Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Nordisk samarbeid om integrering

Trapp
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Samarbeidsprogrammet skal støtte de nordiske landenes arbeid med integrering ved å styrke det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap.

Clearingsentral

Nordisk ministerråds sekretariat har etablert en såkalt clearingsentral, som skal fungere som idébank og samtidig lette koordineringen mellom statlige myndigheter, kommuner, frivillige organisasjoner og departementer. Ansvaret for å opprette clearingsentralen ligger hos to av Nordisk ministerråds institusjoner. Nordens velferdssenter har hovedansvaret og arbeider tett sammen med Nordregio om oppgaven.

Økt kunnskapsgrunnlag

I den første fasen av samarbeidsprogrammet skal det utføres en omfattende kartlegging av den eksisterende kunnskapen og forskningen på integrering, og på lengre sikt skal det også iverksettes et omfattende nordisk forskningsprogram på temaet.Nordforsk er allerede i gang med å skaffe seg et overblikk over eksisterende kunnskap og forskning på integrering.

Organisering

Samarbeidsprogrammet er et tverrsektorielt samarbeidsprogram hvor alle sektorene i Nordisk ministerråd bidrar med initiativ og aktiviteter.

Flere av de nordiske institusjonene under Nordisk ministerråd er også involvert i arbeidet med samarbeidsprogrammet. Det gjelder blant annet Nordens velferdssenter, Nordregio, Nordforsk og Kultur Kontakt Nord.

Samarbeidsprogrammet er forankret i Nordisk ministerråds sekretariat i avdelingen for kunnskap og velferd.

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer i tilknytning til visjonens tre strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er koblet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, koblet til de tolv målene.