deltager med deres viden indenfor forskellige temaområder.

Pulje

Civilsamfundsaktører og forskere kan søge om midler til at gennemføre projekter med vægt på udvikling af ny viden, metoder og samarbejdsformer som styrker integration af flygtninge og indvandrere i Norden. Der henvises til Norden Velfærds Center som annoncerer kommende ansøgningsfrister

Statistik om integration i Norden

Nordisk ministerråd har samlet statistik om integration i Norden blandt andet vedr. beskæftigelse, asyl og oprindelsesland for indvandrere i Norden. 

Organisering

Samarbejdsprogrammet er forankret i nordisk ministerråds sekretariat i afdelingen for kundskab og velfærd. En referencegruppe, med repræsentanter for de nordiske Ministerier med ansvar for integration, er tilknyttet programmet. Referencegruppen sikrer at aktiviteter i programmet er i tråd med de mål, politiske prioriteringer og tema som er centrale i de enkelte lands regeringer og myndighedernes arbejde på dette området. Ligeledes er der etableret et nordisk migrant ekspert forum, som bidrager til et velunderbygget og mangfoldigt vidensgrundlag til det nordiske samarbejde om integration.

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer i tilknytning til visjonens tre strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er koblet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, koblet til de tolv målene.